הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ההודעות הנדרשות לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה

‏ספטמבר 28, 2000 ‏כ"ח אלול, תש"ס

לכבוד,

הממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

א.ג.נ.,

שלום רב,

הנדון: משלוח הודעות למבוטח לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה

1. לבקשתה של עו"ד רחל רטוביץ, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, הביטוח והחסכון, אני מצרף לעיונכם את פסק הדין בת.א. 1724/99 זגורי ורד נגד יוסף חכם ואח', שניתן בבית המשפט השלום ושהועבר אלינו לאחרונה. (פסק הדין פורסם באתר משרדנו ביום 13.9.2000 לחץ לכניסה)

עניינו של פסק הדין-חובת מבטח לשלוח למבוטח שתי הודעות נפרדות קודם לביטול הפוליסה בהתאם לקבוע בסעיף 15 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981.

2. פסק הדין קובע כי בטרם מבטל המבטח את הפוליסה עליו לשלוח אל המבוטח שתי הודעות נפרדות:

האחת - ובה דרישת תשלום הסכום שבפיגור תוך 15 יום;

והשנייה - ובה הודעה כי היות שלא שולם הסכום שבפיגור כאמור בהודעה הראשונה תבוטל הפוליסה בתוך 21 ימים נוספים (מיום משלוח מכתב זה).

3. לפיכך, על פי האמור בפסק הדין חברת ביטוח השולחת למבוטח רק הודעה אחת ובעקבותיה מבטלת את הפוליסה פועלת שלא כדין וביטול הפוליסה לא תקף.

4. נבקשכם לוודא כי הנהלים הקבועים בחברתכם תואמים את האמור לעיל. כמו כן נודה לכם על הפצת מכתבנו זה בקרב כל העובדים הנוגעים בדבר בחברתכם.

בכבוד רב,

דני צור

מרכז פניות ציבור

העתק:

גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

עו"ד רחל רטוביץ - סגנית בכירה לממונה על שוק ההון, משרד האוצר

גבי לסט - מנכ''ל איגוד חברות הביטוח