הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

תביעה נזיקית של צד שלישי

כ"ו בתשרי התשס"א

25 באוקטובר 2000

שה. 2000-6364

לכבוד,

ממונים על פניות הציבור בחברות הביטוח

א.ג.נ.,

שלום רב,

הנדון: תביעת צד ג' - תביעה נזיקית

1. בעקבות תלונות ציבור רבות שהגיעו ליחידתנו מצאנו לנכון להבהיר כי בברור תיק תלונה של צד ג' אנו מקפידים כי הטיפול בצד ג' על ידי מבטחת יהיה על פי הכללים החלים בתביעת נזיקין (שאינם זהים לאלה של חוזה ביטוח כלפי מבוטח) וככזאת חלים עליה העקרונות הבאים:

א. צד ג' אינו זכאי לשיפוי יותר מפעם אחת בגין נזקיו.

ב. מוטלת על צד ג' החובה להקטין את נזקיו.

ג. על המזיק לשפות את צד ג' על כל נזקיו שהוכחו כדין.

2. אין בנוהג הקיים לפיו מבטח משלם למבוטח במסגרת ביטוח מקיף חלק מהסכומים שהכיר בהם, כדי לפגוע בזכותו של צד ג' במסגרת התביעה הנזיקית.

העובדה שהמבטחת של הנפגע שילמה חלק מהסכום שנתבע בראש נזק זה או אחר או מכלל התביעה אינה מזכה את המזיק לדרוש מהניזוק להעמיד את תביעתו להשבת ההוצאה עד לגובה הסכום האמור.

3. צד ג' זכאי לשיפוי כדי מלוא נזקיו וההוצאות שהוציא עקב הנזק שנגרם לו. אין ספק שאדם פרטי שיש לו הוצאות בגין הנזק אינו יכול להשיג את המחיר שאותו יכולה להשיג חברת ביטוח. ועל כן הבדיקה שצריכה להיעשות הינה האם הסכום שהוציא הניזוק נמצא במיתחם הסבירות. זאת במיוחד כאשר אין למחיר שנתבע תעריף הקבוע בחוק.

ראוי לציין כי גם לו סברה חברת הביטוח של צד ג' שסכום כלשהו הינו סכום סביר - אין הניזוק קשור לעמדה זו והוא זכאי להוכיח שהסכום ששילם הינו במיתחם הסבירות.

4. נודה על הפצת עמדתנו זו בקרב כל הגורמים הנוגעים בדבר בחברתכם.

בכבוד רב,

רחל רטוביץ, עו"ד

סגנית בכירה לממונה על שוק ההון

העתק:

גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

גבי לסט - מנכ''ל איגוד חברות הביטוח

עו"ד ארית שני-טל - היחידה לפניות הציבור , משרד האוצר