הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

תניית שיפוט בחוזה ביטוח

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ד' באייר התשס"ב

16 באפריל 2002

חוזר ביטוח 2002/4

חוזי ביטוח כוללים לעיתים סעיף תניית שיפוט המגביל את סמכות השיפוט בכל עניין הקשור ו/או הנובע מחוזה הביטוח לבית משפט מסוים. תניית שיפוט כזו עלולה לקפח את המבוטח הן מבחינת מעמדו כתובע שכן היא מגבילה את חופש הבחירה שלו במקום התביעה (בהתאם לתקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984), והן במעמדו כנתבע שכן היא מגבילה את זכותו לבקש את העברת הדיון (בהתאם לסעיף 78 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד- 1978).

בהתאם לאמור לעיל ולאור עמדת היועץ המשפטי לממשלה לעניין זה כפי כשהובעה במסגרת ת.א. 8661/00, אני מורה לחברות הביטוח כדלקמן:

א. לא להוסיף סעיפים כאמור לחוזי ביטוח חדשים;

ב. לבטל, החל מיום 1.5.03, את הסעיפים המגבילים את מקום השיפוט לבתי משפט מסוימים בחוזי ביטוח קיימים. בחוזי ביטוח שתקופת הביטוח בהם ארוכה משנה למסור על כך הודעה בכתב למבוטח עד למועד האמור (ההודעה יכולה להינתן גם באמצעות הדיווחים השנתיים לשנת 2002).

תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על חוזי ביטוח בכל ענפי הביטוח, לרבות חוזי ביטוח קבוצתיים, ולמעט חוזי ביטוח לעסקים (רכוש, דירקטורים וכד') שנערך להם חוזה ביטוח שאינו חוזה אחיד.

תחילה

הוראות חוזר זה יחולו מיום פרסומו כמפורט לעיל.

ציפי סמט

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון