הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח

ט"ו באדר א' התשס"ג

17 בפברואר 2003

חוזר ביטוח 2003/4

מבירור תלונות ציבור וממצאים אחרים שטופלו בעת האחרונה במשרד המפקח על הביטוח, עולה כי קיימים ליקויים ביישום הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח), הנוגעות להסכם התקשרות בין סוכן ביטוח ובין מבטח, לצורך תיווך בעסקי ביטוח.

מטרת חוזר זה להבהיר את תוכנו של הסכם התיווך שבין הסוכן לבין המבטח וכן לקבוע נהלי עבודה מחייבים לטיפול בדמי ביטוח המשולמים למבטח באמצעות סוכן הביטוח.

לפיכך, הריני להורות כדלקמן:

1 . מבטח יתקשר עם סוכן ביטוח לצורך תיווך לעניין ביטוח רק באמצעות הסכם בכתב, שיכלול, בין היתר, את הסדר תשלום דמי העמילות בהתאם לאמור להלן בחוזר זה (להלן – הסכם התקשרות). על המבטח וסוכן הביטוח לפעול בהתאם להוראות המפורטות בחוזר זה, וליישם את הוראות הסכם ההתקשרות בנוגע אליהם.

2 . הסכם ההתקשרות יכול שיורה על העברת מלוא דמי הביטוח ישירות למבטח. לא יקוזזו מדמי הביטוח דמי עמילות או כל סכום אחר שהסוכן זכאי להם מאת המבטח.

3 . אם דמי הביטוח אינם מועברים ישירות למבטח, אזי הסכם ההתקשרות יהווה גם חוזה נאמנות, ובו ייקבעו, בין השאר, העקרונות הבאים:

א. דמי הביטוח שייכים במלואם למבטח.

ב. סוכן הביטוח יפתח בבנק בישראל חשבון נאמנות לטובת המבטח, לכל מבטח בנפרד (להלן – חשבון הנאמנות). דמי הביטוח יופקדו בחשבון נאמנות על שם הסוכן תוך ציון "בנאמנות עבור מבטח פלוני".

ג. מלוא דמי הביטוח יופקדו על ידי סוכן הביטוח בחשבון הנאמנות מיד עם גבייתם מהמבוטח.

ד. כל כספי חשבון הנאמנות יועברו לידי המבטח לא יאוחר מהיום ה-15 בחודש העוקב לגבייתם.

ה. סוכן הביטוח לא ישעבד את דמי הביטוח, לא יעכבם, לא יקזז סכומים שהוא זכאי לקבל ממבטח (כגון דמי עמילות וסכומים אחרים) כנגד דמי הביטוח, ולא יעשה בהם כל שימוש אחר שלא לצורך העברתם, במלואם, למבטח.

ו. דמי העמילות לא ישולמו ישירות מתוך דמי הביטוח.

4 . למרות האמור בסעיף 3, רשאי סוכן הביטוח לגבות את דמי הביטוח בעד כל המבטחים הקשורים עמו בהסכם התקשרות, או חלקם, לחשבון בנק בישראל, שממנו יפצל את הכספים של כל מבטח בנפרד (להלן – חשבון מפצל) לחשבון הבנק של המבטח, ובכפוף לתנאים הבאים:

א. חשבון מפצל יפתח רק בגין ביטוחי חיים מסיווג ביטוח מנהלים וקרן פנסיה.

ב. חשבון מפצל יהיה חשבון נאמנות לטובת המבטחים, אשר ינוהל בידי נאמן בלבד, שהוא חברה לנאמנות בשליטה של מוסד פיננסי מפוקח בישראל (קרי, תאגיד בנקאי או מבטח), ואשר יאושר מראש ובכתב על ידי המבטחים.

ג. שכר טרחתו של הנאמן לא יבוצע מתוך הכספים שבחשבון המפצל.

ד. כספים שיוצאו מחשבון מפצל יועברו לחשבון הבנק של המבטח בלבד. הוראות הביצוע לחשבון בנק זה יבוצעו בידי הנאמן בלבד. אפשר שהסכמי ההתקשרות לעניין החשבון המפצל יקבעו כי הפיצול ייעשה בידי הנאמן לפי הוראות שיקבל מאת הסוכן, ובלבד שהוראות אלו יהיו לתשלום סכומים למבטחים שנקבעו בהסכם.

1 . תחולה

חוזר זה חל על כל המבטחים, סוכנויות ביטוח וסוכני הביטוח בכל ענפי הביטוח.

2 . תחילה

חוזר זה חל על התקשרויות חדשות שיכרתו החל מיום 1 ביולי 2003, ועל כל ההתקשרויות שיהיו בתוקף ביום 1 בינואר 2004 ואילך.

אייל בן-שלוש

המפקח על הביטוח