הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

החלפת פוליסות ביטוח חיים ובריאות

כ"ו באלול התשס"ג

23 בספטמבר 2003

חוזר ביטוח 2003/14

החלפת פוליסות ביטוח חיים ובריאות-הוראות למבטחים ולסוכני הביטוח

פרק 1: מטרות

(א) לקבוע את העקרונות, החובות והכללים להסדרת פעולות מבטחים וסוכני ביטוח, בסמוך או בעת ביצוע שינוי או החלפה של פוליסות ביטוח חיים ובריאות, בדרך שתגן על טובת ציבור המבוטחים בכוח ובפועל (להלן – המבוטחים) ותשמור על ענייניהם.

(ב) לאפשר גישה של המבוטחים אל מידע מלא, מהימן וברור, על מנת שיוכלו לכלכל את צעדיהם ולקבל את ההחלטה המיטיבה עמם ביותר ולצמצם ככל שניתן את הסבירות למכירה מוטעית של מוצרי ביטוח לציבור המבוטחים כתוצאה ממצג מטעה, לרבות השוואה בלתי הוגנת ושלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת.

פרק 2: הגדרות

(א) "החלפת פוליסת ביטוח שבתוקף " (להלן – "החלפת פוליסה") – הצעה והנפקה של פוליסות ביטוח חיים ו/או בריאות חדשות, הגורמת לביצוע שינויים בפוליסות ביטוח חיים ו/או בריאות שבתוקף כלהלן:

(1) ביטול פוליסה ו/או נספח שבתוקף;

(2) פדיון חלקי או מלא;

(3) סילוק חלקי או מלא;

(4) שינוי באופן שיקטין את :

· ערכי הפדיון הקיימים אותה שעה;

· סכומי הביטוח שהיו קבועים בהן;

· הגימלה או חלקה;

· כל הטבה אחרת הקבועה בהן.

(5) שינוי או הגבלה אחרת באופן שיגרום להפחתה בסכום הביטוח, או בכיסוי הביטוחי או לקיצור תקופת הביטוח הקבועה בהן;

(ב) "פרסום/המחשה" – כמשמעותם בחוזר "פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים ובריאות" מספר 2001/19 או כל חוזר אשר יחליפו.

(ג) מסמך גילוי נאות- כמשמעותו בחוזר "גילוי נאות למבוטח בעת ההצטרפות לפוליסות לביטוח בריאות" מספר 2001/9 או כל חוזר אחר שיחליפו.

(ד) מבטח קיים – מבטח שהנפיק פוליסות ביטוח שבתוקף לרבות מבטח ישיר

(ה) מבטח חדש – מבטח המציע או מנפיק פוליסות ביטוח חדשות לרבות מבטח ישיר

(ו) מבטח ישיר- מבטח שתיווך בעסקת הביטוח שלא באמצעות סוכן הביטוח.

(ז) פוליסות לביטוח שבתוקף – פוליסת ביטוח חיים ו/או בריאות אשר נמצאת ברשות המבוטח ערב ההחלפה לרבות נספחי מוות, מחלה, תאונה, נכות.

(ח) פוליסות לביטוח חדשות – פוליסות לביטוח חיים ו/או בריאות המוצעות לרכישה למבוטח.

(ט) סוכן ביטוח חדש –סוכן הביטוח, המתווך בעסקת ביטוח חדשה.

(י) סוכן ביטוח קיים - סוכן הביטוח האחרון הרשום אצל המבטח לענין פוליסות לביטוח שבתוקף.

(יא) "סוד מסחרי"- מידע מכל סוג שהוא בקשר לפוליסות לביטוח , שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, שסודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

(יב) "רבעון" –תקופה של 3 חודשים המסתיימת ביום: 31 במרץ, 30 ביוני, 30 בספטמבר ו- 31 בדצמבר של כל שנה .

(יג) הצעת ביטוח – לרבות השאלון ומסמך ההשוואה לפי הענין.

פרק 3: החרגה

הוראות חוזר זה לא יחולו על:

(א) עסקאות ביטוח של פוליסות לביטוח חדשות אצל מבטח קיים המהוות מימוש של זכות שנקבעה למבוטח מראש בפוליסות לביטוח שבתוקף להמירן לפוליסה חדשה.

(ב) הגדלת סכום ביטוח ללא צורך בהוכחת מצב בריאות בעקבות מימוש זכות המוקנית למבוטח מראש בפוליסות לביטוח שבתוקף.

(ג) פוליסות ביטוח חיים בהן הכיסוי הוא במסגרת פוליסות לביטוח חיים קבוצתי שנעשו בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג 1993

(ד) פוליסות ביטוח בריאות בהן הכיסוי הוא במסגרת פוליסות לביטוח בריאות קבוצתי.

פרק 4: כללים לסוכן הביטוח

בכל עסקת ביטוח שסוכן הביטוח מתווך בה, יחולו הוראות אלה על סוכן הביטוח החדש:

(א) סוכן הביטוח החדש ימסור למבוטח, במעמד מילוי הצעת הביטוח, "שאלון החלפה/שינוי בפוליסה"(- להלן – השאלון) בנוסח הקבוע בנספח א' או בנספח ג' בהתאמה לחוזר זה, לגבי כל פוליסות לביטוח שבתוקף המיועדות להחלפה. סוכן הביטוח החדש לא יתווך בעסקת הביטוח אלא אם המבוטח מילא את השאלון באופן מלא וחתם עליו. לאחר שהמבוטח יחתום על השאלון, יחתום סוכן הביטוח החדש חתימת אישור, וימסור לידי המבוטח עותק מהשאלון החתום כאמור.

(ב) לאחר שביצע את האמור בסעיף קטן א' לעיל, ימסור סוכן הביטוח החדש למבטח החדש עותק חתום של השאלון כחלק בלתי נפרד מכל הצעה של פוליסת ביטוח חדשה.

(ג) סוכן הביטוח החדש יפנה בכתב למבטח הקיים בבקשה לקבלת המידע הדרוש לו להשלמת פרטי מסמך ההשוואה בהתאם לנוסח שבנספח ב' או בנספח ד' בהתאמה לחוזר זה, לגבי כל פוליסות לביטוח שבתוקף המיועדות להחלפה (להלן – מסמך ההשוואה). לפניה כאמור יצרף הסוכן רשימה של כל הפוליסות לביטוח שבתוקף שלגביהן אמורה להתבצע החלפת פוליסות אצל המבטח החדש, מספרי הפוליסות האמורות וכן ייפוי כוח כדין מהמבוטח המסמיך את הסוכן לקבל את המידע המבוקש הדרוש לו מהמבטח הקיים להשלמת מילוי מסמך ההשוואה.

(ד) אם לא ישלים הסוכן החדש את מילוי מסמך ההשוואה מפאת העובדה שהפרטים לא נמסרו לו על ידי המבטח הקיים תוך המועד הקבוע לכך בסעיף ה' שבפרק 5 להלן, רשאי הסוכן להשלים את מילוי מסמך ההשוואה בהסתמכו על הערכות שנעשו על-ידו בתום לב ובזהירות הראויה ולאחר שעשה שימוש בכל מידע זמין ורלבנטי שאינו בגדר "סוד מסחרי" , כגון הדיווח השנתי למבוטח (להלן: "הערכות לצורך מילוי מסמך ההשוואה") והעמיד לרשות המבטח החדש את ההערכות האמורות כך שיוכל לבדוק אותן באופן עצמאי.

(ה) סוכן הביטוח החדש יציג למבוטח את מסמך ההשוואה המלא חתום על ידו טרם חתם המבוטח על הצעת הביטוח אצל המבטח החדש. לאחר שיסביר הסוכן החדש למבוטח את משמעות מסמך ההשוואה – יחתום המבוטח בפני הסוכן על המסמך ולאחר מכן יחתום סוכן הביטוח החדש חתימת אישור וימסור עותק ממנה למבוטח.

(ו) סוכן הביטוח החדש יעביר למבוטח את מסמך ההשוואה ויוודא כי קרא אותו וחתם עליו בפניו והכל לפני המועד בו חתם המבוטח על הצעת הביטוח החדשה.

(ז) סוכן הביטוח החדש יגיש למבטח החדש את רשימת כל הפוליסות המוצעות להחלפה, הצעת הביטוח בצירוף השאלון, מסמך ההשוואה וכן כל פרסום והמחשה או מסמך גילוי נאות בהתאמה, שהיוו חלק ממסע הקידום למכירת פוליסות הביטוח החדשות.

(ח) במידה וסוכן הביטוח החדש הוא סוכן הביטוח הקיים, יחולו הוראות אלו במלואן בשינויים המחוייבים.

(ט) במידה ועסקת הביטוח הינה באמצעות מבטח ישיר, יחולו הוראות אלו במלואן על המבטח הישיר בשינויים המחויבים.

פרק 5: כללים למבטחים

בכל עסקת ביטוח שמקבל מבטח מידי סוכן הביטוח, או בכל עסקת ביטוח הנכרתת ישירות עם המבוטח או עם בא כוחו, ובנוסף לכל הוראה אחרת החלה על מבטח על פי כל דין או על פי חוזרי המפקח על הביטוח (להלן המפקח), יחולו הוראות אלה:

(א) מבטח יביא לידיעת סוכני הביטוח הפועלים מטעמו דרך כלל לענין המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה הביטוח, את דבר קיומו של חוזר זה, יכשירם הכשרה מוקדמת לגבי תוכן ההוראות האמורות בו ויפעיל בקרה על ביצוען.

(ב) מבטח לא יקבל עסקת ביטוח מסוכן ביטוח ולא יכרות בדרך ישירה חוזה ביטוח עם מבוטח, אלא אם התקיימו הוראות סעיף קטן (א).

(ג) המבטח יקבע נהלים פנימיים להבטחת קיום ההוראות החלות עליו על פי חוזר זה ויישם אותן. לצורך הבטחת קיום נהלים אלה, חלה החובה על כל מבטח למנות עובד בכיר כממונה ואחראי לקיומם ואכיפתם של הנהלים האמורים (להלן: "הממונה על אכיפת נהלים"). המבטח ימציא למפקח על הביטוח את שמו של הממונה על אכיפת נהלים שיחל בתפקידו החל ביום תחילת תוקפו של חוזר זה.

(ד) בטרם ינפיק פוליסה חדשה, יפעל מבטח חדש כלהלן:

1. יקבל לידיו את הצעת הביטוח, לרבות השאלון ומסמך ההשוואה לפי הענין חתומים כנדרש לעיל.

2. התברר למבטח כי עיסקת הביטוח החדשה כרוכה או עשויה להיות כרוכה בהחלפה, יבדוק כל הצעה להחלפת פוליסות ביטוח וכן את מסמך ההשוואה, ויוודא שהם נכונים ומתקיימים בהם דרישות הדין והוראות חוזר זה.

3. ראה המבטח כי לא קיבל את כל המסמכים הנדרשים כאמור בס"ק 1 לעיל או שאין מתקיימים בהם הוראות חוזר זה או כי אינם מלאים או מדוייקים - יפעל לתיקון הליקויים או לא יקבל את הצעת הביטוח עד לקיום דרישותיו, ויודיע למבוטח על אי הקבלה ועל סיבותיה, בתוך עשרים ימים מהמועד בו התקבלה אצלו הצעת הביטוח.

4. מבטח ישמור העתקים חתומים של המסמכים הנזכרים בס"ק (1) וכן כל פרסום והמחשה או גילוי נאות בהתאמה מטעמו לגבי הפוליסה החדשה, לתקופה שלא תפחת משבע שנים ובהתאם לאמור בחוזר המפקח על הביטוח מספר 1995/2.

5. יגיש למפקח תוך שלושים ימים מתום כל רבעון, דוח לגבי אותו רבעון, בו ידווח את שמות המבטחים, אשר לא מסרו מידע שהיה דרוש למילוי "מסמך ההשוואה", אגב עסקת ביטוח של מבוטח חדש אצלו.

(ה) מבטח קיים יפעל בהתאם להוראות אלה:

קיבל פנייה מסוכן ביטוח חדש בהתאם להוראות פרק 4 סעיף (ג) או ממבטח חדש ובה נתבקש להמציא מידע הדרוש למילוי מסמך ההשוואה לגבי פוליסות לביטוח שבתוקף שלגביהן עשויה להתבצע החלפה, ימסור את מלוא המידע המבוקש תוך עשרים יום ממועד קבלת הפניה, ובלבד שצורף אליה יפוי כוח של המבוטח למסירת המידע האמור. המידע האמור יימסר לסוכן הביטוח החדש ולמבטח החדש.

(ו) בוצעה החלפה, והמבוטח מבקש לבטל את הפוליסה החדשה ולשחזר את הפוליסה המקורית שהוחלפה לרבות הנספחים המצורפים לפוליסה זו, יפעלו המבטח הקיים והחדש כלהלן:

(1) המבטח החדש יאפשר לבעל הפוליסה לבטל את הפוליסה החדשה כאמור תוך ששים ימים מתאריך מסירתה ויחזיר לו תוך עשרה ימים מיום קבלת הודעת הביטול של המבוטח, וללא תנאי, את כל הפרמיות והתשלומים ששולמו עליהם, בניכוי הפרמיה בגין הסיכון הביטוחי ובניכוי דמי ניהול על מרכיב החיסכון בפוליסות משתתפות ברווחים בלבד לתקופה שחלפה.

(2) המבטח החדש ישלח הודעה לבעל הפוליסה תוך עשרה ימים מיום קבלת הודעת הביטול של המבוטח שתכלול: הודעה שהפוליסה החדשה בוטלה לפי דרישת המבוטח (כולל תאריך הביטול), פרוט כל הכספים ששוחררו לפי הפוליסה האמורה, הפרמיה שנוכתה עבור רכיב הסיכון ודמי הניהול החייבים בתשלום בפוליסה שבוטלה כאמור.

(3) המבטח הקיים יאפשר לבעל הפוליסה להחזיר לקדמותה או לשחזר את הפוליסה המקורית רטרואקטיבית ממועד ביטולה, ללא חיתום או תקופת ערעור או מניין מחדש של תקופת הסייג לגבי התאבדות או תקופת האכשרה או המתנה, ובהתאם לכללי ההחזרה לקדמות שפורסמו על ידו, ובלבד שאין כללים אלה עומדים בסתירה לתנאים האמורים לעניין זה בפרק זה וזאת תוך ששים ימים ממועד ביטולה ובתנאי שלא קרה מקרה הביטוח. מובהר בזה כי המבוטח יהיה בכיסוי החל ממועד הביטול של הפוליסה החדשה ובתנאי כי דרש במקביל את החזרת הפוליסה המקורית לקדמותה ובתנאיה.

(4) המבטח הקיים ישלח הודעה לבעל הפוליסה תוך עשרה ימים מיום הדרישה להחזרת הפוליסה המקורית לקדמותה שתכלול: הודעה שהפוליסה המקורית שוחזרה לפי דרישת המבוטח רטרואקטיבית ממועד ביטולה, והמחשת כללי ההחזרה לקדמות על הפוליסה האמורה. (לגבי פוליסה המגובות באג"ח ח"ץ יתאפשר המשך ההשקעה בתנאים שלפני הביטול).

(ז) כאשר המבטח החדש הוא המבטח הקיים, יחולו הוראות אלו בהתאם.

פרק 6: חובות, מעשים אסורים וסנקציות

(א) חובה על כל מבטח קיים, מבטח חדש, סוכן ביטוח קיים וסוכן ביטוח חדש למסור לפי העניין מידע מלא ולהציגו בצורה הוגנת וברורה בהתאם לאמור בחוזר זה.

(ב) בנוסף על כל חובה ואיסור המוטלים על סוכן ביטוח ועל מבטח על פי כל דין, לא יפעל מבטח או סוכן כלהלן:

(1) לא ייעץ למבוטח לענות בשלילה על השאלות בשאלון על מנת למנוע מסירת הודעה למבטח החדש.

(2) לא יפעל במעשה או במחדל, בדרך העלולה להכשיל את המבוטח במסמך ההשוואה או בכל הצעה, פרסום או בהמחשה כמשמעותם בחוזר זה לגבי פוליסות ביטוח.

(3) לא יפעל, במעשה או במחדל, כדי למנוע מהמבוטח לשאול שאלות ענייניות שעליו לענות עליהן הנוגעות להשלכות החלפת פוליסות לביטוח .

(4) לא ישדל ולא ייעץ לעשות, פעולה של החלפת פוליסות שעלולות לפגוע באינטרס של המבוטח.

(5) לא ירשום את תשובות המבוטח באופן לא מדוייק או חלקי או בדרך שאינה מהימנה - בטפסים, הצהרות או הצעות שעל המבוטח למלא.

(ג) שום מבטח, סוכן ביטוח, שלוח שלהם, עובד, דירקטור, נושא משרה או מנהל עסקים אצל מבטח או אצל סוכן-תאגיד לא ינקטו בפעולות אשר עשויות למנוע את יישום הוראות חוזר זה או את השגת מטרותיו של חוזר זה להגן על המבוטחים מחזיקי פוליסות ביטוח.

(ד) לעניין פרק זה, בכל מקרה בו יתברר כי החלפת פוליסות ביטוח שבתוקף לחדשות, נעשית בהיקפים גדולים, באופן גורף וכדרך שגרה במסגרת דפוסי הפעולה של סוכן ביטוח יהיה בעובדות אלה משום חזקה של הפרת הוראות פרק זה. כל מי שיפר ההוראות הקבועות בפרק זה, או שינקוט בפעולות למניעת יישום הוראות חוזר זה, יהיה צפוי לעונשים בהתאם לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, בנוסף לעונשים הקבועים על פי כל דין.

תחולה

הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות לביטוח חיים ולביטוח בריאות - ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעודי, ביטוח לכיסוי הוצאות רפואיות (למעט ביטוח שיניים וביטוח בריאות לעובדים זרים).

תחילה

הוראות חוזר זה יחולו החל מיום 1.1.2004.

אייל בן שלוש

המפקח על הביטוח

נספח א'

שאלון החלפה/שינוי בפוליסה – פוליסות לביטוח חיים

(סעיף 4(א))

על מנת לברר אם בכוונתך להחליף או לערוך שינוי בפוליסות הביטוח שברשותך, אגב בקשתך לעריכת פוליסת ביטוח חדשה, ועל מנת לקבל את המידע הנחוץ לצורך ניתוח והערכת התועלות היחסיות של פעולת החלפה, עליך לענות על השאלות המקדימות שלהלן:

האם בידיך פוליסות ביטוח חיים שבתוקף? כן / לא

במקרה והתשובה היא כן -

1. כחלק מרכישתך פוליסת ביטוח חדשה, האם פוליסות לביטוח חיים שבתוקף:

כן

לא

יבוטלו

ייפדו באופן חלקי או מלא

יסולקו באופן חלקי או מלא

ישונו באופן שיקטין את ערכי הפדיון הקיימים אותה שעה, סכומי הביטוח שהיו קבועים בהן, הגימלה או חלקה, או בכל הטבה אחרת הקבועה בהן

ישונו או יוגבלו באופן שיגרום להפחתה בסכום הביטוח או בקיצור תקופת הביטוח הקבועה בהן

האם בידיך נספחים (ריידרים) בתוקף לפוליסות הביטוח ? כן / לא

במקרה והתשובה היא כן -

2. כחלק מרכישתך פוליסת ביטוח חדשה ו/או נספחים לפוליסה כזו, האם יחולו שינויים מהותיים בנספחים אלו:

כן

לא

בתנאי התכנית, כגון בכיסויים הביטוחיים להם הנך זכאי

בפרמיה ו/או בסכומי הביטוח

תשובה חיובית לאחת או יותר מהשאלות 1 ו- 2 שבסעיפים דלעיל, מחייבת את הסוכן להמציא לך מסמך השוואה כתנאי להמשך הטיפול לעריכת פוליסת ביטוח חדשה.

תאריך: _____________ חתימת המבוטח: ____________

למיטב הבנתי, כרוכה עסקה זו בהחלפת פוליסות ביטוח שבתוקף: כן / לא

תאריך: ___________חתימת הסוכן: ______________ חתימת הסוכנות: ___________

נספח ב'

מסמך ההשוואה- פוליסות לביטוח חיים

(סעיף 4 (ג))

הנך שוקל רכישת פוליסת ביטוח חיים חדשה תוך ביטול פוליסת ביטוח החיים שברשותך.

לידיעתך, שינוי שכזה מחייב ייעוץ מקצועי וחשיבה שכן ייתכן שאין זה משרת את מיטב האינטרס שלך לבצע את השינוי כאמור. אולם, ייתכן ושינוי שכזה יטיב עימך. לאור האמור, דורש המפקח על הביטוח להציג בפניך מסמך השוואה בו יוצגו בפניך היתרונות והחסרונות של העסקה הכוללת לגביך.

המידע המפורט במסמך זה נתקבל מ/ או מבוסס על: (יש לסמן X במקום המתאים)

[ ] המבטח הקיים

[ ] הערכות המתבססות בין השאר על סמך דוח שנתי (במקרה והמבטח הקיים לא סיפק את המידע המלא או בזמן הנקוב)

לאחר שבדקתי את מסמך ההשוואה להלן היתרונות, החסרונות ופרטים נוספים לגבי ההחלפה:

יתרונות הפוליסה החדשה: ____________________________________________

חסרונות הפוליסה החדשה: ___________________________________________

האם קיימים שינויים במצב המבוטח שיכולים להשפיע על תנאי הקבלה לביטוח?: _______

___________________________________________________________

הסיבות העיקריות להמלצה על החלפת פוליסות ביטוח חיים שבתוקף הן: ________________________________________________________________

הסיבות העיקריות להחלפת הנספחים בפוליסה שבתוקף הן:

בביטוח מנהלים בלבד: הבאתי לידיעת המעביד החדש/הקיים והעובד את דבר קיומה של פוליסה בתוקף ואת משמעות ההחלפה. המלצתי על ההחלפה רק לאחר שבדקתי עם המעביד החדש/קיים את האפשרות להמשיך את הפוליסה שבתוקף ולבצע את השינויים המבוקשים בה.

חתימת הסוכן: ____________

אני סוכן הביטוח החתום מטה מילאתי מסמך השוואה זה באופן אישי והנני מאשר שהוא נכון למיטב ידיעתי ושיקול דעתי המקצועי.

( ) אני ממליץ על ביצוע ההחלפה, מהסיבות הבאות:

____________________________________________________________________________________________________________________________

( ) אני ממליץ שלא לבצע את ההחלפה, מהסיבות הבאות: ____________________________________________________________________________________________________________________________

תאריך: ______שם הסוכן וסוכנות הביטוח: ________ מס. רשיון: ______

חתימת הסוכן וסוכנות הביטוח: ________

למבוטח

עיין היטב במסמך ההשוואה, הכולל את תמצית ההשוואה האמורה.

זכותך, תוך ששים ימים מקבלת פוליסת ביטוח חיים חדשה, בתנאי שלא קרה מקרה הביטוח, לבטלה והינך זכאי להחזר של כל הפרמיות ששילמת בניכוי הסיכון הביטוחי ודמי הניהול בעד מרכיב החיסכון. כמו כן הנך זכאי להחזיר לקדמותן את כל פוליסות ביטוח החיים המקוריות שביטלת, סילקת או שינית במסגרת עסקת ההחלפה וזאת רטרואקטיבית ממועד ביטולן.

הנני מאשר בזאת שקראתי את "מסמך ההשוואה" דלעיל והנני מבקש לבצע את השינויים הבאים בפוליסות המפורטות להלן:

מספר פוליסה

סוג שינוי

מועד שינוי

הערות

==

תאריך:________________ חתימת המבוטח: ________________

נספח ג'

שאלון החלפה/שינוי בפוליסה – פוליסות לביטוח בריאות

(סעיף 4(א))

על מנת לברר אם בכוונתך להחליף או לערוך שינוי בפוליסות הביטוח שברשותך, אגב בקשתך לעריכת פוליסת ביטוח חדשה, ועל מנת לקבל את המידע הנחוץ לצורך ניתוח והערכת התועלות היחסיות של פעולת החלפה, עליך לענות על השאלות המקדימות שלהלן:

האם בידיך פוליסות ביטוח בריאות שבתוקף?

כן / לא

במקרה והתשובה היא כן

כחלק מרכישתך פוליסת ביטוח חדשה, האם פוליסות לביטוח בריאות לרבות ריידרים שבתוקף:

(1)עשויות להתבטל או יבוטלו באופן חלקי או מלא/יסולקו באופן חלקי או מלא/יסתיימו בכל דרך אחרת -

כן /לא

(2)כחלק מרכישתך פוליסת ביטוח חדשה ו/או נספחים לפוליסה כזו האם יחולו שינויים מהותיים בתנאי התוכנית, כגון בכיסויים הביטוחיים, בסכומי הביטוח או בפרמיה -

כן / לא

תשובה חיובית לאחת או יותר מהשאלות (1) עד (2) מחייבת את הסוכן להמציא לך מסמך השוואה כתנאי להמשך הטיפול לעריכת פוליסת ביטוח חדשה.

תאריך: _____________ חתימת המבוטח: ____________

למיטב הבנתי, כרוכה עסקה זו בהחלפת פוליסות ביטוח בריאות שבתוקף:

כן / לא

תאריך: ______________ חתימת הסוכן: ______________

חתימת הסוכנות: ____________

נספח ד'

מסמך ההשוואה – פוליסות לביטוח בריאות

(סעיף 4 (ג))

הנך שוקל רכישת פוליסת ביטוח בריאות חדשה תוך אפשרות ביטול פוליסת ביטוח הבריאות שברשותך.

לידיעתך, שינוי שכזה, עשוי לדרוש ייעוץ מקצועי, שכן ייתכן שאין זה משרת את מיטב האינטרס שלך לבצע את השינוי. אולם, ייתכן ושינוי שכזה יטיב עימך. לאור האמור, דורש המפקח על הביטוח להציג בפניך מסמך השוואה בו יוצגו בפניך עיקרי היתרונות והחסרונות של העסקה הכוללת לגביך.

המידע המפורט במסמך זה נתקבל מ/ או מבוסס על: (יש לסמן X במקום המתאים)

[ ] המבטח הקיים

[ ] הערכות (במקרה והמבטח הקיים לא סיפק את המידע המלא או בזמן הנקוב)

חלק 1:

הנחיות לסוכן הביטוח:

ההחלפה תתבטא בעיקר ב :

סעיף

פוליסה שבתוקף

פוליסה חדשה

הכיסויים/הגדרת מקרה הביטוח שבפוליסה

סכום הביטוח

החרגה בגין מצב רפואי קודם ושינויים במצב בריאות המבוטח

תקופת אכשרה

עברה/לא עברה

תקופה בת _ חודשים/ לא קיימת

משך תקופת הביטוח

סך הכל גובה הפרמיה

אחר

לאחר שבדקתי את מסמך ההשוואה להלן היתרונות, החסרונות ופרטים נוספים לגבי ההחלפה:

1. יתרונות הפוליסה החדשה: _________________________________________

______________________________________________________________

2. חסרונות הפוליסה החדשה: _________________________________________

______________________________________________________________

3. היתרונות של המשך פוליסת הביטוח שבתוקף ללא שינוי הם: _________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

4. קיימים / לא קיימים שינויים במצב בריאות המבוטח אשר עלולים להשפיע על תנאי

הקבלה לביטוח באופן הבא: _________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

5. הסיבות העיקריות להמלצה על החלפת פוליסת ביטוח שבתוקף הן: ____________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

6. הסיבות העיקריות להמלצה על החלפת הנספחים (ריידרים) לפוליסה שבתוקף הן: __

______________________________________________________________

______________________________________________________________

תאריך: ________ חתימת הסוכן: _________

חלק 2:

הצהרת הסוכן:

אני סוכן הביטוח החתום מטה מילאתי מסמך השוואה זה באופן אישי והנני מאשר שהוא נכון למיטב ידיעתי ושיקול דעתי המקצועי. וזאת לאחר שבדקתי את ההשלכות של מצב רפואי קודם או תקופות אכשרה.

( ) אני ממליץ על ביצוע ההחלפה, מהסיבות הבאות:

____________________________________________________________________________________________________________________________

( ) אני ממליץ שלא לבצע את ההחלפה, מהסיבות הבאות: ____________________________________________________________________________________________________________________________

תאריך: ________ שם הסוכן וסוכנות הביטוח: ____________ מס. רשיון: ____________

חתימת הסוכן וסוכנות הביטוח: __________

למבוטח

עיין היטב במסמך ההשוואה, הכולל את תמצית ההשוואה האמורה.

זכותך, תוך ששים ימים מקבלת פוליסת ביטוח בריאות חדשה, בתנאי שלא קרה מקרה הביטוח, לבטלה והינך זכאי להחזיר לקדמותם את כל פוליסות ביטוח הבריאות המקוריות שביטלת, סילקת או שינית במסגרת עסקת ההחלפה וזאת רטרואקטיבית ממועד ביטולן.

חשוב: אין לראות בזכות זו החזרה לקדמותם או שיחזור פוליסת ביטוח הבריאות שלך לאותו מצב כאילו לא הוחלפו מעולם. עלולות להיות תוצאות להחזרה או לשחזור פוליסת ביטוח הבריאות שלך. כללים אלה עלולים לחייב תשלום הן של פרמיה והן של ריבית. מכל מקום, לא תהיה חייב במילוי הצהרת בריאות לזכאות לביטוח, ולא יחולו עליך תקופות אכשרה/המתנה חדשות.

הנני מאשר בזאת שקראתי את "מסמך ההשוואה" דלעיל והנני מבקש לבצע את השינויים הבאים בפוליסות המפורטות להלן:

מספר הפוליסה

סוג שינוי

מועד שינוי

הערות

תאריך:________________ חתימת המבוטח: ________________