הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים 2004

פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים

כ"ז בשבט התשס"ד

19 בפברואר 2004

חוזר ביטוח 2004/6

פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים

פרק ה' לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א - 1981 (להלן "חוק הפיקוח") עוסק, בין השאר, בחובת המבטח וסוכן הביטוח לשמור על עניני המבוטחים ובאחריותם לתיאור מטעה. בשים לב לאמור בפרק זה, אני מורה למבטחים ולסוכני הביטוח לפעול כמפורט להלן:

1) הגדרות:

פרסום – מסר בעל פה, כתב, דבר דפוס, חומר מחשב או כל מוצג חזותי אחר וכן כל אמצעי שמיעתי, הנעשה ע"י מבטח או סוכן ביטוח אשר נועד ליצור התעניינות של הציבור בתוכניות ביטוח חיים , במבטח, בסוכן ביטוח או לשכנע את הציבור לרכוש, לבטל או לסלק תוכניות ביטוח חיים או לערוך שינויים בתוכניות קיימות.

גורמים לא מובטחים - רכיבים בתוכנית הביטוח אשר גודלם אינו ודאי במועד כריתת חוזה הביטוח או עשויים להשתנות במהלך תקופת הביטוח, לרבות שעורי ריבית, בונוסים, רווחים, הוצאות ומקדמי גמלה.

גורמים מובטחים -רכיבים בתוכנית הביטוח אשר גודלם ודאי במועד כריתת חוזה הביטוח, אשר אינו עשוי להשתנות במהלך תקופת הביטוח.

המחשה – הדגמה בכל אמצעי תקשורת, בעל-פה או בכתב, הנעשית ע"י מבטח או סוכן ביטוח, שנעשה בה שימוש על מנת להציג או להסביר פוליסות ביטוח חיים או חלקים מהן.

2) כללים לפרסום:

1. פרסום הכולל גורמים לא מובטחים יתארם בצורה שאינה מטעה או עלולה להטעות ובאופן שאינו עלול להתפרש כאילו המדובר בגורמים מובטחים. הפרסום יציין את דבר היותם של הגורמים לא מובטחים, באמירה מפורשת ומודגשת.

2. בפרסום בכתב אשר כולל דוגמת המחשה של גורמים לא מובטחים וגורמים מובטחים, יוצגו הגורמים הלא מובטחים בצורה מובלטת ומודגשת הן בגודל האותיות והן בצורתן, מאופן הצגת הגורמים המובטחים.

3. בפרסום בו קיימים גורמים מובטחים וגורמים לא מובטחים, יוצגו הגורמים המובטחים לפני הגורמים הלא מובטחים, תוך יצירת הפרדה ברורה ביניהם.

3) כללים להמחשה:

1. על המבטח/סוכן הביטוח חלה חובה לצרף המחשה לכל פוליסה עם מרכיב חיסכון כאמור בחוזר גילוי נאות בביטוח חיים מספר 2004/4 ובנוסח הקבוע בו.

2. הוצגה המחשה בפוליסות ביטוחי חיים יצויין בפתיח בכתב באופן בולט כי מדובר בהמחשה. בתחילת ההמחשה או בסופה יכלל בין היתר המידע הבא: שם המבטח, שם סוכן הביטוח (באם קיים), פרטי המבוטח, תוספת חיתום או רמת חיתום שעליה מבוססת ההמחשה, תאריך ההמחשה, חתימת הממחיש.

3. המחשה תוצג בצורה מלאה ותכלול את כל הפרטים הרלוונטיים לרבות האמור בחוזר זה, לעניין גורמים מובטחים ולא מובטחים.

4. בכל המחשה של גורמים לא מובטחים המתייחסת לתוצאות השקעת כספי מבוטחים, תופיע אמירה

בזו הלשון:

א. "רווחי ההשקעה והתמורה אינם מובטחים וקיימת אפשרות לתשואה שלילית".

ב. "ייתכן והתוצאות בפועל יהיו טובות או גרועות יותר מהמוצג בהמחשה".

5. לאחר הסיכום המילולי המתייחס לאמור בהמחשה, יופיע סיכום מספרי. זה יבוסס על הפרמיות שעתידות להשתלם במסגרת הפוליסה והוא יכיל, בין היתר, את המידע האמור להלן:

א. כיסויים ביטוחיים:

1. פירוט סכומי הכיסוי הביטוחי.

2. בסיס הצמדת סכומי הכיסוי הביטוחי (כגון: מספר משכורות וכדומה).

3. אופן קבלת תגמולי הביטוח.

ב. סכום החיסכון אשר ייצבר ויעמוד לזכות המבוטח בתום תקופת הפוליסה ואופן חישובו, לרבות ההנחות עליהן מתבססת צבירת החיסכון האמורה כמפורט להלן:

1. תום התקופה להמחשה המוצעת יהיה גיל הפרישה של המבוטח כמפורט בחוק גיל פרישה התשס"ד- 2004 או תום תקופת הביטוח כאמור בפוליסה, המוקדם ביניהם.

2. סכום החיסכון אשר ייצבר בתום תקופת הביטוח יתבסס בין השאר על הפרמטרים הבאים:

א. ריבית ברוטו של 4% בניכוי דמי ניהול בפועל. במידה ונקבע בתנאי התוכנית ריבית מובטחת (לדוגמא- פוליסות המגובות באג"ח ח"ץ), אזי יש להתבסס על הריבית אשר נזקפת למבוטח לפי תנאי התוכנית אך לא יותר מתקופת הבטחת הריבית (במידה וקצרה מתקופת הביטוח).

ב. קידום שכר ריאלי של 0% בשנה.

ג. שינוי במדד המחירים לצרכן – 0.

ד. דגש כי התוכנית ותנאיה תומחרו בהמחשה בכפוף להנחה שהפוליסה לא תבוטל עד תום תקופת הביטוח ובהנחה שתשלומי הפרמיות ישולמו כסדרם.

ג. בפוליסות מסוג עדיף יש להציג את אחוז הפרמיה המופנה למרכיב החיסכון כאמור בחוזר ביטוח מספר 2000/10 – שעניינו הדיווח השנתי למבוטחים בביטוח חיים.

ד. ייעוד החיסכון בתום תקופה (לתשלום חד-פעמי, לתשלום כגמלה וכדומה).

6. בנוסף לאמור בסעיף 5, המחשה לתוכניות ביטוח לקבלת גמלה תוצג במובלט על פי האמור בחוזר זה ותכלול לפחות את המידע וההבהרות הבאים:

א. הצגת המידע הבא למבוטחים:

1. דגש בדבר מקדמי הגמלה – בציון עובדת היותם מובטחים או לא מובטחים.

2. ציון בסיס שיעור רכישת הגמלה הקיים בפוליסה נכון ליום עריכת ההמחשה.

ב. יש להבהיר למבוטח כי סכומי הגמלה תלויים, בין השאר, בפרמטרים הבאים:

1. סכום החיסכון אשר ייצבר בפוליסה עד למועד המרת החסכון הצבור לגמלה.

2. סוג הגמלה שתיבחר, כגון: גמלה לתקופה של 15 שנה או לתקופה אחרת, גמלה למבוטח ולמוטבים נוספים וכדומה.

3. שיעור התשואה בפועל שתושג על השקעות כספי המבוטח לפני קבלת הגמלה ובמהלך קבלתה.

7. המחשה למבוטח תהווה חלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח.

4) זכות ביטול

לבעל הפוליסה /מבוטח תהיה זכות לבטל את הפוליסה תוך שישים יום מתאריך מסירתה ולקבל החזר מלא, ללא תנאי, של כל הפרמיות והתשלומים ששולמו בגינה, בניכוי הפרמיה בגין הסיכון הביטוחי, דמי ניהול החיסכון המצטבר ודמי ניהול מפרמיה. תשלום ההחזר יבוצע תוך עשרה ימי עבודה מיום הודעת הביטול כאמור.

5) תחולה

האמור בחוזר זה יחול על כל חברות הביטוח וסוכני הביטוח.

הוראות חוזר זה יחולו על כל תוכניות ביטוח החיים , קיימות וחדשות.

על המבטח חלה אחריות להביא תוכן חוזר זה לידיעת עובדיו הרלוונטיים וכל סוכניו.

6) תחילה

הוראות חוזר זה יתחילו החל מיום 1.1.2005. למעט סעיף גדול 4 לעיל (זכות ביטול).

הוראות סעיף 4 גדול לעיל (זכות ביטול) יתחילו מיום פרסום חוזר זה.

7) ביטול תקפות/החלפה

בפוליסות בריאות – הוראות חוזר זה מבטל את חוזר פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים ובריאות 2001/19 החל מיום פרסום חוזר זה.

בפוליסות בביטוח חיים- הוראות חוזר זה מחליף את חוזר פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים ובריאות 2001/19 כפוף לסעיף גדול 6 לעיל (תחילה)

אייל בן-שלוש

המפקח על הביטוח