הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

גילוי נאות בביטוח חיים

י"ג בשבט התשס"ד

5 בפברואר 2004

חוזר ביטוח 2004/4

הנדון: גילוי נאות בביטוח חיים

גילוי נאות של פרטי העסקה הנו מרכיב חיוני לקונה בעת רכישת תוכנית ביטוח ותוכנית ביטוח חיים בפרט.

הבהרת פרטי העסקה הביטוחית תתרום להוגנות העסקה, שכלול השוק ותגדיל את יכולתו של המבוטח לבחור את הפוליסה המתאימה עבורו בהתאם לצרכיו הביטוחיים.

חוזר פרסום והמחשה בפוליסות ביטוח חיים ובריאות – 2001/19 עוסק בחובת המבטח וסוכן הביטוח לשמור על ענייני המבוטחים ובאחריותם לתיאור מטעה. החוזר קובע, בין השאר, כללים לפרסום והמחשה על-ידי מבטח וסוכן ביטוח. החוזר מחייב בין השאר את המבטח ואת סוכן הביטוח לצרף המחשה לכל פוליסה עם מרכיב חיסכון בהתאם לכללים המפורטים בחוזר בין השאר לעניין אופן חישוב התחזית לחסכון לתום תקופה, אופן הצגת מקדמי הקצבה (מובטחים/לא מובטחים) וכו'. חוזר גילוי נאות קובע מתכונת להצגת הפרמטרים, הנתונים לחיסכון וההנחות שבבסיס ההמחשה כאמור לעיל.

אופן ההצגה למבוטח

סוכן הביטוח והמבטח ימלאו וימסרו למבוטח במעמד מילוי הצעת הביטוח ובעת הנפקת הפוליסה (כל אחד לפי העניין) טופס גילוי נאות בנוסח הקבוע בנספח המצורף. ההמחשה תיעשה במתכונת אחידה בהתאם לקבוע בחוזר זה ותתבצע בהתאם לכללים המפורטים בחוזר "פרסום והמחשה בפוליסות ביטוח חיים ובריאות"- 2001/19 או כל חוזר אחר שיחליפו.

כללים לסוכן הביטוח ולמבטח בעסקה ללא סוכן ביטוח

1. סוכן הביטוח או מבטח בעסקה ללא סוכן ביטוח, לפי העניין, ימסור למבוטח במעמד מילוי הצעת הביטוח, טופס גילוי נאות בנוסח הקבוע בנספח המפורט ויחתים עליו את המבוטח.

2. לאחר שביצע את האמור בסעיף קטן 1, ימסור סוכן הביטוח למבטח עותק מטופס הגילוי הנאות, בחתימת המבוטח, כחלק בלתי נפרד מכל הצעה של פוליסת ביטוח.

כללים למבטח

על מבטח יחולו, בנוסף לכל הוראה אחרת החלה על מבטח על פי כל דין או על פי חוזרי המפקח, הוראות אלה:

1. בטרם ינפיק פוליסה חדשה יקבל המבטח לידיו, בין השאר, העתק מטופס הגילוי הנאות כפי שמולא על-ידי סוכן הביטוח.

2. ראה המבטח כי לא קיבל את טופס הגילוי הנאות, לא יקבל את הצעת הביטוח ויודיע למבוטח ולבעל הפוליסה על אי הקבלה ועל סיבותיה, בתוך עשרים ימים מהמועד בו התקבלה אצלו הצעת הביטוח.

3. על המבטח חלה חובה למסור למבוטח טופס גילוי נאות בנוסח הקבוע בנספח המצורף.

4. לבעל הפוליסה /מבוטח תהיה זכות לבטל את הפוליסה תוך שישים יום מתאריך מסירתה ולקבל החזר מלא, ללא תנאי, של כל הפרמיות והתשלומים ששולמו בגינה, בניכוי הפרמיה בגין הסיכון הביטוחי, דמי ניהול החיסכון המצטבר ודמי ניהול מפרמיה. תשלום ההחזר יבוצע תוך עשרה ימי עבודה מיום הודעת הביטול כאמור.

אופן המילוי

המבטח וסוכן הביטוח ימלאו את הפרטים הנדרשים בנספח המצורף לפי הפירוט להלן:

א. כללי

1. פרטים אישיים של המבוטח: שם, מספר תעודת זהות ותאריך לידה.

2. שם הפוליסה המסחרי, שם חברת הביטוח ומספר טלפון לשירות לקוחות בחברה.

3. בעל הפוליסה,למי מיועדת הפוליסה (עובדים/עצמאים/פרט) והאם הפוליסה מאושרת/אינה מאושרת כקופת גמל.

4. מועד תום תקופת הביטוח וייעוד הכספים למשיכה בפוליסה (חד-פעמי/קצבה).

5. סוכנות הביטוח/סוכן הביטוח בצירוף מספר טלפון ומספר רשיון.

ב. תוכניות ביטוח לעובד - כמשמעותן בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד 1964.

1. יש לציין את גובה המשכורת לתנאים פנסיוניים (משכורת מבוטחת) בכל התוכניות.

2. יש לציין את גובה השכר ההתחלתי המבוטח לכל תוכנית (הון/קצבה) בנפרד, גובה השכר המבוטח בכל התוכניות וחלוקת ההפרשות לתוכניות בין מרכיב תגמולי עובד, תגמולי מעביד, פיצויים וא.כ.ע. בש"ח.

אופן מילוי הטבלה יהיה כדלהלן:

(המספרים והחישובים לצורך המחשה בלבד)

סוג

תוכנית

שכר מבוטח בתוכנית

מעביד

סה"כ

מעביד

עובד תגמולים

סה"כ עובד ומעביד

פיצויים

תגמולים

א.כ.ע (*)

קצבה

4,000 ₪

333.3 ₪

200 ₪

533.3 ₪

200 ₪

733.3 ₪

הון

4,000 ₪

333.3 ₪

200 ₪

533.3 ₪

200 ₪

733.3 ₪

סה"כ

8,000 ₪

666.6 ₪

400 ₪

1066.6 ₪

400 ₪

1466.6 ₪

(*)- יש למלא כאשר הכיסוי נרכש מחוץ להפרשות לפי הפרמיה החודשית הראשונה

ג. ריכוז סך הכיסויים למבוטח

1. בתוכניות ביטוח בהן הכספים מיועדים למשיכה בתום תקופה באופן חד-פעמי יש לציין את גובה החיסכון הצפוי לתום תקופת הביטוח (יש לציין את גיל המבוטח בתום תקופת הביטוח). בתוכניות ביטוח מסוג קצבה, יש לציין את הקצבה הצפויה בתום תקופת הביטוח. כמו כן יש לציין האם הקצבה מובטחת/אינה מובטחת. יש לציין את גובה ריבית הברוטו בניכוי דמי הניהול שייגבו מהחיסכון המצטבר.

2. חישוב סכום ביטוח למקרה מוות לפי הפרמיה החודשית הראשונה.

3. חישוב סכומי ביטוח למקרי ביטוח אחרים כגון: אובדן כושר עבודה (יש להוסיף הגדרת אובדן כושר עבודה), נכות ומוות מתאונה וכו' לפי הפרמיה החודשית הראשונה.

ד. חלוקת הפרמיה הכוללת הראשונה בין התוכניות הכלולות בפוליסה ובין המרכיבים השונים:

יש לציין את חלוקת הפרמיה הכוללת בש"ח לפי התוכניות הכלולות בפוליסה (הון ו/או קצבה לפי הענין):

חיסכון, כיסויים ביטוחיים (עבור כל כיסוי בנפרד) וסך דמי ניהול מפרמיה לפי הפרמיה הראשונה לתוכנית.

בחוזר זה:

"פרמיה כוללת"- פרמיה בתוספת דמי ניהול חשבון (גורם פוליסה) וכל תשלום אחר המשולם ע"י המבוטח ובעל הפוליסה.

"סך דמי ניהול מפרמיה" - דמי ניהול מפרמיה בתוספת דמי ניהול חשבון (גורם פוליסה) וסוגי דמי ניהול אחרים ,יהא שמם אשר יהא, במידה וקיימים.

חישוב סך דמי הניהול מפרמיה יתבצע לפי האמור בסעיף ה' להלן.

ה. סך דמי ניהול מפרמיה, דמי ניהול מהחיסכון המצטבר וקנסות משיכה

1. סך דמי ניהול מפרמיה: יש לציין את סך דמי הניהול מהפרמיה באחוזים מסך הפרמיה, לפי החישוב כדלהלן, עבור כל תקופת הביטוח וכן לציין ממוצע סך דמי ניהול מפרמיה לכל אורך תקופת הביטוח.

כללים לחישוב סך דמי הניהול מפרמיה (סך דמי ניהול מפרמיה באחוזים ובשקלים עבור כל שנת ביטוח) יתבצע לפי האמור בדוגמא הבאה:

פוליסה לפרט

פוליסה לעובדים

סך הפרמיה

310 ₪

1,300 ₪

דמי ניהול חשבון

10 ₪

אין

דמי ניהול מפרמיה

5% מתוך 300 ₪

5% מתוך 1,300 ₪

סך דמי ניהול מפרמיה ב-%

8%

5%

סך דמי ניהול מפרמיה בש"ח

25 ₪

65 ₪

* המספרים והחישובים לצורך המחשה בלבד.

2. דמי ניהול מהחיסכון המצטבר: יש לציין באחוזים את דמי הניהול שייגבו על ניהול החיסכון המצטבר. עבור תוכניות המשלבות מספר מסלולי השקעה, יש לציין את דמי הניהול עבור כל מסלול השקעה נבחר.

3. קנסות משיכה: יש לציין את מספר השנים שבהן מוטל קנס משיכה על החיסכון המצטבר, וכן את גובה הקנס על החיסכון המצטבר בגין כל שנה באחוזים.

ו. תוספות

1. יש לציין תאריך, חתימת סוכן הביטוח ו/או המבטח לפי העניין וחתימת המבוטח.

2. יש לציין, כי ניתן, תוך ששים ימים מקבלת פוליסת ביטוח חיים חדשה, בתנאי שלא קרה מקרה הביטוח, לבטלה וכי המבוטח זכאי להחזר של כל הפרמיות ששילם בניכוי הסיכון הביטוחי, דמי ניהול מפרמיה ודמי הניהול בעד מרכיב החיסכון.

דיווח למפקח

על המבטחים להעביר למשרדנו דוגמה של טופס גילוי נאות בנוסח הקבוע בנספח הכולל המחשה למבוטח בתוכניות ביטוח לעובדים להון ולקצבה לא יאוחר מיום 1/6/2004.

תחולה

1. חוזר זה יחול על תוכניות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חיסכון ועל הנספחים המצורפים להן אשר ישווקו החל מיום התחילה.

2. האמור בחוזר זה יחול על כל חברות הביטוח וסוכני הביטוח. על המבטח חלה אחריות להביא תוכן חוזר זה לידיעת עובדיו הרלבנטיים וכל סוכניו.

תחילה

תחילתו של חוזר זה ביום 1/1/2005.

אייל בן שלוש

המפקח על הביטוח

טופס גילוי נאות

א'- כללי

1. שם המבוטח: ת.ז: תאריך לידה:

2. הינך עומד לרכוש את הפוליסה: "_______" בחברת הביטוח "_____", טל': _______

3. בעל הפוליסה הינו _______. הפוליסה מיועדת ל________, ומאושרת/אינה מאושרת כקופת גמל.

4. בהגיעך לגיל ___ יפוג תוקף הפוליסה, ותמשוך את הכספים שנצברו לזכותך בדרך של קצבה ו/או סכום חד פעמי.

5. סוכן הביטוח הינו ______, טל': _______מס. רשיון: ________.

ב. חלוקת השכר המבוטח ההתחלתי בש"ח בין התוכניות השונות, תגמולי עובד, מעביד ומרכיב הפיצויים

משכורת לתנאים פנסיוניים: ____________

סוג

תוכנית

שכר מבוטח בתוכנית

מעביד

סה"כ

מעביד

עובד תגמולים

סה"כ עובד ומעביד

פיצויים

תגמולים

א.כ.ע (*)

קצבה

הון

סה"כ

(*)- יש למלא כאשר הכיסוי נרכש מחוץ להפרשות לפי הפרמיה החודשית הראשונה

ג. ריכוז סך כל הכיסויים בפוליסה בכל התוכניות הכלולות למבוטח בש"ח:

קצבה לגיל ___ בריבית ברוטו של % ובניכוי דמי ניהול של % (מובטחת/אינה מובטחת)

סכום חד פעמי לגיל ___ בריבית ברוטו של % ובניכוי דמי ניהול של %

סכום ביטוח למקרה מוות לפי הפרמיה החודשית הראשונה

כיסויים נוספים (עבור כל כיסוי) לפי הפרמיה החודשית הראשונה

לידיעתך!

מדובר בהמחשה בלבד ולכן רווחי ההשקעה והתמורה אינם מובטחים וקיימת אפשרות לתשואה שלילית.

ייתכן והתוצאות בפועל יהיו טובות

או גרועות יותר מהמוצג בהמחשה.

הגדרת אובדן כושר עבודה –

ד. חלוקת הפרמיה הכוללת הראשונה בש"ח בין המרכיבים השונים:

תוכנית קצבה

תוכנית הון

סה"כ

סה"כ פרמיה

חיסכון

מקרה מוות

כיסויים נוספים (עבור כל כיסוי)

סך דמי ניהול מפרמיה (*)

(*) (לא כולל דמי ניהול מהחיסכון המצטבר)

ה. % סך דמי ניהול מפרמיה, דמי ניהול מהחיסכון המצטבר וקנסות משיכה:

1. % סך דמי ניהול מפרמיה (עבור כל שנת ביטוח):

שנה:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

......

....

% סך דמי ניהול מפרמיה

סך דמי ניהול ממוצעים מהפרמיה לכל אורך התקופה- _______

2. דמי ניהול מהחיסכון המצטבר:

%__ מהחיסכון המצטבר בתוכנית.

3. קנסות משיכה

חשוב! אם במהלך ___ השנים הראשונות החלטת למשוך את החיסכון המצטבר בפוליסה, חברת הביטוח תגבה ממך קנס משיכה מהחיסכון המצטבר בפוליסה, לפי הטבלה הבאה:

שנה:

ראשונה

שניה

שלישית

רביעית

חמישית

שישית

גובה הקנס ב- %

תאריך: __________________

חתימת סוכן הביטוח/מבטח (לפי העניין): ____________

חתימת המבוטח: ____________

למבוטח!

זכותך, תוך ששים ימים מקבלת פוליסת ביטוח חיים חדשה, בתנאי שלא קרה מקרה הביטוח, לבטלה והינך זכאי להחזר של כל הפרמיות ששילמת בניכוי הסיכון הביטוחי, דמי ניהול מפרמיה ודמי הניהול בעד מרכיב החיסכון.