הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חוזר ביטוח 2003/4 בנושא התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח-עדכון

ו' בניסן התשס"ד

28 במרץ 2004

שה. 2004-4638

לכבוד, לכבוד,

מנהלי חברות הביטוח נשיא לשכת סוכני ביטוח

א.ג.נ.,

הנדון: חוזר ביטוח 2003/4 בנושא התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח - עדכון

מצורפת בזאת טיוטה מעודכנת של חוזר הביטוח שבנדון. הנוסח המוצע של החוזר המעודכן כולל את ההוראות הבאות:

  1. הסכם ההתקשרות בין מבטח לסוכן ביטוח יקבע הוראות בנוגע לאופן הטיפול בדמי הביטוח המשולמים למבטח באמצעות סוכן הביטוח.
  2. הסכם ההתקשרות יכול שיורה על העברת דמי הביטוח ישירות למבטח. במידה ודמי הביטוח אינם מועברים ישירות אזי סוכן הביטוח יפתח חשבון (או חשבונות) נאמנות לטובת המבטח על פי אחת משלוש החלופות הבאות:

א. חשבון נאמנות נפרד לכל מבטח.

ב. חשבונות נאמנות מפצלים (האחד לדמי ביטוח בביטוח כללי והשני לדמי ביטוח בביטוח חיים) בניהול נאמן שהוא חברה לנאמנות.

ג. חשבונות נאמנות מפצלים (האחד לדמי ביטוח בביטוח כללי והשני לדמי ביטוח בביטוח חיים) בניהול סוכן הביטוח. מאחר ובהתאם לחלופה זו לא יידרש סוכן הביטוח לנהל את חשבון הנאמנות באמצעות חברה לנאמנות, מוצע להגביר את אמצעי הבקרה האחרים על העברת דמי הביטוח למבטח, ביו היתר באמצעות פיקוח רואה חשבון חיצוני והרחבת מערך הדיווחים.

לאור האמור לעיל, הוראות חוזר 2003/4 יכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2004. מצ"ב אישור המפקח על הביטוח בדבר דחיית תחילת החוזר.

נודה על קבלת הערותיכם לטיוטה המוצעת עד ליום 25 באפריל 2004.

בכבוד רב,

אפי סנדרוב, רו"ח

מנהל מחלקת יציבות

העתק:

מר אייל בן-שלוש - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

רו"ח רמי דיין - המשנה לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

עו"ד יואל בריס - סגן היועצת המשפטית, משרד האוצר

עו"ד טלי ארפי - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ו' בניסן התשס"ד

28 במרץ 2004

שה. 2004-4795

לכבוד,

מנהלי חברות הביטוח

הנדון: חוזר ביטוח 4/2003 התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח -

שינוי מועד תחילה ליום ה-1 ביולי, 2004

חוזר ביטוח 4/2003 בנושא התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח (להלן – החוזר) פורסם ביום 17 בפברואר, 2003. עניינו של החוזר הבהרת הסכם ההתקשרות בין מבטח לסוכן ביטוח, וקביעת נהלי עבודה מחייבים לטיפול בדמי הביטוח המשולמים על ידי המבוטח, באמצעות סוכן הביטוח, למבטח.

כניסתו של החוזר לתוקף, לאחר מספר דחיות שניתנו בעבר, נקבעה ליום ה-1 באפריל, 2004.

מאחר ומצאנו לנכון לבצע מספר תיקונים בהוראות החוזר הריני להורות על דחיית תחילתן של הוראות החוזר, עד ליום ה-1 ביולי, 2004.

בכבוד רב,

אייל בן-שלוש

המפקח על הביטוח

העתק:

מר יוסי מנור - נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל

עו"ד ענר הלמן - סגן בכיר לפרקליטת המדינה, פרקליטות המדינה מחלקת בג''צים

רו"ח רמי דיין - סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, משרד האוצר

עו"ד יהודה שחרור – עוזר הממונה של שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

רו"ח אפי סנדרוב - מנהל מחלקת יציבות, משרד האוצר

עו"ד טלי ארפי - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

ו' בניסן התשס"ד

28 במרץ 2004

חוזר ביטוח <<טיוטא-1171>>

טיוטא לעדכון חוזר ביטוח 2003/4

התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח

מבירור תלונות ציבור וממצאים אחרים שטופלו בעת האחרונה במשרד המפקח על הביטוח, עולה כי קיימים ליקויים ביישום הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח), הנוגעות להסכם התקשרות בין סוכן ביטוח ובין מבטח, לצורך תיווך בעסקי ביטוח.

מטרת חוזר זה להבהיר את תוכנו של הסכם התיווך שבין הסוכן לבין המבטח וכן לקבוע נהלי עבודה מחייבים לטיפול בדמי ביטוח המשולמים למבטח באמצעות סוכן הביטוח.

לפיכך, הריני להורות כדלקמן:

1 . מבטח יתקשר עם סוכן ביטוח לצורך תיווך לעניין ביטוח רק באמצעות הסכם בכתב, שיכלול, בין היתר, את הסדר תשלום דמי העמילות בהתאם לאמור להלן בחוזר זה (להלן – הסכם התקשרות). על המבטח וסוכן הביטוח לפעול בהתאם להוראות המפורטות בחוזר זה, וליישם את הוראות הסכם ההתקשרות בנוגע אליהם.

2 . הסכם ההתקשרות יכול שיורה על העברת מלוא דמי הביטוח ישירות למבטח.

3 . מדמי הביטוח לא יקוזזו דמי עמילות או כל סכום אחר שהסוכן זכאי להם מאת המבטח.

4 . במידה ודמי הביטוח אינם מועברים ישירות לחשבון הבנק של המבטח, אזי יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הבאות:

א. כללי

הסכם ההתקשרות יהווה גם חוזה נאמנות, ובו ייקבעו, בין השאר, העקרונות הבאים:

1) דמי הביטוח אינם שייכים לסוכן הביטוח.

2) סוכן הביטוח יפתח בבנק בישראל חשבון נאמנות לטובת המבטח, בהתאם לחלופות המנויות בסעיף 3 ב' (להלן – חשבון הנאמנות). דמי הביטוח יופקדו בחשבון הנאמנות תוך ציון "בנאמנות עבור מבטח פלוני".

3) חשבונות הנאמנות יהיו חשבונות נאמנות לטובת המבטחים. חשבונות הנאמנות יאושרו מראש ובכתב על ידי המבטחים אשר אמורים לקבל את דמי הביטוח מחשבונות אלה.

4) דמי הביטוח יועברו במישרין מהמעסיק או המבוטח לחשבון הנאמנות.

5) כספים שייצאו מחשבון הנאמנות יועברו במישרין לחשבונות הבנק של המבטחים בלבד, לכל מבטח בנפרד. הכספים יועברו באמצעות ממסרים או העברה בנקאית בלבד.

6) חשבונות הנאמנות יהיו בכל עת נקיים וחופשיים מכל משכון, שעבוד, עיקול חוב או זכות לטובת צד שלישי כלשהו.

7) סוכן הביטוח לא יעכב את דמי הביטוח, לא יקזז סכומים שהוא זכאי לקבל ממבטח (כגון דמי עמילות וסכומים אחרים) כנגד דמי הביטוח, ולא יעשה בהם כל שימוש אחר שלא לצורך העברתם, במלואם, לידי המבטח בלבד.

8) דמי העמילות לא ישולמו מתוך דמי הביטוח אשר הופקדו בחשבונות הנאמנות.

9) חשבונות הנאמנות לא יימצאו ביתרת חובה.

10) העמלות, דמי הניהול ועלויות נוספות הכרוכות בגין ניהול חשבונות הנאמנות וקיום הוראות חוזר זה, לא ישולמו מתוך הכספים שבחשבונות הנאמנות.

11) עם העברת דמי הביטוח, מחשבון הנאמנות לחשבונות הבנק של המבטחים, תועברנה רשימות מפורטות אשר תכלולנה את פרטי הפוליסות, שמות המבוטחים ותעודת הזהות שלהם בגין כל מבוטח.

12) הריבית שתיצבר בחשבונות הנאמנות תשולם למבטחים, בהתאם למפתח חלוקה שיקבע על בסיס היקף דמי הביטוח ששולמו באמצעות החשבון.

13) חל איסור על סוכן ביטוח להעביר למבטח דמי ביטוח של מבוטח אחד באמצעות דמי ביטוח המשולמים על-ידי מבוטח אחר.

14) חל איסור על סוכן ביטוח לגבות דמי ביטוח ממבוטחים בהסדרי תשלום השונים מאלה שסוכמו עם המבטח בנוגע לכל פוליסת ביטוח לגבי אותו מבוטח.

ב. סוכן הביטוח יכול שיפעל באחת משלוש החלופות הבאות לעניין פתיחת חשבון נאמנות:

1) חשבון נאמנות נפרד לכל מבטח

א) סוכן הביטוח יפתח בבנק בישראל חשבונות נאמנות לטובת המבטח, לכל מבטח בנפרד עמו יש לו הסכם התקשרות.

ב) סוכן הביטוח ימסור למבטח דין וחשבון אודות ניהול החשבון וביצוע פעולות בחשבון אחת לרבעון לפחות.

2) חשבון מפצל בניהול נאמן

א) סוכן הביטוח יפתח בבנק בישראל שני חשבונות נאמנות, האחד לדמי ביטוח בענפי הביטוח ביטוח כללי והשני לדמי ביטוח בביטוח חיים. לעניין חוזר זה, "ביטוח כללי"- כל ענפי הביטוח כמשמעותם בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה –1985 (להלן- הודעת ענפי ביטוח), למעט ביטוח חיים.

"ביטוח חיים"- כמשמעותו בסעיף 1א פסקאות (1) עד (4) להודעת ענפי ביטוח.

ב) סוכן הביטוח רשאי לפצל כספים מחשבון הנאמנות המפצל לטובת המבטחים.

ג) החשבונות המפצלים יהיו חשבונות נאמנות אשר ינוהלו בידי נאמן בלבד, שהוא חברה לנאמנות בשליטה של מוסד פיננסי מפוקח בישראל (קרי, תאגיד בנקאי או מבטח), ואשר יאושר מראש ובכתב על ידי המבטחים.

ד) שכר טרחתו של הנאמן לא יבוצע מתוך הכספים שבחשבונות המפצלים.

ה) הוראות הביצוע לחשבון בנק זה יבוצעו בידי הנאמן בלבד.

3) חשבון מפצל בניהול סוכן ביטוח

א) סוכן הביטוח יפתח בבנק בישראל שני חשבונות נאמנות, האחד לדמי ביטוח בביטוח כללי, והשני לדמי ביטוח בביטוח חיים.

ב) סוכן הביטוח רשאי לפצל כספים מחשבון הנאמנות המפצל לטובת המבטחים (להלן - חשבון נאמנות מפצל).

ג) פיצול דמי הביטוח בחשבון הנאמנות המפצל והעברתם לחשבונות הבנק של המבטחים יתבצע בתוך שלושה ימי עסקים, ממועד הפקדתם בחשבון כאמור.

ד) סוכן הביטוח ינהל מערכת הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה.

ה) סוכן ביטוח יחויב בהנהגת נהלי הבקרה הבאים על כל פיצול של דמי ביטוח בתוכניות ביטוח המאושרות כקופות ביטוח:

(1) סוכן ביטוח יערוך דוח רבעוני לכל מבטח במסגרתו יוצגו דמי הביטוח שהועברו בגין כל מעסיק במהלך תקופת הדוח, בחלוקה לפי עובד.

(2) סוכן ביטוח יערוך דוח רבעוני לכל מעסיק במסגרתו יוצגו דמי הביטוח שהעביר המעסיק במהלך תקופת הדוח, ופיצול הסכומים לכל אחד מהמבטחים בחלוקה לפי עובד.

(3) מבטח יאשר בחתימתו את נתוני הדוח לפי ס"ק (2) לעיל, ככל שהם נוגעים אליו, או לחילופין יערוך דוח רבעוני לכל מעסיק במסגרתו יוצגו דמי הביטוח שהעביר המעסיק במהלך תקופת הדוח, בחלוקה לפי עובד.

ו) מערכות המיכון של סוכן הביטוח יבטיחו נתיב ביקורת מלא החל מהפקדת הכספים בחשבון הנאמנות המפצל ועד העברתם לחשבונות הבנק של המבטחים.

ז) מדי שנה תיערך ביקורת על מערכות המידע ועל התוכנות באמצעותן מתבצע הפיצול האמור. הביקורת תיערך על ידי משרד רואה חשבון בעל הכשרה וניסיון בעריכת ביקורת במערכות מידע ממוחשבות.

ח) רואה החשבון המבקר יבדוק את מהימנות, דיוק ושלמות הנתונים בדוחות המפורטים בס"ק ה' לעיל.

ט) רואה החשבון המבקר את מערכות המידע יעביר דיווח מיידי למבטחים ולמפקח על הביטוח, אודות כל ליקוי שנתגלה בביקורת שנערכה בנושא. הדיווח האמור יועבר בתוך 7 ימי עסקים מיום גילוי הליקוי.

י) מבטח המתקשר עם סוכן ביטוח לפי הוראות חלופה זו, מחויב בקבלת אישור מראש ובכתב מטעם רואה החשבון המבקר של סוכן הביטוח כי הוא מודע לכל הוראות סעיף זה ומקבל על עצמו את יישומם.

4) הוראות נוספות לעניין חשבון נאמנות מפצל

א) בנוסף לאמור בסעיפים 3ב(2) ו- 3ב(3), רשאי סוכן הביטוח להפקיד לחשבון הנאמנות המפצל, כספים גם בגין הפקדות לקופות גמל כמשמעותם בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] אשר אינן קופות ביטוח וכן להעביר את ההפקדות לקופות כאמור.

ב) פעל סוכן הביטוח כאמור בסעיף 4א' לעיל, יחולו כל הוראות סעיפים 3ב(2) או 3ב(3) על סוכן הביטוח.

2 . עדכון חוזר

נוסח חוזר זה מעדכן את נוסח החוזר מיום 17 בפברואר 2003.

3 . תחולה

חוזר זה חל על כל המבטחים, סוכנויות ביטוח וסוכני הביטוח בכל ענפי הביטוח.

4 . תחילה

חוזר זה חל על התקשרויות חדשות שיכרתו החל מיום 1 ביולי 2004, ועל כל ההתקשרויות שיהיו בתוקף ביום 1 ביולי 2004 ואילך.

אייל בן-שלוש

המפקח על הביטוח