הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

טיפול בתביעות צד ג

מדינת ישראל

משרד האוצר

אגף שוק ההון הביטוח והחסכון

ירושלים, כ' כסלו תשנ"ט

9 דצמבר 1998

לכבוד

הממונים על פניות ציבור בחברות הביטוח

הנדון: טיפול בתביעות צד ג'

1. לאחרונה הכריעה יחידתנו בתלונת ציבור שעניינה טיפול בתביעות צד ג'. לידיעתכם הכרעה זו משקפת את עמדתנו העקרונית בנושא, לפיכך תלונות דומות שיגיעו ליחידתנו יוכרעו בהתאם להנחיות להלן ויירשמו כתלונות "מוצדקות".

2. ברור התלונה העלה כי בניגוד לקבוע בסעיף 68 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א1981- (לפיו על פי דרישת צד ג' חייב המבטח לשלם לצד ג' תגמולי ביטוח ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 ימים מראש והמבוטח לא התנגד) חברות הביטוח נוהגות לדחות את תביעתו של צד ג' רק בשל העובדה שלא קיבלו ממבוטחן הודעה על קרות מקרה הביטוח או שהן נתקלות בחוסר שיתוף פעולה מצידו.

3. סעיף 68 קובע כי חברת הביטוח יכולה לטעון כלפי צד ג' את הטענות הכתובות בפוליסה שיש לה זכות לטעון כלפי בעל הפוליסה, אך היא אינה יכולה לדחות את דרישתו של צד ג' רק בשל העובדה שלא קיבלה הודעה מהמבוטח שלה או שהמבוטח שלה אינו משתף עימה פעולה. דברים אלו נקבעו במפורש בבית המשפט בת"א (ת"א) 53887/95 אליהו חברה לביטוח בע"מ נגד שוקרון, (טרם פורסם).

4. לאור האמור לעיל הכרעתנו כי התלונה האמורה מוצדקת וכי הנוהל התקין לטיפול בתביעות צד ג' כפי שהוא מתחייב מחוק חוזה הביטוח הוא כמפורט להלן:

במקרה בו מגיעה לחברת ביטוח, דרישת צד ג' לתשלום תגמולי ביטוח, והמבוטח לא נתן כל הודעה לחברת הביטוח אודות מקרה הביטוח, על המבטח להודיע למבוטח על דרישת צד ג' בדואר רשום, ובמידה ולא התקבלה התנגדות המבוטח תוך 30 ימים, על המבטח לשלם את תגמולי הביטוח לצד ג'.

בכבוד רב

רחל רטוביץ, עו"ד

סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון

העתק: גב' ציפי סמט - הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

מנהלי חברות הביטוח

מר גבי לסט - מנכ"ל איגוד חברות הביטוח

הסגנים לממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון