הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח-נוסח סופי

י"ד באב התשס"ד

1 באוגוסט 2004

חוזר ביטוח 2004/14

התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח

הגדרות

"ביטוח חיים" - כמשמעותו בסעיף 1א פסקאות (1) עד (4) בהודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה –1985 (להלן- הודעת ענפי ביטוח).

"ביטוח כללי" - כל ענפי הביטוח כמשמעותם בהודעת ענפי ביטוח, למעט ביטוח חיים.

רקע

מבירור תלונות ציבור וממצאים אחרים שטופלו בעת האחרונה במשרד המפקח על הביטוח, עולה כי קיימים ליקויים ביישום הוראות חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן – חוק הפיקוח), הנוגעות להסכם התקשרות בין סוכן ביטוח ובין מבטח, לצורך תיווך בעסקי ביטוח.

מטרת חוזר זה להבהיר את תוכנו של הסכם התיווך שבין הסוכן לבין המבטח וכן לקבוע נהלי עבודה מחייבים לטיפול בדמי ביטוח המשולמים למבטח באמצעות סוכן הביטוח.

לפיכך, הריני להורות כדלקמן:

התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח

1 . מבטח יתקשר עם סוכן ביטוח לצורך תיווך לעניין ביטוח רק באמצעות הסכם בכתב (להלן – הסכם ההתקשרות), שיכלול, בין היתר, הוראות בדבר אופן העברת דמי הביטוח בהתאם לחלופות שנקבעו להלן בחוזר זה לרבות חישוב חלוקת רווחי ההשקעות שנצמחו בחשבונות הנאמנות כאמור בסעיף 2 להלן. על מבטח וסוכן ביטוח לפעול בהתאם להוראות המפורטות בחוזר זה, וליישם את הוראות הסכם ההתקשרות בנוגע להוראות אלה.

2 . דמי הביטוח שגבה סוכן הביטוח, לרבות רווחי ההשקעות שנצמחו מהם בחשבונות הנאמנות, שייכים במלואם למבטח. סוכן הביטוח לא יעכב את הסכומים האמורים, לא יקזז סכומים שהוא זכאי לקבל ממבטח (כגון דמי עמילות, תביעות ביטוח של מבוטחים וסכומים אחרים) כנגד דמי הביטוח, ולא יעשה בהם כל שימוש אחר שלא לצורך העברתם, במלואם, לידי המבטח בלבד.

3 . הסכם ההתקשרות יכול שיורה על העברת מלוא דמי הביטוח מהמבוטח ישירות למבטח.

4 . אם דמי הביטוח אינם מועברים ישירות מהמבוטח למבטח, אזי יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הבאות:

א.כללי

הסכם ההתקשרות יהווה גם חוזה נאמנות, ובו ייקבעו, בין השאר, העקרונות הבאים:

(1) סוכן הביטוח יפתח בבנק בישראל חשבון או חשבונות נאמנות בהתאם לחלופות המנויות בסעיף 4ב לחוזר זה (להלן – חשבונות הנאמנות). דמי הביטוח יופקדו בחשבונות הנאמנות תוך ציון "בנאמנות עבור" ובצירוף שמות המבטח או המבטחים, עבורם מנוהלים חשבונות הנאמנות.

(2) חשבונות הנאמנות יאושרו מראש ובכתב על ידי המבטחים הזכאים לדמי הביטוח שבחשבונות אלה.

(3) דמי הביטוח יועברו במישרין ממשלם דמי הביטוח לחשבונות הנאמנות. אם דמי הביטוח שולמו במזומן או באמצעות ממסרים (לרבות ממסרים דחויים), הם יופקדו על ידי סוכן הביטוח בחשבונות הנאמנות מיד עם קבלתם.

(4) כספים שיצאו מחשבונות הנאמנות יועברו במישרין למבטחים בלבד, לכל מבטח בנפרד. הכספים יועברו באמצעות ממסרים או העברה בנקאית בלבד.

(5) על חשבונות הנאמנות יחולו הוראות חוק הנאמנות, התשל"ט-1979. הסוכן יפעל לכך שחשבונות אלו יהיו בכל עת נקיים וחופשיים מכל משכון, שעבוד, עיקול חוב או זכות לטובת צד שלישי כלשהו שאינם בשל חוב של מבטח.

(6) חשבונות הנאמנות לא יימצאו ביתרת חובה.

(7) העמלות, דמי הניהול ועלויות נוספות הכרוכות בניהול חשבונות הנאמנות וקיום הוראות חוזר זה, יכוסו בהתאם להוראות שייקבעו בהסכמה בין המבטח לסוכן, ולא ישולמו מתוך הכספים שבחשבונות הנאמנות.

(8) עם העברת דמי הביטוח בביטוח חיים, מחשבונות הנאמנות לחשבונות הבנק של המבטחים, תועברנה רשימות מפורטות בשל כל המבוטחים, בחלוקה לכל מעסיק (ככל שישנו), אשר תכלולנה את פרטי הפוליסות (לרבות מספרן), שמות המבוטחים ותעודת הזהות שלהם, וכן סכום דמי הביטוח שהועברו בחלוקה לפי מבוטח.

(9) עם העברת דמי הביטוח בביטוח כללי, מחשבונות הנאמנות לחשבונות הבנק של המבטחים, תועברנה רשימות מפורטות אשר תכלולנה את פרטי הפוליסות (לרבות מספרן), שמות המבוטחים, ותעודת הזהות שלהם או מספר התאגיד לפי העניין, וכן סכום דמי הביטוח שהועברו בחלוקה לפי פוליסה.

(10) חל איסור על סוכן ביטוח להעביר למבטח דמי ביטוח של מבוטח אחד באמצעות דמי ביטוח המשולמים על-ידי מבוטח אחר.

(11) חל איסור על סוכן ביטוח לגבות דמי ביטוח ממבוטחים בהסדרי תשלום השונים מאלה שסוכמו עם המבטח בנוגע לכל פוליסת ביטוח דרך כלל או לגבי אותו מבוטח.

ב.סוכן הביטוח יכול שיפעל באחת משלוש החלופות הבאות לעניין פתיחת חשבון נאמנות:

(1)חשבון נאמנות נפרד לכל מבטח

(א) סוכן הביטוח יפתח בבנק בישראל חשבונות נאמנות בנפרד עבור כל מבטח עמו יש לו הסכם התקשרות.

(ב) סוכן הביטוח ימסור למבטח דין וחשבון אודות ניהול החשבון וביצוע פעולות בחשבון אחת לרבעון לפחות.

(2)חשבון מפצל בניהול נאמן

(א) סוכן הביטוח יפתח בבנק בישראל חשבון נאמנות מפצל בניהול נאמן בתחום או בתחומים שבהם הוא מורשה לפעול: חשבון אחד שבו ינוהלו כל דמי הביטוח בביטוח כללי וחשבון אחד בו ינוהלו כל דמי הביטוח בביטוח חיים, לפי העניין.

(ב) כספים מחשבונות הנאמנות המפצלים יפוצלו, כך שהסכומים המופקדים בהם ישולמו לטובת המבטחים הזכאים.

(ג) החשבונות המפצלים יהיו חשבונות נאמנות אשר ינוהלו בידי נאמן בלבד, שהוא חברה לנאמנות בשליטה של מוסד פיננסי מפוקח בישראל (קרי, תאגיד בנקאי או מבטח), ואשר יאושר מראש ובכתב על ידי המבטחים.

(ד) שכר טרחתו של הנאמן יכוסה בהתאם להוראות שייקבעו בהסכמה בין המבטח לסוכן, לא יבוצע מתוך הכספים שבחשבונות המפצלים.

(ה) כל העברות הכספים מחשבונות הנאמנות יאושרו מראש על יד הנאמן בלבד.

(3)חשבון מפצל בניהול סוכן ביטוח

(א) סוכן הביטוח יפתח בבנק בישראל חשבון נאמנות מפצל בתחום או בתחומים שבהם הוא מורשה לפעול: חשבון אחד שבו ינוהלו כל דמי הביטוח בביטוח כללי וחשבון אחד שבו ינוהלו כל דמי הביטוח בביטוח חיים, לפי העניין.

(ב) כספים מחשבון הנאמנות המפצלים יפוצלו, כך שהסכומים המופקדים בהם ישולמו לטובת המבטחים הזכאים.

(ג) פיצול פרמיות ביטוח חיים בחשבונות הנאמנות המפצלים והעברתם לחשבונות הבנק של המבטחים יתבצע לא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד הפקדתם בחשבון כאמור.

(ד) פיצול דמי ביטוח כללי בחשבונות הנאמנות המפצלים והעברתם לחשבונות הבנק של המבטחים יתבצע לא יאוחר מעשרה ימי עסקים, ממועד הפקדתם בחשבון כאמור.

(ה) סוכן הביטוח ינהל מערכת הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה.

(ו) מערכות הגבייה, הנהלת החשבונות וניהול הכספים (לרבות המערכות הממוכנות) של סוכן הביטוח יבטיחו נתיב ביקורת מלא החל מקבלת הכספים והפקדתם בחשבונות הנאמנות המפצל ועד להעברתם לחשבונות הבנק של המבטחים.

(ז) רואה החשבון המבקר (רואה חשבון חיצוני) של סוכן הביטוח יבקר את העברת הכספים מחשבונות הנאמנות על מנת לוודא שהכספים מועברים אך ורק למבטחים עבורם מנוהל החשבון בנאמנות. רואה החשבון המבקר יבדוק גם את מהימנות, דיוק ושלמות הנתונים בדוחות המפורטים בסעיף 4ב(4)(ג) להלן.

(ח) מדי שנה תיערך ביקורת על מערכות המידע ועל התוכנות באמצעותן מתבצע הפיצול האמור. הביקורת תיערך על ידי רואה החשבון המבקר או על-ידי רואה חשבון חיצוני אחר מטעמו בעל הכשרה וניסיון בעריכת ביקורת מערכות מידע ממוחשבות.

(ט) רואה החשבון המבקר יעביר דיווח מיידי לכל מבטח העובד עם סוכן הביטוח אודות כל ליקוי שנתגלה בביקורת שנערכה בנושא. הדיווח האמור יועבר בתוך 7 ימי עסקים מיום גילוי הליקוי.

(י) סוכן הביטוח ייתן לרואה החשבון המבקר ייפוי כוח בלתי הדיר המאשר העברת המידע כאמור בסעיף קטן (ט) לעיל.

(יא) מבטח המתקשר עם סוכן ביטוח לפי הוראות חלופה זו, יקבל אישור מראש ובכתב מטעם רואה החשבון המבקר של סוכן הביטוח כי הוא מודע לכל הוראות סעיף זה ומקבל על עצמו את עריכת הבדיקות הנדרשות ליישומן.

(4)הוראות נוספות לעניין חשבון נאמנות מפצל

(א) בנוסף לאמור בסעיפים 4ב(2) ו-4ב(3), רשאי סוכן הביטוח להפקיד לחשבונות הנאמנות המפצל בביטוח חיים, כספים גם בעד הפקדות לקופות גמל כמשמעותם בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] אשר אינן קופות ביטוח וכן להעביר את ההפקדות לקופות כאמור.

אין באמור מכדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

(ב) פעל סוכן הביטוח כאמור בסעיף קטן (א) לעיל, יחולו כל הוראות סעיפים 4ב(2) ו-4ב(3) על סוכן הביטוח גם לעניין כספים אלו.

(ג) סוכן ביטוח יחויב בהנהגת נהלי הבקרה הבאים על כל פיצול של דמי ביטוח בתוכניות ביטוח חיים:

1) סוכן ביטוח יערוך דוח, אחת לרבעון לפחות, לכל מבטח במסגרתו יוצגו דמי הביטוח שהועברו בעד כל מעסיק במהלך תקופת הדוח, בחלוקה לפי מבוטח.

2) סוכן ביטוח יערוך דוח, אחת לרבעון לפחות, לכל מעסיק במסגרתו יוצגו דמי הביטוח שהעביר המעסיק במהלך תקופת הדוח, ופיצול הסכומים לכל אחד מהמבטחים בחלוקה לפי עובד.

3) מבטח יאשר בחתימתו את נתוני הדוח לפי פיסקה (2) לעיל, ככל שהם נוגעים אליו, או לחילופין יערוך דוח, אחת לרבעון לפחות, לכל מעסיק במסגרתו יוצגו דמי הביטוח שהעביר המעסיק במהלך תקופת הדוח, בחלוקה לפי עובד.

תחולה

חוזר זה חל על כל המבטחים וסוכני הביטוח בכל ענפי הביטוח.

תחילה

חוזר זה חל על כל ההתקשרויות שיהיו בתוקף החל מיום 1 בינואר 2005 ואילך, ולעניין סעיף 4א(9) החל ביום 1 בינואר, 2006 ואילך.

ביטול תקפות

נוסח חוזר זה מחליף את חוזר 2003/4 מיום 17 בפברואר, 2003.

אייל בן-שלוש

המפקח על הביטוח

לקוח מאתר חיים קליר ושות'