Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

מי הם הגופים שבידיהם זכויות הסיעוד שלנו?

קופות החולים: הטיפול הסיעודי אינו נכלל בסל הבריאות. הוא ניתן על ידי קופות החולים רק במסגרת אשפוז ממושך לחולה הזקוק לעזרה רפואית מתמדת ומצוי במצב סיעודי מורכב.

משרדי הבריאות והרווחה: מעניקים עזרה מוגבלת במימון מוסדות סיעודיים. בעיקר עבור מעוטי יכולת תחת מבחני הכנסה חמורים.

הביטוח הלאומי: מספק שירותי סיעוד מוגבלים לחולים סיעודיים המתגוררים בקהילה.

תאגידי הביטוח העסקיים: תאגידי הביטוח העסקיים ניצלו את החרדה שנוצרה בציבור כתוצאה מהסיוע הזניח שמעניקה המדינה לחולה הסיעודי והשכילו למכור לרוב הציבור ביטוחים פרטיים (קבוצתיים ואישיים). אלה אמורים להשלים את שהמדינה מחסירה.

איך מתמודדים עם כל אחד מגופים אלה?

את התשובות תמצא במדריך לחולה הסיעודי