הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חוקים תקנות והנחיות מפקח

במדור זה ריכזנו חוקים, תקנות וצווים שניתנו בתחום הביטוח והנזיקין. כמו כן מובאים חוזרים והנחיות בעלי חשיבות, שהוצאו על ידי המפקח על הביטוח.

לתשומת לבכם: החוקים התקנות והצווים המובאים במדור זה מובאים כדי להצביע על קיומם. הם לא מעודכנים באופן שוטף. לכן לשם הזהירות, לפני השימוש בחוקים ובתקנות יש לבדוק אם הם לא עודכנו או שונו או בוטלו בחיפוש פשוט על ידי הקשת שמם במנועי החיפוש כמו גוגל. לפני השימוש בהנחיות המפקח יש להכנס לאתר המפקח ולחפש שם אם אין עידכון או שינוי או ביטול כאמור.

זכויות בחקיקה כלפי חברות הביטוח

 1. חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981
 2. הצעת חוק הביטוח
 3. חוק חוזה הביטוח באנגלית - insurance contract law
 4. צו בדבר אי תחולה על קופת גמל ביטוחי יהלומים ומתכות יקרות
 5. צו בדבר אי תחולת חוק הביטוח על הקרן לנזקי טבע בחקלאות
 6. פקודת ביטוח רכב מנועי
 7. חוק החוזים הוראות כללית
 8. חוק החוזים תרופות
 9. חוק חוזה קבלנות
 10. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) -מחליף את חוק הפיקוח על עסקי ביטוח
 11. חוק הפיקוח על עסקי ביטוח - לא בתוקף - הוחלף בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)
 12. חוק הפיקוח על עסקי ביטוח - לא בתוקף - היה בתוקף עד 1981
 13. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני)
 14. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
 15. פטור לחתמי ללוידס מהוראות חוק הפיקוח
 16. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה)
 17. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח)
 18. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח מצב רפואי קודם
 19. פוליסה תקנית לביטוח דירות ותכולתן
 20. פוליסה תקנית לביטוח רכב פרטי
 21. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי)
 22. הודעה בדבר סווג ענפי הביטוח
 23. צו בדבר קבלת היתר מהמפקח להנהיג תכנית ביטוח
 24. חוק ביטוח בריאות ממלכתי
 25. חוק הנהיגה הספורטיבית
 26. תקנות ביטוח חובה לספורטאים
 27. חוק זכויות החולה
 28. חוק השומרים
 29. חוק ההתיישנות
 30. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
 31. חוק איסור הפליה
 32. הצעת חוק שמאי ביטוח
 33. הנחיות נשיא בית המשפט העליון
 34. הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), תשע"ו 2015
 35. חוק השליחות, תשכ"ה-1965
 36. צו עובדים זרים (סל שירותי בריאות לעובד), תשס"א-2001
 37. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), תשע"ג-2013
 38. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופות גמל) (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020
 39. סימן ח'(חוזה ביטוח)- בחוק שיוויון לאנשים עם מוגבלות,תשנ"ח - 1998
 40. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי), תש"ע-2010
 41. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תנאים בחוזה ביטוח לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל), תשע"ה-2015


זכויות כלפי המוסד לביטוח לאומי וקצין התגמולים

 1. חוק הביטוח הלאומי (לנוחיות הגולש מובא כל פרק של החוק בנפרד):
  1. פרק א': פרשנות והוראות כלליות
  2. פרק ב': המוסד לביטוח לאומי המוסד לביטוח לאומי
  3. פרק ג': ביטוח אמהות
  4. פרק ד': ביטוח ילדים
  5. פרק ה': ביטוח נפגעי עבודה
  6. פרק ו': ביטוח נפגעי תאונות
  7. פרק ז': ביטוח אבטלה
  8. פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
  9. פרק ט': ביטוח נכות
  10. פרק י': ביטוח סיעוד
  11. פרק י"א: ביטוח זקנה וביטוח שאירים
  12. פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים
  13. פרק י"ג: תגמולים למתנדבים
  14. פרק י"ד: גמלאות - הוראות כלליות
  15. פרק ט"ו: דמי ביטוח
  16. פרק ט"ז: שונות
  17. פרק י"ז: הענקות
  18. פרק י"ח: בית הדין לעבודה
  19. פרק י"ט: עונשין וביצוע
  20. לוחות
 2. תגמולים לנפגעי פעולות איבה
 3. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה)
 4. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) וטבלאות נכות
 5. חוק משפחות חיילים שנספו במערכה
 6. חוק תשלומים לפדויי שבי

זכויות מכוח עוולות רשלנות, אחריות לנפגעי תאונות דרכים ועוולות נזיקין אחרות

 1. פקודת הנזיקין
 2. חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים
 3. תקנות חישוב נזק שאינו נזק ממון בתאונות דרכים
 4. חוק זכויות החולה
 5. תקנות תשלומים תכופים לנפגעי תאונות דרכים
 6. חוק סיוע לבני משפחה של נפגעי תאונות דרכים
 7. פקודת ביטוח רכב מנועי
 8. חוק להטבת נזקי גוף
 9. חוק האחריות למוצרים פגומים
 10. חוק השומרים
 11. חוק אחריות המדינה בנזיקין
 12. נזיקין של ספינות בניווט
 13. חוק ההתיישנות
 14. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

זכויות בחוזרים, הנחיות ובהכרעות עקרוניות מטעם המפקח על הביטוח

 1. הכרעה בנושא תשלום תגמולי ביטוח מופחתים בביטוח רכב (רכוש) בגין הפרש במחירי חלפים כאשר הרכב תוקן במוסך שאינו בהסדר (18.9.23)
 2. חוזר הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל - תיקון (24.5.21)
 3. יישוב תביעות אובדן כושר עבודה - תיקון (7.3.21)
 4. יישוב תביעות אובדן כושר עבודה (6.12.20)
 5. צירוף לביטוח - תיקון (17.11.19)
 6. אי ביצוע בקשה לביטול פוליסה (15.8.18)
 7. עיכוב בבירור תביעת צד ג' (1.1.2018)
 8. כיסוי ביטוחי בגין החזר הוצאות עבור טיפולי פוריות (1.1.18)
 9. זכות להמשכיות בפוליסה קבוצתית (1.1.18)
 10. פדיון כספי שאירים (1.1.18)
 11. התעלמות מבקשת מבוטח בניגוד למוצג על ידי סוכנות הביטוח (1.1.18)
 12. גביית כיסוי שארים שלא כדין (1.1.18)
 13. גילוי נאות בעת צירוף לביטוח (1.1.18)
 14. העברת כספי פיצויים למעסיק בניגוד להוראות הדין (1.1.18)
 15. דחיית תביעת צד ג' בשל היעדר רישיון נהיגה בתוקף בניגוד להוראות הדין (1.1.18)
 16. דחיית תביעה לפיצוי בגין טיפול שיניים בניגוד להוראות הפוליסה(1.1.18)
 17. גילוי שינוי בפרמיה בעת מכירת ביטוח בריאות (1.1.18)
 18. גביית דמי ניהול בניגוד להסכם מיטיב (1.1.18)
 19. בניגוד להוראות הפוליסה - אי תשלום גמלת החלמה לאחר השתלה (1.1.18)
 20. הליך צירוף לקרן פנסיה (1.8.2017)
 21. תשלום מקדמה בתביעה נכות (1.8.2017)
 22. גביית תשלום ביתר בניגוד למצג שהוצג בפני המבוטח (1.8.2017)
 23. גביית דמי ניהול כפולים (1.8.2017)
 24. טעות בדיווח לעמית ובחישוב היתרה הצבורה (1.8.2017)
 25. ביטוח חיים אגב משכנתא - כפל ביטוחי – חובת הסוכן להתאים את הביטוח לצורכי המבוטח (1.8.2017)
 26. חריג לביטוח נסיעות לחו"ל (1.8.2017)
 27. השתנות פרמיה בפוליסת פרט לביטוח סיעודי (1.8.2017)
 28. מעבר מפוליסה קבוצתית לפוליסת פרט (1.8.2017)
 29. קיבוע דמי ביטוח - ביטוח בריאות (1.8.2017)
 30. כיסוי ביטוחי בעל ערך למבוטח (פיצוי בגין ניתוח) (1.8.2017)
 31. ביטוח דירה (רכוש) - אחריות חברת הביטוח לטיב השירות של ספק שירות מטעמה (1.8.2017)
 32. ביטוח רכב (רכוש) - אי קיום חובת ההנמקה בתשלום חלקי (1.8.2017)
 33. קיזוז מתגמולי הביטוח בטענה של אי גילוי (1.8.2017)
 34. ביטול פוליסת ביטוח (1.2.2017)
 35. בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור (5.7.2016)
 36. אופן שיווק פוליסות תאונות אישיות (14.4.2016)
 37. צירוף לקוח לקרן פנסיה שלא בהתאם למצבו האישי (21.2.2016)
 38. הליך יישוב תביעת סיעוד (21.2.2016)
 39. ביטול ביטוח תאונות אישיות ללא ידיעת המבוטח (21.2.2016)
 40. ביטוח תאונות בחו"ל (21.2.2016)
 41. דחיית תגמולים בביטוח סיעודי (21.2.2016)
 42. צירוף לא ראוי לביטוח (21.2.2016)
 43. שינוי פרמיה עבור ביטוח אובדן כושר עבודה שלא לפי המוסכם והמפורט בטופס ההצטרפות (21.2.2016)
 44. ביטול פוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה ללא אסמכתא לסיבת ביטולה (21.2.2016)
 45. בירור תביעה להמשך זכאות לתגמולי אבדן כושר עבודה (21.2.2016)
 46. כיסוי ביטוחי לבעל רישיון נהיגה זר (21.2.2016)
 47. קיזוז מתגמולי הביטוח במקרה של אובדן גמור (21.2.2016)
 48. השתהות בטיפול בתביעה (21.2.2016)
 49. ביטול פוליסה בשל פיגור בתשלום פרמיה (21.2.2016)
 50. עריכת תכנית לביטוח מחלות קשות (24.9.2015)
 51. עריכת תכנית לביטוח בריאות פרט (24.9.2015)
 52. הוראות לעניין הכיסוי הביטוחי בתוכנית לביטוח תרופות (24.9.2015)
 53. אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט (24.9.2015)
 54. עקרונות לעריכת חיתום רפואי (25.8.15)
 55. עמדת ממונה - עקרונות לניסוח תוכניות ביטוח (24.8.15)
 56. הוראות לניסוח תוכניות ביטוח (20.8.15)
 57. הכרעה עקרונית בעניין תשלום מע"מ וירידת ערך ברכב שלא תוקן (30.6.2015)
 58. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (12.2.2015)
 59. עמדת ממונה - הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי (25.01.2015)
 60. אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון (13.11.2014)
 61. חידוש חוזה ביטוח (30.09.2014)
 62. עמדת היועץ המשפטי לממשלה בסוגיית אמצעים להקלת הסיכון במסגרת פרשת סלוצקי (12.09.13)
 63. עריכת תוכנית לביטוח סיעודי (29.08.2013)
 64. עמדת ממונה - הבהרה: פיצוי בכיסוי לניתוחים פרטיים בישראל (22.08.2013)
 65. עריכת תוכנית לביטוח מחלות קשות (29.08.2013)
 66. התיישנות בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות (19.08.2013)
 67. עקרונות לניסוח תכניות ביטוח - עמדת ממונה (10.07.2013)
 68. נוהל איתור עמיתים ומוטבים (5.2.12)
 69. חוזר "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור" וחוזר "איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות" (28.3.11)
 70. איסור סוכן ביטוח לקבל תמורה או טובת הנאה מנותן שירות (11.11.2009)
 71. בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור (18.9.2009)
 72. שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה (10.6.2008)
 73. עמדת המפקח והיועץ המשפטי לממשלה בסוגיית האשם התורם בביטוח (02.04.2008)
 74. זכויות המבוטח בבחירת שמאי רכב (23.12.2007)
 75. כללים לבירור וליישוב תביעות - טיוטה (20.5.2007)
 76. שימוש בפוליגרף ביישוב תביעה - טיוטה (20.5.2007)
 77. עדכון הסדר שמאות ביטוח רכב רכוש וצד ג (29.04.2007)
 78. מדריך האוצר לקונה ביטוח סיעודי (05.10.2006)
 79. ייצוג בעל דין בתביעות קטנות - חוות דעת של נציבת תלונות הציבור על השופטים (13.7.2005)
 80. הוראות בדבר טפסי קבלה ושחרור (17.8.2005)
 81. גילוי נאות בביטוח תאונות אישיות קבוצתי - הבהרה (17.8.2005) (בנוגע לביטוח קבוצתי - תלמידים)
 82. שלילת תגמולי ביטוח בשל איחור בהגשת תביעה למבטח (12.9.2004)
 83. הכרעה עקרונית בדבר המועד הקובע לצורך תשלום תגמולי ביטוח ומניין תקופת המתנה בחוזה ביטוח (12.9.2004)
 84. תעריפי ביטוח של ציוד מכני הנדסי (1.9.2004)
 85. התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח-נוסח סופי (1.8.2004)
 86. שמיעת משפטים תוך זמן סביר והימנעות מדחיית דיונים - חוות דעת של נציבת תלונות השופטים על השופטים (16.6.2004)
 87. ביטוח סיעודי קבוצתי (29.4.2004)
 88. פרסום והמחשה בפוליסות ביטוחי חיים (19.2.2004)
 89. גילוי נאות בביטוח חיים (5.2.2004)
 90. הגדרה של מחלות בביטוח מחלות קשות (2.12.2003)
 91. החלפת פוליסות ביטוח חיים ובריאות - הוראות למבטחים ולסוכני הביטוח - עדכון (01.04.2004)
 92. נוהל איתור מוטבים וטיפול בנכסים ללא דורש בפוליסות ביטוח (29.4.2003)
 93. הגדרת מקרה הביטוח בביטוח סיעודי (14.4.2003)
 94. התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח-נוסח סופי (1.8.2004)
 95. התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח-עדכון
 96. התקשרות מבטח עם סוכן ביטוח (17.2.2003)
 97. הודעה לעמית בקרן פנסיה על שינוי הכיסוי הביטוחי (12.2.2003)
 98. ביטול ביטוח חיים שנרכשו בטלפון (5.6.2002)
 99. הסדר שמאות ביטוח רכוש וצד ג (בעקבות בג"ץ השמאים) (24.6.2002)
 100. פירוט מלוא הנימוקים לדחיית תביעה (29.5.2002)
 101. שינוי חוות דעת שמאי מטעם מבטח (29.5.2002)
 102. צירוף מבוטחים בהצהרות נפרדות (29.5.2002)
 103. צירוף מבוטחים ללא הסכמתם (29.5.2002)
 104. ליקויים חמורים בבירור תביעת רכב (29.5.2002)
 105. ביטוח סיעודי פרט (30.4.2002)
 106. תניית שיפוט בחוזה ביטוח (16.4.2002)
 107. גילוי נאות בביטוח בריאות קבוצתי (24.3.2002)
 108. פרסום והמחשה בביטוחי חיים ובריאות (11.12.2001)
 109. כסא בטיחות לתינוק ברכב שנגנב (29.8.2001)
 110. המועד הקובע לחישוב ירידת ערך של רכב צד ג' (28.8.2001)
 111. חישוב זהה לשווי אובדן רכב (7.8.2001)
 112. דיווח שנתי למבוטחים בביטוחי בריאות (18.5.2001)
 113. גילוי נאות למבוטח בעת ההצטרפות לפוליסות לביטוח בריאות (15.5.2001)
 114. חסיון חוות דעת של רופא (6.3.2001)
 115. החזרת פרמיות עודפות מסוכן ביטוח למבוטח (19.12.2000)
 116. הנחיות לטיפול בתביעות רכב (4.12.2000)
 117. ביטוח סיעודי מול ביטוח לאומי (19.11.2000)
 118. ‏שינוי חד צדדי בפוליסה כתוצאה מטעות המבטח (16.11.2000)
 119. ‏חוב מעביד לביטוח מנהלים (16.11.2000)
 120. תגמולי ביטוח רכב במקרה של אובדן גמור (13.11.2000)
 121. תביעה נזיקית של צד שלישי (25.10.2000)
 122. ההודעות הנדרשות לפני ביטול פוליסה בגין חוב פרמיה (28.9.2000)
 123. אי העברת פרמיות על ידי מעביד בביטוח מנהלים (30.8.2000)
 124. המחאת זכויות של מבוטח או מוטב למאן דהוא (30.8.2000)
 125. הנחיות לסילוק תביעות רכב (20.8.2000)
 126. הכרעה עקרונית בנושא של תניית "איוש רכב" (20.8.2000)
 127. גביית דמי ביטוח במקרה של טעות בקביעת דגם הרכב המבוטח (20.8.2000)
 128. הכרעה בנושא טיפול בסילוק תביעה של מבוטח על ידי מחלקות שונות של אותה מבטחת (31.7.2000)
 129. הכרעה עקרונית בעניין כתב קבלה ויתור ושחרור בנזקי גוף (26.6.2000)
 130. מרכזי ניהול וסילוק תביעות (17.5.2000)
 131. זכותו של בנק להתנות על הוראות הפוליסה התיקנית לביטוח דירה (16.4.2000)
 132. זכות מבוטח בביטוח קבוצתי לקבל העתק מפוליסת הביטוח (15.3.2000)
 133. ביטוח בריאות-כיסוי בגין ימי החלמה (1.3.2000)
 134. זכותו של מבוטח לבחור שמאי ומוסך מטעמו (13.2.2000)
 135. "חידוש אוטומטי" של פוליסת ביטוח (29.12.1999)
 136. ביטוח תאונה, מחלה ונכות של הזולת (15.11.1999)
 137. ביטוח רכב (רכוש)-הפחתת תגמולי ביטוח במקרה של אובדן מוחלט (17.10.1999)
 138. הבהרה להכרעה עקרונית בנושא תשלום שכר טרחת שמאי (30.5.1999)
 139. הכרעה עקרונית בעניין תשלום שכר טרחת שמאי (19.4.1999)
 140. מרכזי סילוק תביעות (19.3.1999)
 141. דרכי פעולת המבטח בנושא שרברבים (4.3.1999)
 142. טיפול בתביעות צד ג' (9.12.1998)
 143. תשלום תגמולי ביטוח מופחתים בביטוח רכב (רכוש) במקרה של אובדן מוחלט או אובדן מוחלט להלכה (22.11.1998)
 144. חובת המבטחת להודיע למבוטח את עמדתה בנוגע לתביעתו (16.11.1998)
 145. אי המצאת הפוליסה המלאה ותנאי הפוליסה (ה"רשימה") למבוטחים (15.12.1997)
 146. התקופות המינימליות לשמירת מסמכים בחברות ביטוח (7.5.1995)
 147. חידוש ביטוח חיים לאחר ביטול עקב אי תשלום (13.10.1985)
 148. תנאים בפוליסות לביטוח חיים (6.1.1983)
 149. ביטוח מחסנים רשויים (1983)
 150. ביטוח חיים-הוראות שונות (גיל ביטוחי, תוספת לתעריף, הפחתות, חסכון ואיסור הפלייה) (2.8.1982)
 151. ביטוח חיים-נוהל קבלת היתר לתוכנית (1.8.1982)
 152. ביטוח חיים גביית תוספת "גורם פוליסה" (29.7.1982)
 153. איסור תשלום דיוידנד במזומן (10.1.1979)