הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חידוש ביטוח חיים לאחר ביטול עקב אי תשלום

כ"ח בתשרי התשמ"ו

13 באוקטובר 1985

חוזר ביטוח חיים 1985/3

לכבוד,

החברות לביטוח חיים

א.נ.,

הנדון: חדוש פוליסה במקרה אי תשלום פרמיה

כפי שמקובל בעולם, כפי שמקובל היום בקרב חלק גדול מחברות הביטוח בארץ וכפי שהיה מקובל בקרב כל המבטחים הישראלים בעבר, יש לכלול בכל פוליסה לביטוח חיים את התנאי הבא:

במקרה שהפוליסה בוטלה כתוצאה מאי תשלום הפרמיה - רשאי המבוטח/בעל הפוליסה, במשך שלושה חודשים מיום הביטול, לדרוש את חדושה בתנאי שכל הפרמיות אשר היה על המבוטח/בעל הפוליסה לשלם, אלמלא בוטלה הפוליסה, תשולמנה במלואן ובתנאי נוסף שהמבוטח עודו חי.

בכבוד רב,

יהודה דרורי