הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הכרעה עקרונית בעניין תשלום מע"מ וירידת ערך ברכב שלא תוקן

מדינת ישראל

משרד האוצר- אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ג בתמוז התשע"ה
30 ביוני 2015

שה. 2015-21438

לכבוד

מנהלי חברות הביטוח

שלום רב,

הנדון: הכרעה עקרונית בעניין תשלום מע"מ וירידת ערך ברכב שלא תוקן

  1. מביקורות שערך אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפניות ציבור שהתקבלו במשרדנו, עולה כי בתביעות צד ג' שבהן החליט התובע שלא לתקן את רכבו, הפחיתה חברת הביטוח מתגמולי ביטוח סכומים בגין ירידת ערך ובגין מס ערך מוסף, כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, וזאת בניגוד להלכות שנקבעו בעניין בפסיקת בית המשפט העליון[1].
  2. לאור זאת, הכרעתנו מסדירה את תשלום המע"מ במקרה של רכב שלא תוקן, כך שבמקרים הבאים, שבהם נקבע גובה הנזק על ידי שמאי וחברת הביטוח לא ערערה על קביעתו, עליה לשלם תגמולי ביטוח הכוללים, בין היתר, את ירידת הערך של הרכב, ככל שקיימת, ואת מס ערך מוסף החל בעניין[2], זאת גם אם לא תיקן את רכבו בפועל –
    • א. במקרה שבו מבטח בחר לפצות את המבוטח בתשלום ערך הנזק, כאמור בסעיף 4 לתוספת לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), התשמ"ו-1986.
    • ב. במקרה שבו צד ג' תובע את נזקיו הישירים בגין תיקון הרכב.
  3. החלטה זו ניתנת בתוקף סמכותי לפי הוראות סעיף 62(א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). לפיכך, כל מבטח או סוכן ביטוח הרואה עצמו מקופח מהחלטה זו, רשאי לערער עליה, תוך 45 ימים ממועד קבלת החלטה זו וזאת בהתאם להוראות סעיף 102 לחוק.
  4. נוכח האמור בהכרעה זו ההכרעה בנושא "תשלום לצד ג' טרם נעשה התיקון בפועל" מיום 20 ביוני 1999 בטלה.

בכבוד רב,

ליאורה הירשהורן

סגנית המפקחת על הביטוח

העתק:

גב' דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח, משרד האוצר

מר אסף מיכאלי, מנהל מחלקת ביטוח כללי, משרד האוצר

[1] רע"א 3577/93 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נגד אהרן מוריאנו ו- ע"א 1772/99 זכריה זלוצין ו-67 אח' נגד דיור לעולה בע"מ וערעור שכנגד.

[2] ובתנאי שאינו זכאי בניכוי מס תשומות.