הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חידוש חוזה ביטוח

ו' בתשרי התשע"ה
30 בספטמבר 2014

חוזר ביטוח 2014-1-6
סיווג: נושאים כלליים

חידוש חוזה ביטוח

מתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 1. כללי

לחידוש פוליסת ביטוח השפעה על בעל הפוליסה. מצד אחד, בעל פוליסה רוצה לשמור על רציפות כיסוי ביטוחי ולכן יתכן שיהיה מעוניין בחידוש פוליסת הביטוח על ידי חברת הביטוח לתקופה נוספת. מצד שני, יתכן שלא יהיה מעוניין להמשיך את ההתקשרות עם חברת הביטוח בה היה מבוטח. לפיכך, על חברת ביטוח להודיע לבעל הפוליסה, לפני תום תקופת הביטוח, על סיומה של תקופת הביטוח. בנוסף, חברת ביטוח המעוניינת להמשיך את ההתקשרות עם בעל הפוליסה, צריכה לקבל את הסכמתו לחידוש פוליסת הביטוח ולגביית דמי ביטוח.

מטרת חוזר זה לקבוע כללים לחידוש פוליסת ביטוח שלא הותנה בה כי בתום תקופת הביטוח יוארך הביטוח מאליו וכן לקבוע כללים בעניין משלוח הודעה לבעל פוליסה בדבר תום תקופת הביטוח.

 1. הסכמה לחידוש פוליסת ביטוח וחובת תיעוד
 • א. חברת ביטוח המעוניינת לחדש פוליסת ביטוח תקבל את הסכמת בעל הפוליסה לחידוש פוליסת הביטוח.
 • ב. הסכמת בעל פוליסה לפי סעיף קטן (א) תימסר לחברת הביטוח באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, מסרון, שיחה וכיוצא בזה.
 • ג. הסכמת בעל פוליסה תתועד בידי חברת הביטוח לרבות באמצעות סוכן ביטוח מטעמה. לעניין סעיף זה, תרשומת פנימית לא תיחשב כתיעוד ושיחה תתועד באמצעות הקלטה.
 1. הודעה על תום תקופת ביטוח

30 ימים לפני תום תקופת הביטוח, חברת הביטוח תשלח לבעל הפוליסה הודעה על תום תקופת הביטוח שתכלול את הפרטים הבאים:

 • א. מועד תום תקופת הביטוח;
 • ב. פרמיית הביטוח וגובה ההשתתפות העצמית בפוליסה שהסתיימה;
 • ג. הצורך בהסכמת בעל פוליסה כתנאי לחידוש פוליסת ביטוח;
 • ד. אחריות בעל הפוליסה לדאוג לכיסוי ביטוחי - חברת הביטוח תציין בהודעה כי קיימת חשיבות לרצף ביטוחי וכי העדר כיסוי מתאים, עלול לחשוף את בעל הפוליסה לנזק עצמי (במקרים של נזק גוף או רכוש) או לחבות כלפי צד שלישי.
 1. ביטוח אחרי תום תקופה
 • חברת ביטוח המעוניינת לחדש את פוליסת הביטוח ולא קיבלה את הסכמת בעל הפוליסה לחדש את הפוליסה, רשאית לבטח את בעל הפוליסה, ללא הסכמתו, לתקופה שתחל בתום תקופת הביטוח הנוכחית, אך לא תעלה על 21 ימים, ובלבד שהודיעה על כך לבעל הפוליסה מראש.
 • פעלה חברת ביטוח כאמור בסעיף קטן (א) ולא קיבלה את הסכמת בעל הפוליסה לחידוש הפוליסה עד לתום 21 הימים האמורים, לא תגבה דמי ביטוח בעד התקופה האמורה. ואולם אם ארע מקרה ביטוח במהלך התקופה האמורה, רשאית חברת הביטוח לקזז מתגמולי הביטוח ששילמה את דמי הביטוח היחסיים בגין התקופה האמורה.
 • פעלה חברת ביטוח כאמור בסעיף קטן (א) וקיבלה את הסכמת בעל הפוליסה לחידוש הפוליסה במהלך 21 הימים האמורים, תהיה רשאית לגבות דמי ביטוח בעד התקופה האמורה.
 1. תחולה
 • הוראות החוזר יחולו על כל חברות הביטוח, לרבות התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ.
 • הוראות החוזר יחולו על ענפי הביטוח הבאים:
  • ביטוח רכב מנועי - רכוש (עצמי וצד שלישי);
  • ביטוח מקיף לדירות;
  • ביטוח תאונות אישיות - לגבי פוליסת פרט שתקופת הביטוח בה אינה עולה על שנה.
 • הוראות סעיף 3 לחוזר יחולו על ביטוח לפי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970.
 • הוראות סעיפים 3 עד 5 לא יחולו על פוליסות ביטוח בהן תקופת הביטוח אינה עולה על 3 חודשים.
 • הוראות החוזר לא יחולו על פוליסות ביטוח שהותנה בהן כי בתום תקופת הביטוח יוארך הביטוח מאליו.
 • הוראות החוזר לא יחולו על ביטוחים קבוצתיים.
 1. תחילה
 • תחילתן של הוראות חוזר זה ביום 31 במרס 2015.
 • על אף האמור בסעיף קטן (א), תחילתו של סעיף 2(ג) ביום 31 במרס 2016.
 1. ביטול תוקף

חוזר זה מבטל את מכתבנו בעניין "'חידוש אוטומטי' של פוליסת ביטוח" מיום 29 בדצמבר 1999 ואת מכתבנו באותו עניין מיום 21 באוגוסט 2000.

דורית סלינגר

המפקחת על הביטוח