הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

דרכי פעולת המבטח בנושא שרברבים

ט"ז באדר התשנ"ט

4 במרץ 1999

חוזר ביטוח אלמנטרי 1999/4

לכבוד,

מנהלי חברות הביטוח

הנדון: דרכי פעולת המבטח בנושא שרברבים

 • 1) סעיף 9 לתוספת שבתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן), תשמ"ו - 1986, קובע כי : "המבטח יוכל לפי שיקול דעתו לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי האלה :
 • א. תשלום ערך האובדן או הנזק;
 • ב. תיקון הדירה או התכולה שאבדו או ניזוקו והבאתם למצב הדומה למצבם ערב קרות האובדן או הנזק;
 • ג. החלפת התכולה או חלקים ממנה או החלפת חלקים בדירה בפריטים מאותו סוג ואיכות של אלה שאבדו או ניזוקו".
 • 2) עמדתנו היא כי למבטח שמורה אמנם הזכות לבחור בדרך הפיצוי, אולם משבחר המבטח לפצות את המבוטח בדרך של תיקון הדירה, ראוי כי תינתן למבוטח הזכות לבחור את זהותו של ספק השרות שיבצע את התיקון האמור, וזאת משיקולים של הוגנות עסקית.
 • 3) לפיכך:
 • א. בשלב הצעת הביטוח חייב המבטח לאפשר למבוטח לרכוש פוליסה המקנה לו את הזכות לבחור בכל שרברב בעת קרות מקרה הביטוח (להלן: פוליסה מורחבת). זכות בחירה זו צריכה להיות מעוגנת במפורש בהצעת הביטוח ובפוליסה המוצעת.
 • ב. על אף האמור בסעיף א' רשאי המבטח לאפשר למבוטח לרכוש פוליסה המגבילה את זכות הבחירה בין שרברבים, בדרך של הפניית המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח לקבלת שרותיה של חברת שרברבים או הגבלת המבוטח לבחור מתוך רשימה סבירה של שרברבים בפריסה גיאוגרפית נאותה (להלן: פוליסה מוגבלת).

לעניין זה -

חברת שרברבים - חברת שירותים המספקת שרותי שרברבות, לרבות תיקונים המבוצעים ע"י שרברבים הפועלים מטעמה ולרבות תיקונים המבוצעים ע"י קבלני משנה.

 • 4) בחירת המבוטח בפוליסה המוגבלת מותנית בחתימתו הנפרדת בטופס הצעת הביטוח, בה הוא מאשר כי הוא יודע כי זכות בחירתו בשרברב הוגבלה וכי למרות זאת הוא מעונין בפוליסה זו, ובלבד שהמבטח הבליט את הגבלת זכות הבחירה בטופס הצעת הביטוח.
 • 5) התקשרו הצדדים בעסקת ביטוח ללא חתימה נפרדת של המבוטח בטופס הצעת הביטוח, כאמור בסעיף 4, יראו את הצדדים כמי שהתקשרו בעסקת ביטוח לפי פוליסה מורחבת.
 • 6) חתם המבוטח בחתימה נפרדת בטופס הצעת הביטוח בה אישר כי הוא יודע כי זכות בחירתו בשרברב הוגבלה וכי למרות זאת הוא מעונין בפוליסה המוגבלת, רשאי המבטח לחדש פוליסה זו ללא חתימה נוספת של המבוטח.
 • 7) לקראת חידוש חוזה הביטוח, בין אם זו פוליסה מורחבת ובין אם זו פוליסה מוגבלת, יביא המבטח לידיעת המבוטח, בכתב, את משמעותה של הפוליסה שברשותו ויבהיר למבוטח את זכותו לבחור בפוליסה האחרת. האמור לעיל יבוצע לא יאוחר מ- 30 יום לפני מועד סיום החוזה, תוך פירוט ההבדלים בתנאי הפוליסות ודמי הביטוח.
 • 8) מחזיק המבטח בעשרים אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברת שרברבים שבפוליסה המוגבלת כהגדרתם בסעיף 1 בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א- 1981, חייב המבטח לגלות עובדה זו למבוטח, כבר בשלב הצעת הביטוח ובכתב.
 • 9) מבטח לא יתקשר עם חברת שרברבים בהסכם בלעדי או בהסכם אחר שהוא הסדר כובל לפי סעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים תשמ"ח - 1988, אלא אם כן קיבל לגביו פטור או אישור בהתאם להוראות החוק האמור.
 • הוראות חוזר זה יחולו על כל חוזי הביטוח שיכרתו ביום 1.7.99 או אחריו. למען הסר ספק, מובהר בזאת שהוראות חוזר זה יחולו גם על חוזי ביטוח שמתחדשים על פי חוזה ביטוח שנכרת לפני תחילת תוקפו של חוזר זה.

מצ"ב נספח הנחיות ליישום החוזר.

בכבוד רב,

ציפי סמט

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון