הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטול פוליסה בשל פיגור בתשלום פרמיה

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ב באדר א' התשע"ו
21 בפברואר 2016

שה. 2016-4476

תמצית פניית ציבור בנושא ביטול פוליסה בשל פיגור בתשלום פרמיה

פונה אשר מעבידו רכש עבורו פוליסת ביטוח מנהלים, פנה לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בטענה כי חברת הביטוח מסרבת להמשיך את הפוליסה שלו ללא הוכחת מצבו הרפואי. זאת משום שהפסיק לעבוד אצל מעסיקו במשך כשלוש שנים.

בשנת 2010, הפונה עזב את מקום עבודתו והפסיק להפקיד כספים לפוליסה. בשנת 2013 הפונה חזר לאותו מקום עבודה וביקש להמשיך את הפוליסה. חברת הביטוח סירבה בטענה שהיא שלחה התראות על חוב בשל אי תשלום פרמיה טרם ביטול הפוליסה ולא נענתה. לפיכך, הפוליסה לטענתה, בוטלה כדין.

לפי סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח חברת ביטוח רשאית לבטל פוליסת ביטוח עקב אי תשלום פרמיה, רק אם היא שלחה למבוטח שתי הודעות התראה. אם החוב לא שולם תוך 15 ימים ממועד משלוח ההתראה הראשונה, החברה רשאית לבטל את הפוליסה לאחר 21 ימים ממשלוח הודעת התראה שניה, אם החוב לא שולם בתוך זמן זה. במסגרת בירור הפנייה התברר שההתראות על חוב לא נשלחו בהתאם להוראת סעיף 15(א) לחוק חוזה הביטוח. לפיכך, אנו רואים את הפוליסה כאילו לא בוטלה. בעקבות בירורנו, הודיעה לנו החברה שהיא תאפשר לפונה לחדש את הפוליסה ללא הוכחת מצב רפואי.