Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

השתהות בטיפול בתביעה

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ב באדר א' התשע"ו
21 בפברואר 2016

שה. 2016-4476

תמצית פניית ציבור בנושא השתהות בטיפול בתביעה

לקוחה פנתה לחברת ביטוח בתביעה כי נפלה וניזוקה בכפר נופש המבוטח בביטוח אחריות על ידי חברת הביטוח. לאחר כשנה בה המתינה הלקוחה לבירור תביעתה, פנתה הלקוחה למפקחת על הביטוח על מנת שזו תפעל להביא לכך שחברת הביטוח תסיים את הטיפול בתביעתה בהקדם האפשרי.

סעיף 23 לחוק חוזה הביטוח קובע כי על חברת ביטוח לפעול לבירור חבותה מיד לאחר שנמסרה לה תביעת ביטוח.

במהלך הבירור שנעשה על ידי המפקחת על הביטוח, נמצא כי חברת הביטוח השתהתה בבירור החבות במשך תקופה ארוכה של כשמונה חודשים מבלי צידוק נראה לעין. לפיכך, נקבע כי חברת הביטוח הפרה את החובה המוטלת עליה בסעיף 23 לחוק חוזה הביטוח ולא ביצעה בדיקה עובדתית רלוונטית לנסיבות התביעה בתוך זמן סביר. נקבע כי אם ימצא שהמבוטחת זכאית לתגמולי ביטוח, יהיה על החברה לשלם לה גם הפרשי הצמדה וריבית בגין העיכוב בבירור התביעה.