Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

כיסוי ביטוחי לבעל רישיון נהיגה זר

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ב באדר א' התשע"ו
21 בפברואר 2016

שה. 2016-4476

תמצית פניית ציבור בנושא כיסוי ביטוחי לבעל רישיון נהיגה זר

רכבו של מבוטח היה מעורב בתאונת דרכים שבה נגרם לרכבו נזק. חברת הביטוח דחתה את תביעת המבוטח בטענה שבמועד התאונה לא היה בידי המבוטח רישיון נהיגה ישראלי בר תוקף, אלא רישיון אמריקאי בלבד.

חברת הביטוח התבססה עם האמור בתקנה 567א' לתקנות התעבורה לפיה "עולה חדש, אזרח ישראל, או תושב ישראל הרשאי לשבת בישראל ישיבת קבע, אשר שהה מחוץ לישראל במשך תקופה של שנה רצופה אחת לפחות לפני יום כניסתו האחרונה לישראל, רשאי לנהוג ברישיון זר, ברכב המתאים לדרגת רישיונו, במשך תקופה של שנה מיום כניסתו לישראל...". לטענת חברת הביטוח בדיקת רישום היציאות והכניסות של המבוטח מישראל ואליה העלתה שהוא לא עמד בהוראות הנ"ל.

במהלך בירור הפנייה עלה שתהליך צירוף המבוטח לחוזה הביטוח היה לקוי ביותר, ולא עלה בידי חברת הביטוח לשלול את הטענה שמגיע לו תגמולי ביטוח, שכן למבוטח נאמר שלא תהיה שום בעיה בכך שינהג עם הרישיון הזר שברשותו. לאחר שהבאנו בפני חברת הביטוח מספר פסקי דין שעסקו בסוגיה זו ושבהם חויבו חברות הביטוח בתשלום תגמולי ביטוח בשל כשלים בשלב ההתקשרות בחוזה הביטוח, חברת הביטוח שילמה את התביעה במלואה.