הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטול פוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה ללא אסמכתא לסיבת ביטולה

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ב באדר א' התשע"ו
21 בפברואר 2016

שה. 2016-4476

תמצית פניית ציבור בנושא ביטול פוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה ללא אסמכתא לסיבת ביטולה

חברה ביטוח ביטלה פוליסת ביטוח למקרה אבדן כושר עבודה של מבוטח וטענה שהביטול בוצע לבקשת המבוטח. המבוטח חלק על כך ודרש לראות אסמכתא על כך שביקש לבטל את הביטוח. המבוטח טען כי הפוליסה בוטלה חרף העובדה שבמערכת המחשב של החברה היה מעודכן אמצעי תשלום תקין לגביית הפרמיה. כאשר ביקש המבוטח לחדש את הפוליסה (משום שלטענתו כאמור, כלל לא ביקש לבטלה), דרשה החברה הצהרת בריאות כתנאי לחידוש הפוליסה.

במסגרת בירור הפנייה הובהר לחברה שאם אין לה אסמכתא לבקשת ביטול יזומה של המבוטח, המשמעות היא שהפוליסה תקפה והחברה איננה רשאית לדרוש מהמבוטח הצהרת בריאות כתנאי לחידוש הפוליסה.

האגף הורה לחברה לפנות למבוטח ולהגיע איתו להבנה באשר לתשלום חוב הפרמיה שנצבר בפוליסה. אם לא יגיעו להסכמה הוסבר לחברה שעליה לפעול בהתאם להוראות הדין ככל שהיא מעוניינת לבטל את הפוליסה בשל אי תשלום פרמיה, ולשלוח לפונה שתי הודעות על פיגור בתשלום הפרמיה טרם ביטול הפליסה.