הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שינוי פרמיה עבור ביטוח אובדן כושר עבודה שלא לפי המוסכם והמפורט בטופס ההצטרפות

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ב באדר א' התשע"ו
21 בפברואר 2016

שה. 2016-4476

תמצית פניית ציבור בנושא שינוי פרמיה עבור ביטוח אובדן כושר עבודה שלא לפי המוסכם והמפורט בטופס ההצטרפות

מבוטחת שרכשה ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי בחברת ביטוח פנתה לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בטענה שנגבתה ממנה פרמיה ביתר. במסגרת הביטוח שרכשה המבוטחת משתנה הפרמיה עבור הביטוח מדי שנה, וכך גם צוין בטופס ההצטרפות. נוסף על כך, צוין בטופס ההצטרפות שהפרמיה תואמת את ההסכם של ארגון העובדים במקום עבודתה של המבוטחת. מנגד, בדף פרטי הביטוח פורטה פרמיה שונה מזו שצוינה בטופס ההצטרפות. לאחר מספר שנים העלתה חברת הביטוח את הפרמיה לזו שצוינה בדף פרטי הביטוח (שכאמור, הייתה גבוהה יותר מזו שצוינה בטופס ההצטרפות).

במסגרת בירורנו הערנו לחברת הביטוח כי טופס ההצטרפות החתום על ידי המבוטחת מחייב את החברה, וכי בנסיבות המקרה הכתוב בו גובר על הכתוב בדף פרטי הביטוח. כמו כן, בעקבות התערבותנו התאימה חברת הביטוח את סכום הפרמיה לסכום שהופיע בטופס ההצטרפות וזיכתה את המבוטחת על הפרמיה שנגבתה ממנה ביתר. המבוטחת תמשיך לשלם פרמיה זו כל עוד היא עובדת במקום עבודתה.