Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה חשובה ללקוחותינו היקרים
גם בימי סגר הקורונה אנו עובדים כרגיל ונפגשים עם לקוחות. זאת בזכות מערכת ספידוקס המותקנת במשרדנו והמאפשרת עבודה מלאה הן במשרד והן מרחוק. הכל תוך קיום קפדני של הנחיות משרד הבריאות.

דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

צירוף לא ראוי לביטוח

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ב באדר א' התשע"ו
21 בפברואר 2016

שה. 2016-4476

תמצית פניית ציבור בנושא צירוף לא ראוי לביטוח

הפונה הלין על כך שבשנתיים האחרונות חברת הביטוח גובה ממנו פרמיה בגין ביטוח נגד מחלת הסרטן, זאת על אף שביקש להצטרף רק לביטוח משכנתא.

במסגרת בירור הפנייה, האזנו לשיחת הצירוף לביטוח וגילינו שלא בוצע צירוף ראוי לכיסויים הביטוחיים. לאור זאת, ולאחר קבלת העתק הפוליסה, הורינו לחברה להשיב פרמיות בגין הביטוח כנגד מחלת הסרטן, מאחר שבמסגרת הצירוף לא היה ברור שמדובר בצירוף לכיסוי ביטוחי נפרד. יתירה מכך, הכיסוי הביטוחי שפורט בפוליסה ובדוחות השנתיים כונה בשם מסחרי, שהקשה על המבוטח להבין כי מדובר בכיסוי ביטוחי נפרד, וכן נגבתה פרמיה בסכום נמוך מאוד, כך שלא מצופה ממבוטח סביר להבחין שמדובר בפרמיה נוספת הנגבית ממנו.