Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

צירוף לא ראוי לביטוח

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ב באדר א' התשע"ו
21 בפברואר 2016

שה. 2016-4476

תמצית פניית ציבור בנושא צירוף לא ראוי לביטוח

הפונה הלין על כך שבשנתיים האחרונות חברת הביטוח גובה ממנו פרמיה בגין ביטוח נגד מחלת הסרטן, זאת על אף שביקש להצטרף רק לביטוח משכנתא.

במסגרת בירור הפנייה, האזנו לשיחת הצירוף לביטוח וגילינו שלא בוצע צירוף ראוי לכיסויים הביטוחיים. לאור זאת, ולאחר קבלת העתק הפוליסה, הורינו לחברה להשיב פרמיות בגין הביטוח כנגד מחלת הסרטן, מאחר שבמסגרת הצירוף לא היה ברור שמדובר בצירוף לכיסוי ביטוחי נפרד. יתירה מכך, הכיסוי הביטוחי שפורט בפוליסה ובדוחות השנתיים כונה בשם מסחרי, שהקשה על המבוטח להבין כי מדובר בכיסוי ביטוחי נפרד, וכן נגבתה פרמיה בסכום נמוך מאוד, כך שלא מצופה ממבוטח סביר להבחין שמדובר בפרמיה נוספת הנגבית ממנו.