הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטוח תאונות בחו"ל

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ב באדר א' התשע"ו
21 בפברואר 2016

שה. 2016-4476

תמצית פניית ציבור בנושא ביטוח תאונות בחו"ל

הפונה פנה אלינו בטענה שבעת שהיה בחו"ל קרה לו מקרה הביטוח, אך חברת הביטוח בה היה מבוטח, לטענתו, על פי פוליסה למחזיקי כרטיסי אשראי דחתה את תביעתו להחזר הוצאות רפואיות בחו"ל.

לטענת חברת הביטוח, הפונה לא היה מבוטח במסגרת ביטוח למחזיקי כרטיס אשראי. זאת מאחר שהוא לא "הפעיל" את הביטוח לפני נסיעתו לחו"ל. החברה טענה כי טרם נסיעתו, היה על הפונה להתקשר לחברת הביטוח ולהבהיר שהוא מעוניין בביטוח.

במסגרת בירור הפנייה, התבקשה החברה להבהיר מכוח מה נדרש הפונה להתקשר ולהודיע על רצונו להפעיל את הביטוח. באתר האינטרנט של חברת האשראי צוין כי אם הביטוח "הופעל" בעבר, אין צורך ב"הפעלה" נוספת. החברה טענה כי הדרישה האמורה להפעלת הביטוח מופיעה בתחתית אתר האינטרנט, וכן שכשהפונה צורף לביטוח בעבר, ניתן לו דף פרטי ביטוח שמתייחס לתקופת ביטוח שהסתיימה.

נוכח אי הגילוי המספק לעניין הדרישה להפעיל את הביטוח, הורינו לחברה לראות בפונה כמי שבוטח על ידה בביטוח נסיעות לחו"ל, ולבחון את תביעתו לתגמולי ביטוח. לעמדתנו, מאחר שבכותרת דף האינטרנט הופיע הסבר לפיו אין צורך בהפעלת הביטוח, ומאחר שהגילוי הופיע רק בתחתית הדף (ללא הפנייה בראש הדף), והפונה הפעיל את הביטוח בעבר, לא סביר היה לצפות ממנו להפעיל שוב את הביטוח טרם הנסיעה לחו"ל.