Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

ביטוח רכב (רכוש) - אי קיום חובת ההנמקה בתשלום חלקי

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' באב התשע"ז
1 באוגוסט 2017

שה. 2017-15528

ביטוח רכב (רכוש) - אי קיום חובת ההנמקה בתשלום חלקי

הפונה הגיש לחברת הביטוח תביעה כצד ג' נגד חברת הביטוח, שבה הפוגע ברכבו היה מבוטח. הפונה הסתמך בתביעתו על חוות דעת פרטית של שמאי לפיה סה"כ הנזק לרכבו עמד על 10,000 ש"ח בתוספת ירידת ערך של 4%. כמו כן נתבע שכ"ט שמאי.

במהלך בירור תביעת הביטוח העבירה חברת הביטוח לפונה פיצוי חלקי (שאינו שנוי במחלוקת) בגין הנזקים לרכב ובגין שכ"ט השמאי. חברת הביטוח הודיעה לפונה כי לגבי יתרת סכום התביעה, היא מבקשת ששמאי מטעמה יבדוק את הרכב. בפועל שמאי מטעם החברה לא בדק את הרכב.

לאחר בירור שערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מצאה הרשות כי חברת הביטוח לא קיימה את חובת ההנמקה לגבי התשלום החלקי. הרשות מצאה כי חברת הביטוח לא פרטה בפני הפונה כיצד חושב הסכום ששולם לו. הרשות קבעה כי תשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת שבוצע בהתאם להוראות סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 אינו פוטר את חברת הביטוח מחובת ההנמקה כיצד חושב סכום זה ביחס למכלול רכיבי תביעת הביטוח.