Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

קיבוע דמי הביטוח

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' באב התשע"ז
1 באוגוסט 2017

שה. 2017-15527

קיבוע דמי הביטוח

מבוטח הצטרף לפוליסת ביטוח בריאות, הוא ומשפחתו. במעמד הצירוף הבטיחה לו סוכנות הביטוח פרמיה קבועה לאורך כל חיי הפוליסה. ההצעה לביטוח נעשתה באמצעות הודעת דוא"ל בה נכתב במפורש כי דמי הביטוח יהיו קבועים לאורך כל חיי הפוליסה בכל הפוליסות שרכש. לאחר מס' שנים הבחין המבוטח כי דמי הביטוח משתנים. כשפנה לסוכנות הביטוח טענה הסוכנות כי יידעה את המבוטח במהלך הצירוף כי ניתנו לו הנחות מדורגות ושלא הובטחה לו בשום שלב פרמיה קבועה.

בעקבות בירור הפנייה על ידי רשות שוק ההון, חברת הביטוח עדכנה את דמי הביטוח וקיבעה אותם, בהתאם למצג שהוצג בפני המבוטח בהודעת הדוא"ל. זאת, מאחר שבמסגרת הבירור עלה שמסמכי הצירוף מעידים באופן חד משמעי כי צירפו את המבוטח תוך הבטחה לדמי ביטוח קבועים.