Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

מעבר מפוליסה קבוצתית לפוליסת פרט

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' באב התשע"ז
1 באוגוסט 2017

שה. 2017-15522

מעבר מפוליסה קבוצתית לפוליסת פרט

פונה שהיה מבוטח בפוליסת ביטוח בריאות קבוצתית, טען כי בסוף שנת 2015 הודיע לחברת הביטוח כי בכוונתו לעזוב את מקום עבודתו, ולממש את סעיף ההמשכיות בפוליסה שברשותו, המעניק לו זכות לעבור לפוליסה פרטית בחברה המבטחת, ללא בחינה נוספת של מצבו הרפואי. לטענת הפונה, חברת הביטוח העבירה אותו לפוליסת פרט, אך לא הפסיקה את הגביה בפוליסה הקבוצתית, ובמשך מספר חודשים המבוטח שילם פרמיה כפולה - גם עבור הפוליסה הפרטית וגם עבור הפוליסה הקבוצתית.

במהלך בירור שערכה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בחברה, עלה כי החברה ערכה גבייה כפולה למספר גדול של מבוטחים שביקשו לממש את זכותם להמשכיות בפוליסה. הרשות הורתה לחברה להשיב את הפרמיה שנגבתה בעודף בשלוש השנים האחרונות לכל המבוטחים שעברו מביטוח קבוצתי לביטוח פרטי.