הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אופן שיווק פוליסות תאונות אישיות

מדינת ישראל

משרד האוצר- אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ו' בניסן התשע"ו
14 באפריל 2016

שה. 2016-8799

לכבוד

מנהלי חברות הביטוח

שלום רב,

הנדון: הכרעה עקרונית בעניין אופן שיווק פוליסות תאונות אישיות

בהתאם להוראות סעיף 55 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח) מבטח או סוכן ביטוח לא יתאר תיאור מטעה של עסקת ביטוח המוצגת בפני לקוח פלוני.

מבירור פניות ציבור שהתקבלו באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - האגף) ומביקורת שערך האגף בנושא אופן צירוף מבוטחים ושיווק של פוליסות תאונות אישיות, נמצא כי חברות ביטוח מסוימות שיווקו במקרים מסוימים ביטוחי תאונות אישיות באופן מטעה, מבלי שהבהירו למבוטחים את מהות העסקה - מכירת פוליסת ביטוח חדשה, ועניינים מהותיים נוספים לעסקת הביטוח, כמשמעותם בסעיף 55 לחוק הפיקוח (להלן - תיאור מטעה). כתוצאה מכך, מבוטחים לא ידעו שרכשו פוליסה חדשה בעלת כיסוי שונה שכרוכה בתשלום דמי ביטוח נוספים.

כך למשל, במקרים מסוימים שנבחנו על ידי האגף נמצא כי חברות מסוימות יצרו קשר עם מבוטחים, ולא הבהירו להם שמדובר בעסקת ביטוח חדשה עם כיסוי ביטוחי שונה, ושהם נדרשים לשלם בגינו דמי ביטוח נוספים, אלא רק ציינו בפני המבוטחים שהם זכאים להטבה ל"עדכון" או ל"שידרוג" לפוליסה קיימת.

לפיכך, מתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לחוק הפיקוח, הריני להורות כדלקמן:

 1. חברת ביטוח תבצע בחינה במסגרתה תבדוק אם שווקו על ידה פוליסות תאונות אישיות באופן מטעה ובניגוד לסעיף 55 לחוק הפיקוח.
 2. מצאה חברת ביטוח לאחר ביצוע בחינה לפי סעיף 1, כי שווקו על ידה ביטוחים באופן מטעה כאמור, תפנה באמצעות שיחה טלפונית לכל אחד מן המבוטחים שבעת צירופו לביטוח תאונות אישיות תואר בפניו תיאור מטעה, כך שלא היה בידיו להבין את מהות הכיסוי ששווק לו ואת פרטי העסקה המהותיים, בשל ההטעיה, כדלקמן:
 • חברת ביטוח תיידע את המבוטח שבמסגרת שיחה טלפונית שנערכה עימו במועד שתציין החברה, הוא צורף לביטוח תאונות אישיות, וכי מדובר בפוליסת ביטוח חדשה שאינה תלויה בפוליסות אחרות שברשותו. בנוסף, תפרט בפניו החברה את הפרטים הבאים, לכל הפחות: תקופת הביטוח, סכום הביטוח הנרכש ודמי הביטוח החודשיים הנגבים בגין הפוליסה האמורה. במהלך השיחה, חברת ביטוח לא תשתמש במאמצי שימור.
 • החברה תעדכן את המבוטח שנדרשת הסכמתו המפורשת להיות מבוטח בביטוח האמור בתוך 10 ימים (להלן - התקופה הקובעת). נתן המבוטח הסכמתו להיות מבוטח, תתועד הסכמתו במעמד השיחה או בתוך התקופה הקובעת.
 • מבוטח שיודיע לחברת הביטוח עד לתום התקופה הקובעת, או עד לתום התקופה שמנויה בסעיף קטן (ד), שהוא לא היה מודע לעובדה שצורף לביטוח או לפרטים מהותיים בו ושהוא לא מעוניין להצטרף לביטוח - על החברה לבטל את הכיסוי הביטוחי ולהשיב לו את דמי הביטוח ששולמו על ידו החל ממועד צירופו לביטוח תאונות אישיות לראשונה ועד למועד ביטול הכיסוי הביטוחי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
 • חברת הביטוח תפנה למבוטח שלא הושגה או לא תועדה הסכמתו בתוך התקופה הקובעת, בהודעה בכתב שתכלול את הפרטים המופיעים בסעיף קטן (ב), ותודיע לו שנדרשת הסכמתו המפורשת להיות מבוטח בביטוח האמור, תוך 21 ימים ממועד משלוח ההודעה.
 1. החברה תעביר בתוך 60 ימים ממועד מכתב זה, פירוט אודות סוג הבחינה שערכה כאמור בסעיף 1 לעיל, אופן עריכת הבחינה ותוצאותיה.
 2. בנוסף, החברה תעביר בתוך 90 ימים ממועד מכתב זה, לאישור המוקדם של נציגי האגף, את המתווה שעל פיו בכוונתה לפעול לצורך יישום סעיף 2 לעיל. המתווה שיוצג יכלול פירוט לגבי אופן היערכות החברה לביצוע שלבי איתור המבוטחים ולוחות הזמנים לביצועו, כך, שסיום הליך ההשבה יבוצע לא יאוחר מיום 30 בנובמבר 2016. בנוסף, תעביר החברה לאישור מוקדם של נציגי האגף את כל אלה:
 • נוסח תסריט שיחה לפי סעיף 2(א).
 • נוסח הודעת ביטול לפי סעיף 2(ג), אליו יצורף החזר כספי בעד תשלום דמי הביטוח החל מהמועד שבו נגבו מהמבוטח תשלומים בעד הביטוח.
 • נוסח הודעה בכתב למבוטח לפי סעיף 2(ד), אשר תישלח למבוטח שלא הושגה או לא תועדה הסכמתו.
 1. בנוסף, ולצורך מתן הוראות משלימות, נבקשכם להעביר למשרדנו עד ליום 31 בדצמבר 2016 נתונים אודות מספר המבוטחים לפי החלוקה הבאה:
 • שהחברה לא הצליחה ליצור איתם קשר טלפוני ולא ענו למכתבי החברה;
 • שהחברה יצרה איתם קשר טלפוני, אך לא התקבלה הסכמתם או שהסכמתם המפורשת לא תועדה לפי סעיף 2(ד).
 1. על החברה להמציא לידינו דו"ח ממבקר הפנים בדבר יישום הוראות השבה זו, עד ליום 15 פברואר 2017.
 2. נבהיר כי אין בהוראות אלו כדי לגרוע מזכותם של מבוטחים שהוראות הכרעה זו לא חלות עליהם, כדי לדרוש מהחברה את ביטול הביטוח, או החזר דמי ביטוח או לפנות בדרישות אחרות לחברה, ככל שעומדת להם זכות זו.
 3. לעניין הכרעה זו, "מבוטח" הוא מי שמתקיימים בו כל אלה:
  • צורף לפוליסה חדשה מסוג תאונות אישיות מסוג פרט לתקופה העולה על שנה, המשווקת כפוליסת בסיס, החל מיום 1 בינואר 2014.
  • הצירוף נעשה באמצעות שיחת טלפון ביוזמת החברה ו/או הסוכן מטעמה.
  • קודם לצירופו לביטוח הוא היה מבוטח בכיסוי ביטוחי אחר מסוג ביטוח בריאות באותה קבוצת ביטוח.
  • לעניין זה "ביטוח בריאות" - ביטוח מפני תאונות אישיות כאמור בסעיף 1(א)(5) להודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985, וביטוח מפני מחלות ואשפוז כאמור בסעיף 1(א)(6) להודעת הפיקוח על עסקי ביטוח (ענפי ביטוח), התשמ"ה-1985, למעט ביטוח אובדן כושר עבודה.
  • הוא לא פנה לחברת הביטוח החל ממועד צירופו בדרישה למימוש זכויות מכוח הפוליסה, וכן לא פנה בכל פנייה שהיא, המעידה כי הבין שצורף לפוליסת ביטוח תאונות אישיות חדשה.

דורית סלינגר

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

העתק:

עו"ד ליאת שטרק, מנהלת צוות סיעוד

עו"ד אפרת פרוקצ'יה, הלשכה המשפטית, משרד האוצר