הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון

מדינת ישראל

משרד האוצר- אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כ' בחשון התשע"ה
13 בנובמבר 2014

שה. 2014-42984

לכבוד

מנהלי חברות הביטוח

א.ג.נ.,

הנדון: אי נקיטת אמצעים להקלת הסיכון

סעיפים 18 ו-21 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") קובעים הוראות שונות לגבי אמצעים להקלת הסיכון ותוצאות של החמרה בסיכון. פסיקת בית המשפט העליון בעניין רע"א 3260/10 חתמי לוידס נגד אליהו סלוצקי, מתייחסת לסעיפים אלו. להלן תמצית פסיקת בית המשפט העליון:

  1. סעיף 21 לחוק חל גם מקום שבו לא הופעל אמצעי מיגון, ולא רק כאשר האמצעי לא הותקן.
  2. התפיסה לפיה דרישות מסוימות לגבי אמצעי להקלת הסיכון הן "תנאי מוקדם" לתחולת חוזה ביטוח, מרוקנת למעשה מתוכן את ההסדר החקיקתי הקבוע בסעיפים 18 ו-21 לחוק.
  3. לעניין סעיף 18 לחוק, נטל ההוכחה בכל הנוגע לקיומה של פוליסה חלופית, כמו גם בכל הנוגע לסטנדרט המקובל אצל מבטח סביר, מוטל על חברת הביטוח.

מביקורות שערך אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, עולה כי במקרים מסוימים תכניות לביטוח רכוש כללו דרישה או סייג, שעל פיהם קיום או הפעלה של אמצעי מיגון תקינים מהווים תנאי מוקדם לחבות חברת הביטוח. בביקורות שנערכו נמצא, כי לעתים דרישה או סייג אלו גררו שלילה אוטומטית של תגמולי ביטוח בקרות מקרה ביטוח, באופן שאינו מתיישב עם לשון החוק והפסיקה כאמור. עוד עולה מהביקורות שנערכו, כי גם במקרים שבהם לא נכלל בתכנית הביטוח תנאי מוקדם כאמור, לא נערך יישום של הוראות ההסדר החקיקתי הקבוע בסעיפים 18 ו-21 לחוק, והתביעה נדחתה בשל אי קיום או הפעלה של אמצעי מיגון.

לפיכך, על חברת ביטוח לפעול בהתאם לאמור להלן:

  1. בעת יישוב תביעות, חברת ביטוח נדרשת ליישם את הוראות ההסדר החקיקתי הקבוע בסעיפים 18 ו-21 לחוק במלואן. יישום הוראות ההסדר כאמור מחייב את חברת הביטוח לערוך התייעצויות פנימיות וחיצוניות עם גורמי חיתום, אקטואריה, ביטוח משנה וכיו"ב ולתעדן.
  2. חברת ביטוח נדרשת לבחון את תכניות הביטוח בענפי ביטוח רכוש, ולעדכנן כך שלא תכלולנה דרישה או סייג, הקובעים כי קיום או הפעלה של אמצעי מיגון תקינים מכל סוג שהוא מהווים תנאי מוקדם לחבות חברת הביטוח. דרישה או סייג כאמור לא יופיעו במסמכי תכנית הביטוח (מסמך תנאי הפוליסה, הצעת הביטוח, דף פרטי הביטוח או כל מסמך אחר).
  1. חברת ביטוח נדרשת לבחון האם תעריפי הביטוח הקיימים אצלה תואמים את הקבוע בסעיף 18(ג) לחוק ולקבוע נהלים שיאפשרו את יישום הסדר התשלום כאמור בסעיף זה.
  2. את התכניות המעודכנות, לרבות שינוי תעריף אם נדרש, יש להעביר למשרדנו באמצעות מערכת אותות לא יאוחר מיום 31 בינואר 2015.

בכבוד רב,

דורית סלינגר

המפקחת על הביטוח

העתק:

מר אסף מיכאלי, מנהל תחום ביטוח כללי

עו"ד ירון גולן, לשכה משפטית, משרד האוצר