הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט

מדינת ישראל

משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

י"א בתשרי התשע"ו
24 בספטמבר 2015

חוזר ביטוח 2015-1-20
סיווג: בריאות

אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 (להלן - חוק הפיקוח על הביטוח) ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

 1. כללי

ביטוחי בריאות משווקים נכון להיום בחבילות ביטוח, במסגרתן מועמד לביטוח מחויב לרכוש כיסויים ביטוחיים שונים שאינם בהכרח קשורים לכיסוי אותו הוא ביקש לרכוש, ויתכן כי הוא אינו מעוניין בהם. בנוסף, ברוב המקרים המבטח לא מציג למועמד במעמד ההצטרפות לביטוח את העלות של כל כיסוי שנכלל בחבילה.

שיווק הביטוח בחבילות באופן שתואר, בהיעדר יכולת לרכוש את הרכיבים בנפרד ובהיעדר מידע על עלות כל רכיב בחבילה מוביל למספר בעיות. ראשית, מבוטח מתקשה לעיתים לקבל החלטה מושכלת בנוגע לצורך שלו בכל אחד מהכיסויים הנכללים בחבילה המוצעת. דבר זה עלול להוביל לרכישת כיסויים שלא תוכננו מראש. שנית, למבוטח אין יכולת להשוות בין עלות הכיסויים אצל מבטחים שונים.

בנוסף, בשיווק הביטוח בחבילות כאמור, לעיתים המבוטח אינו מבין כי הוא רוכש תכניות ביטוח שונות המשווקת לו באופן מאוגד, ובשל כך, לרוב, גם אינו מודע לזכויותיו בדבר אפשרויות הביטול של חלק מהכיסויים שרכש ללא צורך בביטול של כל הכיסויים הביטוחיים בחבילה.

בהתאם לאמור, חוזר זה קובע הוראות לשיווק של כיסויים ביטוחיים שונים בתכניות לביטוח בריאות פרט וכן הוראות לעניין אופן ביטול כיסויים כאמור שנמכרו יחדיו.

 1. הגדרות

בחוזר זה -

"כתב שירות" - כהגדרתו בסעיף 40(ט) לחוק הפיקוח על הביטוח.

"תכנית בסיס" - תכנית ביטוח שלאחר שעמדה בהוראות הנדרשות לצורך כך לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח, המבטח רשאי להנהיגה כתכנית בפני עצמה (ללא תלות ברכישת תכנית אחרת).

"תכנית נוספת" - תכנית ביטוח או כתב שירות שלאחר שעמדו בהוראות הנדרשות לצורך כך לפי סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח, המבטח רשאי להנהיגה כנלווית לתכנית בסיס.

 1. הפרדת כיסויים
  • א. מבטח יאפשר למועמד לביטוח לרכוש תכנית בסיס ללא תלות ברכישה של תכנית נוספת אחרת או תכנית בסיס אחרת, אלא אם התיר זאת המפקח מראש ובכתב.
  • ב. מבטח, המנהיג אחת או יותר מהתכניות הבאות, יאפשר למועמד לביטוח לרכוש כל אחת מהן כתכנית בסיס:
 • ניתוחים בישראל;
 • השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל;
 • תרופות;
 • מחלות קשות;
  • ג. מבטח רשאי להציע למועמד לביטוח לרכוש תכנית נוספת בכפוף לכך שרכש תכנית בסיס. במקרים כאמור מבטח יאפשר למועמד לרכוש את התכנית הנוספת ללא תלות ברכישת תכנית נוספת אחרת או ברכישת תכנית בסיס אחרת.
  • ד. מבטח לא יתנה הנחה בתכנית מסוימת ברכישה או באחזקתה של תכנית אחרת. אין באמור כדי למנוע מהמבטח תמחור מראש של מספר תכניות בסיס הנמכרות יחד במחיר מופחת המגלם חיסכון בעלויות למבטח, אשר המפקח לא התנגד לו בהתאם להוראות סעיף 40 לחוק הפיקוח על הביטוח.
 1. הצעת הביטוח
  • א. מבטח יפרט בטופס הצעת הביטוח מהן תכניות הבסיס והתכניות הנוספות שניתן לרכוש, תוך הפרדה בין תכניות הבסיס לתכניות הנוספות. בנוסף יוצגו למבוטח במעמד מילוי טופס הצעת הביטוח דמי הביטוח עבור כל תכנית, בתקופת הביטוח לכלל הגילאים, והמועמד יידרש לתת הסכמתו בנפרד לגבי כל אחת מהתכניות שבכוונתו לרכוש; כמו כן, יפרט המבטח במעמד מילוי הטופס כאמור בפני המועמד לביטוח, את האפשרות של המבוטח לבטל כל אחת מהתכניות שרכש, לפי האמור בסעיף 5. הסכמת המבוטח לפי סעיף זה תתועד על-ידי המבטח באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, חשבון מקוון של המבוטח אצל המבטח, מסרון, שיחה מוקלטת וכיוצא בזה; לעניין סעיף זה, תרשומת פנימית לא תיחשב כתיעוד.
  • ב. כאשר הליך הצעת הביטוח מתבצע באמצעות שיחה טלפונית המבטח יקיים את הוראות סעיף קטן (א). על אף האמור, לגבי הצגת דמי הביטוח:
 • המבטח יציג למבוטח את דמי הביטוח עבור כל אחת מתכניות הבסיס והתכניות הנוספות הכלולות בהצעה לביטוח בהתאם לגיל המבוטח באותו מועד;
 • ככל שמדובר בדמי ביטוח המשתנים לאורך השנים - המבטח ידגיש בפני המבוטח כי דמי הביטוח צפויים להשתנות במשך תקופת הביטוח ויציג בפניו את דמי הביטוח הקבועים לקבוצת הגיל המבוגרת ביותר עבור סך התכניות המוצעות;
 • המבטח יציע למבוטח לקבל את דמי הביטוח המלאים כאמור בסעיף קטן (א).
 1. ביטול הביטוח
  • א. מבטח יאפשר למבוטח שרכש פוליסה הכוללת מספר תכניות, לבטל כל אחת מהתכניות בכל עת, מבלי להתנות את הביטול האמור בביטול אחת או יותר מהתכניות האחרות שנרכשו יחד עם אותה תכנית; בוטלה תכנית כאמור, ביטולה לא יגרום לביטול הנחה בתכנית אחרת. לעניין זה "ביטול הנחה" – למעט במקרה של ביטול של מחיר מופחת שניתן בשל רכש של מספר תכניות בסיס, כאמור בסעיף 3(ד) שהמפקח לא התנגד לו כאמור באותו סעיף.
  • ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), הותר שיווק של תכנית נוספת מסוימת רק יחד עם תכנית בסיס מסוימת, ובוטלה אותה תכנית בסיס תבוטל גם התכנית הנוספת שהותרה לשיווק יחד עמה.
  • ג. על אף האמור בסעיף קטן (א), בוטלו כל תכניות הבסיס לגבי מבוטח מסוים, יבוטלו גם התכניות הנוספות שנלוו למי מתכניות הבסיס כאמור.
 1. תחילה ותחולה

הוראות חוזר זה יחולו על פוליסות פרט בענף מחלות ואשפוז למעט ביטוח אובדן כושר עבודה, ובענף תאונות אישיות שישווקו החל מיום 1 בפברואר 2016.

 1. ביטול תקפות

חוזר ביטוח 2015-1-8 "אי תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט" - בטל.

דורית סלינגר

המפקחת על הביטוח