Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה חשובה ללקוחות משרדנו
גם בימי סגר הקורונה אנו עובדים כרגיל ונפגשים עם לקוחות. זאת בזכות מערכת ספידוקס המאפשרת עבודה מלאה הן במשרד והן מרחוק. הכל תוך קיום קפדני של הנחיות משרד הבריאות.

דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

עיכוב בבירור תביעת צד ג'

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ד בטבת התשע"ח
1 בינואר 2018

שה. 2017-23910

עיכוב בבירור תביעת צד ג'

בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, התלונן פונה כי חברת הביטוח עיכבה בירור של תביעת צד ג' שהגיש לאחר תאונה, וסירבה לשלם לו תגמולי הביטוח. הפונה ציין כי הגיש תביעה בגין נזק לרכב, שכר טרחה לשמאי וירידת ערך הרכב. בנוסף ציין כי צירף לתביעתו קבלה מהמוסך על ביצוע תיקונים ברכב וחשבונית שכללה את פירוט העבודות והחלפים שהוחלפו ברכב. לטענת חברת הביטוח, התביעה התעכבה מאחר והפונה לא העביר את המסמכים הנדרשים לצורך בירור התביעה וכיוון שלא ניתן לשמאי מטעמה אפשרות לבדוק את הרכב. מבירור הפנייה עלה כי המבוטח מכר את הרכב הפגוע למוסך המתקן והודיע על כך לחברת הביטוח, שעמדה על דרישתה לבדוק את הרכב. במסגרת הבירור, קבעה הרשות כי התנהלות החברה אינה ראויה ונעשתה בניגוד לחובתה ליישב תביעה בצורה הוגנת ומקצועית. לכן, הורתה הרשות לחברת הביטוח לשלם לפונה בגין הנזק שאינו במחלוקת.