Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה חשובה ללקוחות משרדנו
גם בימי סגר הקורונה אנו עובדים כרגיל ונפגשים עם לקוחות. זאת בזכות מערכת ספידוקס המאפשרת עבודה מלאה הן במשרד והן מרחוק. הכל תוך קיום קפדני של הנחיות משרד הבריאות.

תשלום מקדמה בתביעה נכות

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' באב התשע"ז
1 באוגוסט 2017

שה. 2017-15533

תשלום מקדמה בתביעה נכות

בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הלין עמית בקרן פנסיה מקיפה על ליקויים בטיפול בתביעת נכות שהגיש לקרן הפנסיה. במסגרת הטיפול בתביעה, ובהתאם להוראות הדין, הנחתה קרן הפנסיה את העמית להגיש תביעה לקבלת קצבת נכות למוסד לביטוח לאומי לצורך קיזוז הקצבה שתשולם לו מקרן הפנסיה.

לפי תקנון קרן הפנסיה, עד לקבלת החלטה סופית של הביטוח הלאומי על הקרן לשלם קצבת נכות מופחתת. בנוסף, עליה לאפשר לעמית לבקש מקדמה עד לגובה הקצבה המלאה (שתקוזז מהקצבה העתידית לאחר שזכאותו לקצבה מביטוח לאומי תתברר).

הקרן שילמה לעמית קצבת נכות מופחתת אך לא הציגה בפניו את האפשרות לבקש מקדמה.

לאחר בירור הפנייה, הורתה הרשות לקרן הפנסיה לשלם לעמית את סכום המקדמה באופן רטרואקטיבי.