Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

גביית תשלום ביתר בניגוד למצג שהוצג בפני המבוטח

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' באב התשע"ז
1 באוגוסט 2017

שה. 2017-15536

גביית תשלום ביתר בניגוד למצג שהוצג בפני המבוטח

בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, הלין הפונה על גביית תשלום עבור ריסק זמני עם כיסוי אובדן כושר עבודה בסכום גבוה יותר מאשר זה שנמסר לו על ידי סוכנות הביטוח. לטענת הפונה, בתחילת יוני 2013 עזב את מקום עבודתו ופנה אל הסוכנות על מנת להסדיר את פדיון הפיצויים ולבצע ריסק זמני עם כיסוי אובדן כושר עבודה. נציגת הסוכנות מסרה לו את סכומי התשלום עבור פוליסת אובדן כושר עבודה, במסגרת התכתבות שהתנהלה בדואר האלקטרוני. בפועל חויב הפונה בסכום גבוה יותר מזה שנמסר לו. הפונה הלין שלא עודכן על שינוי בגובה התשלום, ולו בדואר אלקטרוני.

במסגרת בירור הפנייה, התברר כי נציגת הסוכנות העבירה פרטים שגויים וללא אישור של חברת הביטוח. לפיכך, הורתה הרשות לסוכנות להשיב לפונה את ההפרש בין הסכום בו חויב בפועל לבין הסכום שנמסר לו על ידי הסוכנות.