Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

גביית דמי ניהול כפולים

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' באב התשע"ז
1 באוגוסט 2017

שה. 2017-15531

גביית דמי ניהול כפולים

הפונה הלין על גביית דמי ניהול כפולים בביטוח חיים. לטענתו, הבחין שהשיעור המוצג בגין דמי הניהול בדוח השנתי תואם את המוסכם איתו, אך בפועל, לאור הנתונים המופיעים בדו"ח, עלה כי חברת הביטוח גבתה ממנו דמי ניהול כפולים. במסגרת בירור הפנייה, טענה החברה כי בארבע השנים האחרונות נגבו מהמבוטח דמי ניהול כפולים עקב טעות. רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הורתה לחברה להשיב למבוטח את דמי הניהול שנגבו ביתר, וכן להפיק למבוטח תחשיב מפורט לגבי הסכומים שהושבו לו.