Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

טעות בדיווח לעמית ובחישוב היתרה הצבורה

מדינת ישראל

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ט' באב התשע"ז
1 באוגוסט 2017

שה. 2017-15532

טעות בדיווח לעמית ובחישוב היתרה הצבורה

בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הלין הפונה על כך שצבירת הכספים בחשבון קרן הפנסיה שלו בדוח הרבעוני נמוכה מהצבירה בדוח השנתי האחרון, וזאת על אף שהפקיד כספים לקרן הפנסיה במהלך אותו רבעון.

קרן הפנסיה טענה כי סכומי הצבירה של העמית הופחתו עקב הליך טיוב נתונים. במסגרת בירור הפנייה, קבעה הרשות כי קרן הפנסיה ביצעה טעות בחישוביה, וכתוצאה מכך ההפחתה בצבירה הייתה גבוהה מהדרוש. הרשות הורתה להשיב לעמית את הסכום שהופחת מחשבונו.