הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

הודעה לעמית בקרן פנסיה על שינוי הכיסוי הביטוחי

י' באדר א' התשס"ג 12 בפברואר 2003

חוזר פנסיה 2003/4

הודעה לעמית בקרן פנסיה על שינוי הכיסוי הביטוחי

בתקנוני קרנות הפנסיה החדשות נקבע כי הפסקת תשלום דמי גמולים לקרן בגין עמית תגרור, בין היתר, במועד שנקבע בתקנון, שינוי בכיסוי הביטוחי במקרה פטירה או אובדן כושר עבודה של העמית.

לנוכח המשמעויות כבדות המשקל שיש לשינוי הצפוי עולה הצורך להביאו לידיעת העמית, בדיווח נפרד ומפורט, הכולל, בין היתר, הסבר בדבר ההשלכות הביטוחיות של השינוי והאפשרויות העומדות בפני העמית לנוכח השינוי הצפוי.

אשר על כן, הריני מורה לחברה מנהלת של קרן פנסיה להודיע לעמית כאמור על השינוי הצפוי בכיסויו הביטוחי למקרה פטירה או אובדן כושר עבודה, לפחות 21 ימים בטרם יתבצע.

החברה המנהלת תשלח באמצעות הודעת דואר הודעה כאמור, לכתובת מגוריו של העמית, כפי שהיא מופיעה ברישומיה.

לגבי עמית עצמאי, שבחר לשלם דמי גמולים לקרן הפנסיה אחת לרבעון, תשלח הקרן הודעה בדבר השינוי בכיסוי הביטוחי לכל המאוחר 21 יום לאחר המועד בו אירע השינוי כאמור.

מובהר בזאת, כי אין בהודעה כאמור בכדי לשנות מההסדר הקיים בכל הנוגע לשינוי הכיסוי הביטוחי של העמית במועד שנקבע בתקנון קרן הפנסיה.

תחולה

הוראה זו חלה על כל החברות המנהלות של קרנות פנסיה חדשות.

תחילה

תחילתה של הוראה זו ביום פירסומה.

אייל בן שלוש

המפקח על הביטוח