הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

חוזר "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור" וחוזר "איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות"

מדינת ישראל

משרד האוצר- אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כ"ב באדר ב' התשע"א
28 במרץ 2011

שה. 2011-12307

לכבוד

מנהלי הגופים המוסדיים

א.ג.נ.,

הנדון: חוזר "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור" וחוזר "איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות"

בהמשך לפרסום הטיוטה ביום 12 לדצמבר, מצ"ב חוזר גופים מוסדיים 5-9-2011 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות ציבור", אשר יחליף את חוזר גופים מוסדיים 18-9-2009 מיום 31 באוגוסט 2009.

בנוסח הסופי של החוזר המפורסם היום, הושמט הסעיף שקובע את חובות הגוף המוסדי להנמקת דחייה של תביעה. לפיכך, ימשיכו לחול הן ההכרעה העקרונית מיום 9.12.1998, הקובעת כי על חברת ביטוח לפרט בפני תובע את כל נימוקי הדחיה לתביעתו בהזדמנות הראשונה שיש לה, והן פסיקות בתי המשפט בנושא זה.

כמו כן, מצ"ב חוזר גופים מוסדיים 6-9-2011 "איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים". החוזר האמור יחליף את חוזר גופים מוסדיים 19-9-2009 מיום 7 בספטמבר 2009 ויוסיף חובות דיווח גם לגבי בקשות למשיכה והעברת כספים.

בכבוד רב,

פרופ' עודד שריג

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון

העתק:

לי דגן, המשנה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון