הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), תשע"ג-2013

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כיסויים ביטוחיים בקופות גמל), תשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 16(ד)(6) ו-60 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (להלן – החוק), ולפי סעיף 112 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות:

  1. בתקנות אלה –

"ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי" – כהגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי), התשס"ז-2006;

"ביטוח חיים קבוצתי" – כהגדרתו בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993;

"גיל פרישה" – כפי שנקבע בהסדר הביטוחי ובלבד שלא יפחת מגיל פרישה מוקדמת, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, ולא יעלה על גיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק האמור;

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"הסדר ביטוחי" – תקנון קופת גמל או פוליסת ביטוח, לפי העניין;

"חוק גיל פרישה" – חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

"יתרה צבורה" במועד מסוים – הכספים שנצברו לזכותו של עמית בחשבונו בקופת הגמל עד יום חישוב רווחי הקופה שקדם לאותו מועד;

"כיסוי ביטוחי" – כיסוי ביטוחי מסוג כמפורט בתקנה 2;

"כיסוי ביטוחי לאריכות ימים" – זכאות לקבלת קצבת זקנה מקופת גמל לקצבה או ממבטח;

"כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות" – זכאות לקבלת קצבה או תגמולי ביטוח שלא בדרך של קצבה מקופת גמל לקצבה או ממבטח, בשל פטירת עמית ובלבד ששולמו דמי ביטוח בעד הזכאות האמורה, והכל לפי ההסדר הביטוחי;

"כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות" – זכאות לקבלת קצבת נכות לפי ההסדר הביטוחי;

"כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום" – זכאות לשחרור מתשלום למי שאירע לו אירוע נכות גם אם אין לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות, והכל לפי ההסדר הביטוחי;

"מרכיב תגמולים" – כהגדרתו בסעיף 23(ה) לחוק;

"עמית פעיל" – עמית שמופקדים בשלו כספים לקופת הגמל לקצבה;

"צד קשור" – כהגדרת "צדדים קשורים" בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב-2012;

"קופת גמל לקצבה" – למעט קרן ותיקה וקופת גמל מרכזית לקצבה;

"קצבת זקנה" – קצבה המשולמת לעמית מקופת גמל לקצבה או ממבטח במשך כל ימי חייו לפי ההסדר הביטוחי, החל במועד הגיעו לגיל המזכה בקצבה לפי ההסדר הביטוחי;

"קצבת נכות" – תשלומים מקופת גמל לקצבה או ממבטח המשולמים לעמית מדי חודש לפי ההסדר הביטוחי, בשל מקרה שבו איבד עמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו, כל עוד נמשך מצב אבדן כושר העבודה או עד הגיעו לגיל פרישה, לפי המוקדם מביניהם;

"שחרור מתשלום" – הגדלת היתרה הצבורה והמשך כיסוי ביטוחי בשל מקרה שבו איבד עמית את כושרו לעבוד, כולו או חלקו, כל עוד נמשך מצב אבדן כושר העבודה או עד הגיעו לגיל פרישה, לפי המוקדם מביניהם;

"שיעור ההפקדות למרכיב התגמולים" –

(1) לעניין עמית שכיר – לפי שיעור ההפקדות למרכיב התגמולים לקופת הגמל לקצבה;

(2) לעניין עמית עצמאי – לפי שיעור ההפקדות לקופת הגמל לקצבה, ובלבד שלא יפחת מ-10% ולא יעלה על 16%;

"שכר מבוטח בקופת גמל" –

(1) לגבי קופת גמל משלמת לקצבה או קופת ביטוח – השכר המבוטח לפי ההסדר הביטוחי;

(2) לגבי קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח – תוצאת החלוקה של סכום ההפקדה החודשי למרכיב התגמולים בשיעור ההפקדות למרכיב התגמולים בקופת הגמל.

סוגי כיסוי ביטוחי:

2. חברה מנהלת רשאית לרכוש בעבור עמיתים בקופת גמל לקצבה שבניהולה, וקופת גמל כאמור רשאית לקבוע בתקנונה, כיסויים ביטוחיים אלה בלבד:

(1) כיסוי ביטוחי לאריכות ימים;

(2) כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות;

(3) כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות;

(4) כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום.

3. על כיסויים ביטוחיים לפי תקנה 2, יחולו תנאים אלה:

(1) בכיסוי ביטוי לסיכוני מוות, בכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות ובכיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום יבוטח עמית פעיל בלבד;

(2) כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות יכלול כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום;

(3) סכום השחרור מתשלום לא יעלה על הגדלת היתרת הצבורה או על המשך הכיסוי הביטוחי, שהיו צפויים לאותו עמית לולא איבד את כושרו לעבוד ובהתאם לשיעור הנכות שנקבע לו;

(4) סכום קצבת הנכות לא יעלה על 75% מן השכר המבוטח בקופת הגמל, אלא אם כן נקבע בהסדר הביטוחי שיעור העולה על השיעור האמור למי שהיה זכאי לקבל תשלומים בשל ביטוח סיעודי, ובלבד שהשיעור האמור אינו עולה על 100% מן השכר המבוטח בקופת הגמל; לעניין זה, "תשלומים בשל ביטוח סיעודי" – תשלומים שהיו משולמים בידי מבטח בשל מקרה ביטוח אילו היה העמית מבוטח בפוליסת ביטוח סיעודי שהתיר הממונה;

(5) כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות, כיסוי ביטוחי לשחרור מתשלום וכל אחד ממרכיביהם, הנרכש באמצעות חברה מנהלת, לא יהיה חופף, במועד הרכישה, לכיסוי ביטוחי כאמור או לאחד ממרכיביו, הנרכש באמצעות החברה המנהלת או הקיים בתקנון קופת הגמל;

(6) כיסויים ביטוחיים ייקבעו כך שהעלות המצטברת בשל סך כול הכיסויים האמורים, בעד תקופת הביטוח של עמית עד לכל אחד ממועדי תשלום דמי הביטוח, לא תעלה על 35% מסך כל ההפקדות למרכיב התגמולים עד לאותו מועד, והכל לפי שיעור ההפקדות למרכיב התגמולים.

4. (א) על אף האמור בתקנה 3(1) –

(1) חברה מנהלת תנכה את עלות כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה של עמית לשם שמירת אותו כיסוי ביטוחי, זולת אם הורה העמית אחרת, וזאת למשך תקופה שאינה עולה על חמישה חודשים מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור;

(2) עמית יהיה רשאי להפקיד סכום בגובה עלות כיסוי ביטוחי בקופת הגמל או להורות לחברה המנהלת לנכות את עלות אותו כיסוי ביטוחי מיתרתו הצבורה לצורך המשך שמירת הכיסוי האמור, למשך תקופה שאורכה כתקופת ההפקדות הרצופה האחרונה של העמית להגדלת יתרתו הצבורה בקופת הגמל, ובלבד שאינה עולה על 24 חודשים מן החודש שבו הסתיימה תקופת ההפקדות כאמור.

(ב) משך העמית כספים ממרכיב התגמולים בקופת הגמל, כולם או חלקם, או העביר את יתרתו הצבורה או חלק ממנה לקופת גמל אחרת, לא יחול האמור בתקנה משנה (א)(2).

5. חברה מנהלת של קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח רשאית לרכוש בעבור עמיתי הקופה כיסויים ביטוחיים לפי תקנה 2, במסגרת ביטוח חיים קבוצתי או ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי ובהתקיים תנאים אלה:

(1) המבטח ייבחר בהליך תחרותי שאישר דירקטוריון של החברה המנהלת, הנותן לכל המשתתפים בהליך הזדמנות שווה; חברה מנהלת רשאית לבחור מבטח שהוא צד קשור, אם ראתה כי הציע את התנאים המיטיבים ביותר;

(2) דמי הביטוח בשל מבוטח מסוים יחושבו, בין השאר, לפי הסכום המבוטח, גיל המבוטח ומינו;

(3) בביטוח חיים קבוצתי תהיה החברה המנהלת בעלת הפוליסה, העמית יהיה המבוטח וקופת הגמל תהיה הנהנית;

(4) בביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי, תהיה החברה המנהלת בעלת הפוליסה והמבוטח והנהנה יהיה העמית, למעט לעניין שחרור מתשלום שלעניינו תהיה קופת הגמל הנהנית; ואולם סכום השחרור מתשלום יופקד או ייזקף, לפי העניין, בחשבונו של העמית בקופת הגמל;

(5) סכומי הביטוח שקופת הגמל זכאית להם לפי פוליסת ביטוח חיים קבוצתית, יופקדו בחשבונו של העמית בקופה, וישולמו בהתאם להוראות לפי סעיף 23 לחוק, לזכאים לכך לאחר מותו.

6. חברה מנהלת של קרן השתלמות רשאית לרכוש מכספי קרן ההשתלמות ביטוח חיים קבוצתי בעבור עמיתי הקרן, בתנאים אלה:

(1) קיום האמור בתקנה 5(1);

(2) הסכום המבוטח לא יהיה גבוה מפי ארבעה מן היתרה הצבורה לזכותו של העמית בקרן ההשתלמות או מסכום של 179,000 שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם;

הסכום הנקוב בפסקה זו יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי שחל במדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 2012;

(3) החברה המנהלת תהיה בעלת הפוליסה, קרן ההשתלמות תהיה הנהנית והמבוטח יהיה העמית;

(4) סכומי הביטוח שקרן ההשתלמות זכאית להם לפי פוליסת ביטוח חיים קבוצתית, יופקדו בחשבונו של העמית בקרן, וישולמו בהתאם להוראות לפי סעיף 23 לחוק לזכאים לכך לאחר מותו.

7. (א) כיסוי ביטוחי לפי תקנה 2(2) עד (4) לא יינתן בלא תשלום של דמי ביטוח.

(ב) דמי ביטוח בעד כיסוי ביטוחי לפי תקנה 2(2) עד (4) ישולמו מההפקדות בעד העמית לקופת הגמל, למעט שמירת כיסוי ביטוחי לפי תקנה 4(א); לעניין זה לא יהיה ניתן לגבות דמי ביטוח ממרכיב הפיצויים או מדמי הניהול שגובה החברה המנהלת.

(ג) דמי ביטוח של מבטח שהוא צד קשור לחברה המנהלת, יהיו בגובה דמי הביטוח הנהוגים אצל המבטח בפוליסה דומה למבוטחים בעלי מאפיינים דומים.

8. (א) תחילתן של תקנות אלה לגבי –

(1) קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח וקרן השתלמות – ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013);

(2) לגבי קופת גמל אחרת – ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), והן יחולו על הסדר ביטוחי הממומן מדמי ביטוח הנגבים מנכסי קופת גמל או מתשלומים לקופת גמל, למן יום התחילה הנקוב בפסקה (1) או (2), לפי העניין.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), תקנות אלה לא יחולו על פוליסות ביטוח –

(1) ששווקו עד מועד התחילה כאמור בתקנת משנה (א) (להלן – יום התחילה), ושמתקיימים בהן התנאים שנקבעו לפי תקנה 45 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (להלן – תקנות מס הכנסה), לפני ביטולה;

(2) שמתקיימים בהן התנאים שנקבעו לפי תקנה 31 לתקנות מס הכנסה, לפני ביטולה, ולגבי עמיתים שהיו מבוטחים בפוליסות כאמור ביום התחילה, בין שהפוליסות האמורות שווקו להם לפני יום התחילה ובין לאחריו;

(3) שלא מתקיימים בהן התנאים שבפסקה (1) או (2), ואשר שווקו במסגרת הסכם לביטוח משלים שנחתם לפני יום י"ז בכסלו התשע"ג (1 בדצמבר 2012) – עד תום תקופת הביטוח כאמור בפוליסת הביטוח; לעניין זה יראו את מועד חידוש פוליסת הביטוח כתום תקופת הביטוח ואת מועד חידוש הסכם לביטוח משלים כמועד חתימתו.

(ג) בתקנה זו, ""הסכם לביטוח משלים" – הסכם למתן כיסויים ביטוחיים נוספים על אלה הניתנים במסגרת תקנון קופת הגמל."

בתקנת משנה זו, "הסכם לביטוח משלים" – הסכם למתן כיסויים ביטוחיים נוספים על אלה הניתנים במסגרת תקנון קופת הגמל.

כ"ז בכסלו התשע"ג (11 בדצמבר 2012)

יובל שטייניץ

שר האוצר

* פורסמו ק"ת תשע"ג מס' 7204 מיום 1.1.2013 עמ' 500.

תוקנו ק"ת תשע"ד מס' 7317 מיום 26.12.2013 עמ' 338 – תק' תשע"ד-2013.

ר' ק"ת תש"ף מס' 8593 מיום 11.6.2020 עמ' 1540 – הוראת שעה תש"ף-2020.