Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

תיקון טעות והתנצלות

ביום 12.10.20 פירסמתי למנויי אתר משרדנו סקירה בשם "סגן המפקח על הביטוח גילה: כאן קבור הכלב".

בסקירה ציטטתי מפרוטוקול וועדת הכספים של הכנסת (ישיבה מיום 8.7.2020) את סגן המפקח על הביטוח, מר אוהד מעודי, כמזהיר את חברי הוועדה מפני אישור הצעת חוק הארכת תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח מסוימות.

להלן הציטוט: "במקרה של הארכת תקופת ההתיישנות יתחיל גל של הונאות ביטוח...כאן קבור הכלב".

היום 21.10.20 הביא המפקח על הביטוח, מר משה ברקת לידיעתי, שברישום פרוטוקול וועדת הכספים חלה טעות. לא סגן המפקח, מר אוהד מעודי, אמר דברים אלה אלא נציג חברות הביטוח, מר גיל סלומון. מעיון באתר הכנסת אכן עולה שפרוטוקול ישיבת הוועדה תוקן והדברים מיוחסים כעת לנציג חברות הביטוח.
אני שמח על כך שהדברים לא נאמרו על ידי סגן המפקח אוהד מעודי ואני מביע את צערי בפניו על כי דברים אלה יוחסו לו בפרוטוקול הישיבה. עוד יותר צר לי שבעקבות הפרוטוקול השגוי ייחסתי גם אני את הדברים למר אוהד מעודי והבעתי דעה מוטעית.
בהתאם לאמור, שיניתי את הסקירה המקורית באתר משרדנו והחלפתי את הפרוטוקול הרשמי הקודם שעלה לאתר משרדנו בפרוטוקול הרשמי המתוקן של וועדת הכספים.

אני חוזר ומצר על הטעות.

בכבוד רב ובברכה,

חיים קליר