Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

אי ביצוע בקשה לביטול פוליסה

מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ד' באלול התשע"ח
15 באוגוסט 2018
שה. 2018-12553

אי ביצוע בקשה לביטול פוליסה


פונה התלונן לרשות על כך שלמרות שביקש מהחברה לבטל את הפוליסה שברשותו, הפוליסה לא בוטלה, והוא נאלץ לשלם פרמיה כפולה, גם עבור הביטוח שלא בוטל, וגם עבור פוליסה חדשה שרכש בחברה אחרת.
החברה טענה שלא ביטלה את הפוליסה, כי בקשת הביטול לא נשלחה לכתובת דואר אלקטרוני הייעודית, אליה יש לשלוח את בקשות הביטול.
הרשות הודיעה לחברה כי מאחר שבקשת הביטול הגיעה לחברה, היה עליה לטפל בבקשת הביטול, וזאת למרות שהבקשה לא הופנתה לכתובת הדוא"ל הייעודית.
אמנם, בהתאם להוראות הרשות, חברת ביטוח נדרשת לפרסם כתובת דוא"ל ייעודית לקבלת בקשות ביטול, אך כתובת זו נועדה על מנת לאפשר לציבור לשלוח בקלות בקשות ביטול, אך הוראה זו לא פוטרת את החברה מלטפל בבקשה שהופנתה אליה, ושהגיעה אליה, גם אם לא לכתובת הייעודית.