Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

פדיון כספי שאירים

מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ד בטבת התשע"ח
1 בינואר 2018
שה. 2017-23910

פדיון כספי שאירים

בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, התלוננה הפונה כי בקשתה לפדיון כספי שארים בסכום הוני פטור ממס, נדחתה על ידי קרן הפנסיה. במסגרת בירור הפנייה נמצאה שגיאה בחישוב הקצבה של החברה והתברר כי הפונה זכאית לקצבה גבוהה יותר. בנוסף נמצא כי החברה לא הציגה לפונה את זכויותיה לעניין אפשרות משיכת חלק מסוים מהקצבה. בעקבות התערבות הרשות, החברה שלחה מכתב לפונה ועדכנה את סכום קצבת השארים לו היא זכאית. בנוסף יידעה אותה על זכותה לקבל חלק מהקצבה כסכום חד פעמי.