Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

התעלמות מבקשת מבוטח בניגוד למוצג על ידי סוכנות הביטוח

מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ד בטבת התשע"ח
1 בינואר 2018
שה. 2017-23910

התעלמות מבקשת מבוטח בניגוד למוצג על ידי סוכנות הביטוח


בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, התלונן הפונה כי סוכנות הביטוח צרפה אותו לביטוח חיים אגב משכנתא, אך לא ביטלה פוליסה קיימת בחברה אחרת. זאת, למרות שהובטח לו על ידי הסוכנות, כי הפוליסה הקודמת תבוטל. תלונת הפונה הייתה בגין תשלום כפל ביטוחים. לאחר בירור פרטי המקרה, הרשות הודיעהלסוכנות הביטוח כי היא מבצעת הפרה של חובתה האתית למתן שירות יעיל ומקצועי ללקוחותיה, בכך שלא העבירה את בקשת הביטול לחברת הביטוח בתוך זמן סביר, כאשר עניין זה עומד בניגוד להוראות חוזר סוכנים ויועצים "שירות ללקוחות סוכנים ויועצים". בעקבות בירור הפנייה, סוכנות הביטוח השיבה למבוטח את דמי הביטוח ששילם עבור הפוליסה הקודמת במהלך התקופה בה בוצע כפל תשלומים.