Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

גביית כיסוי שארים שלא כדין

מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ד בטבת התשע"ח
1 בינואר 2018
שה. 2017-23910

גביית כיסוי שארים שלא כדין

בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, התלוננה הפונה כי שילמה דמי ביטוח בעבור כיסוי שארים על אף שהיא גרושה, וילדיה עברו את גיל 21 . לטענת קרן הפנסיה, הפונה הצטרפה לקרן בשנת 2007 ולאור הזמן שחלף מזמן ההצטרפות, לא ניתן לאתר את מסמכי ההצטרפות. הרשות קבעה כי חל פגם בהליך הצירוף, מאחר ובעל הרישיון שצרף את הפונה לקרן הפנסיה לא עדכן את הפונה על זכותה לוותר על כיסוי השאירים, וחייבה את החברה להשיב לפונה את הכספים שנגבו בגין כיסוי השארים במהלך השנים. בנוסף, קבעה הרשות כי החברה לא עמדה בהוראות הדין לעניין שמירת מסמכי עמית.