Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size

העברת כספי פיצויים למעסיק בניגוד להוראות הדין

מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

י"ד בטבת התשע"ח
1 בינואר 2018
שה. 2017-23910

העברת כספי פיצויים למעסיק בניגוד להוראות הדין

בפנייה שהתקבלה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, התלוננה הפונה כי קרן הפנסיה העבירה כספי פיצויים לרשות המעסיק על סמך הצהרת המעסיק בלבד, מבלי ליידע את הפונה. החברה מנגד טענה כי היא פעלה בהתאם להוראות הדין. בעקבות בחינת התלונה והתערבות הרשות, החברה שינתה את עמדתה ופנתה באופן יזום אל המעסיק בדרישה לקבל חזרה את כספי הפיצויים שהועברו, ואלו הופקדו לחשבון הפונה בקרן.