הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

השהיה שלא השתלמה

ברחוב אחד העם 28 בתל אביב שכנה מסעדה בשם "אחד העם 28".

המסעדה היתה מבוטחת בחברת הביטוח הדר בפוליסה שכונתה "רב ביטוח בתי עסק" אשר כללה כיסוי מפני שריפה.

בלילה מר ונמהר הוצתה המסעדה.

בפסק הדין שניתן על ידי השופטת דר' דרורה פלפל מבית המשפט המחוזי בתל אביב, נדונו שתי סוגיות חשובות הנוגעות לאחריות חברת ביטוח המשהה את תשלום תגמולי הביטוח.

סוגיה ראשונה נוגעת לתשלום תגמולי ביטוח בערך כינון.

כאן המקום להסביר שני מושגים בסיסיים בתחום הביטוח. ערך שיפוי לעומת ערך כינון. ערך שיפוי משמעו הערך הממשי של הנכס שאבד או ניזוק בעת קרות מקרה הביטוח. ערכו הממשי של נכס ישן יהיה נמוך שכן בחישוב הערך מפחיתים את הבלאי.

לעומת זאת, ערך כינון מחושב לפי שווי הנכס כחדש. כאן עבור נכס ישן, ועבור פרמייה מתאימה כמובן, ישלם המבטח לפי שווי אותו נכס כחדש.

אלא שתשלום ערך כינון מותנה בכינון בפועל. המבוטח נדרש להוכיח כי רכש בפועל נכס חדש במקום אותו נכס שאבד או ניזוק. הפוליסת גם מגבילה את פרק הזמן שבו רשאי המבוטח לכונן את נזקו. עד לביצוע הכינון בפועל על המבטח לשלם תגמולי ביטוח לפי ערך שיפוי בלבד.

אך מה קורה כאשר המבטח לא שילם את התגמולים לפי ערך השיפוי. האם הוא רשאי לטעון שהמבוטח איבד את זכותו לתגמול לפי ערך כינון?

השופטת פלפל, בצדק רב, השיבה על שאלה זו בשלילה. הדר, קובעת השופטת, השהתה את תשלום תגמולי הביטוח לפי ערך שיפוי שלא היו שנויים במחלוקת ואשר היו דרושים לביצוע הכינון. על הדר היה לשלם את תגמולי הביטוח לפי ערך שיפוי אשר לא היו שנויים במחלוקת. משלא עשתה כן וגרמה לאי ביצוע הכינון, עליה לשאת בתשלום ערך הכינון. ההפרש בין ערך השיפוי ששולם לבין ערך הכינון שלא שולם בו חוייבה הדר, עמד על למעלה מ- 220,000 ש"ח.

הסוגיה השניה נגעה לחיוב הדר באובדן רווחים.

במשפט הוכח כי אי תשלום תגמולי הביטוח שלא היו שנויים במחלוקת במועד מנע מהמסעדה לשפץ את מבנה המסעדה. הדר מצידה סירבה להמשיך את ביטוח המסעדה והודיעה על ביטול הפוליסה. ניסיונה של המסעדה לבטח את המסעדה בחברות ביטוח אחרות נמנע שכן אלו לא היו מוכנות לבטח מבנה שרוף. כפועל יוצא מכך לא יכלה המסעדה לעמוד בתנאי חוזה השכירות ולהציג לבעלי הנכס פוליסת ביטוח המכסה את המסעדה. משלא עמדה המסעדה בתנאי חוזה השכירות בוטל חוזה השכירות ולא התאפשר למסעדה להמשיך ולהפעיל את המסעדה. המסעדה תבעה אפוא מהדר את אובדן הרווחים שהיו צפויים אילו יכולה היתה להפעיל את המסעדה.

השופטת פלפל קובעת כי התנהגותה של הדר גרמה לאובדן המסעדה שפעלה בהצלחה ועל הדר לפצות בגין אובדן הרווחים העתידיים שהיו צפויים בסך שלמעלה מ- 2,400,000 ש"ח.

על כל אלה נוסף חיובה של הדר בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד בסך 50,000 ש"ח בתוספת מע"מ.

בערעור שנידון בבית המשפט העליון פסקו השופטים דנציגר, ריבלין וסולברג כי אין להתערב בפסיקת בית המשפט המחוזי, למעט הפחתת הפיצוי שניתן עבור אובדן רווחים.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא