הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

העדר שיתוף פעולה

רכב השייך לחברת אל בר סטה ממסלולו, פגע ברכב שנסע לשמאלו ונהדף לעבר רכב של חברת דן.

רכבה של אל בר היה מבוטח בחברת הביטוח איילון.

חברת דן פנתה לאיילון, אולם זו סירבה לפצות את דן עבור הנזקים לרכבה.

אכן, הודתה איילון, יש לי פוליסה ואני מבטחת את אל בר. אבל המבוטחת שלי והנהג מטעמה שנהג ברכב בעת התאונה, כך הוסיפה איילון, אינם משתפים עמי פעולה. לא קיבלתי מהם הודעה על התאונה, הם לא עונים למכתבים שלי, הנהג לא טרח להעיד בבית המשפט ואני אפילו לא יודעת אם יש לו רישיון נהיגה.

זו טענה שחברות הביטוח מרבות להעלות, דהיינו כי המבוטח שלהן אינו משתף עמן פעולה ולכן אין הן חייבות דבר לצד השלישי שניזוק.

זו הייתה גם טענתה של איילון בפני השופטת דליה אבי גיא מבית משפט השלום בתל אביב.

האומנם במצב שכזה משוחררת חברת הביטוח מכל אחריות, מקשה השופטת אבי גיא. האם ראוי להעדיף את האינטרס של איילון לשיתוף פעולה מצד המבוטח על פני אינטרס הניזוק לפיצוי.

בתחרות שבין אינטרס חברת הביטוח לאינטרס של הניזוק יש להעדיף, קובעת השופטת, את אינטרס הניזוק.

הלוא לחברת הביטוח יש את פרטי המבוטח שלה ויש לה אפשרות נוחה יותר מזו של הצד השלישי הניזוק ליצור עימו קשר. משיקולי פיזור נזק עדיף שחברת הביטוח, המפזרת את הנזק בין כלל מבוטחיה, תשא בתוצאות אי שיתוף הפעולה מצד המבוטח שלה מאשר שהנזק ייפול כולו על כתפי הצד השלישי הבודד. גם אין זה מתקבל על הדעת, מוסיפה השופטת, שבמקרים של חוסר שיתוף פעולה של המבוטח עם חברת הביטוח, יוותר הצד השלישי הניזוק ללא פיצוי.

לטעמי, מוסיפה השופטת, הפרת המבוטח את חובתו לשיתוף פעולה אינה ממין הטענות שחברת הביטוח יכולה לטעון כלפי הצד השלישי בהיותה טענה הקשורה להתנהגות המבוטח לאחר הוצאת הפוליסה.

אולם, מדגישה השופטת, אפילו היה ניתן היה להעלות כלפי הצד השלישי טענת אי שיתוף פעולה מצד המבוטח, אין כל בסיס לטענת איילון כי העדר שיתוף פעולה מצד המבוטח די בו כשלעצמו כדי להביא לשחרור מוחלט מחבות.

חוק חוזה הביטוח, מדגישה השופטת, אינו מקנה לחברת הביטוח פטור מוחלט מחבות בשל אי שיתוף פעולה מצד המבוטח. רק אם חברת הביטוח תשכיל להוכיח כי נגרם לה נזק ממשי, אז ורק אז יותר לה להפחית מתגמולי הביטוח שעליה לשלם ורק בשיעור הנזק שנגרם לה עקב אי שיתוף הפעולה.

במקרה זה, קובעת השופטת, לא השכילה איילון להראות כיצד שיתוף הפעולה היה מביא להקטנת חבותה.

התוצאה, קובעת השופטת, יש לדחות את טענת איילון כי היא פטורה מחבותה לפי הפוליסה כלפי הצד השלישי בשל העדר שיתוף פעולה מצד המבוטחת שלה.

איילון חויבה אפוא במלוא הנזק שנגרם לחברת דן בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

בשולי הדברים אנו מבקשים להוסיף כי התוצאה אליה הגיעה השופטת אבי גיא מתחייבת גם מהנחיית המפקח על הביטוח "טיפול בתביעות צד ג'". לקבלת ההנחיה המובאת באתר משרדנו במדור "חיקוקים בביטוח ובנזיקין" לחץ כאן.

בהנחיה זו נקבע מפורשות כי "חברת הביטוח...אינה יכולה לדחות את דרישתו של צד ג' רק בשל העובדה שלא קיבלה הודעה מהמבוטח שלה או שהמבוטח שלה אינו משתף עימה פעולה".

למעשה, לא הייתה חברת איילון רשאית כלל לטעון את הטענה שנדונה ונדחתה בפסק הדין של השופטת אבי גיא, נוכח הנחיית המפקח על הביטוח.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא