Change text to large sizeChange text to medium sizeChange text to small size
הודעה ללקוחותינו היקרים,
גם בימי סגר הקורונה אנו עומדים לרשותכם כמקודם. מערכת ספידוקס במשרדנו מאפשרת לנו עבודה מלאה: להיפגש עם לקוחות, להגיש תביעות ובקשות לבתי המשפט, לקיים דיונים עם שופטים ומגשרים, לקבל עדכון שוטף על החלטות וכיוצ"ב כל הדרוש כדי לשרת אתכם גם מרחוק במסירות, במקצועיות ומכל הלב.
בקישור זה מפורטות דרכי ההתקשרות והעברת מסמכים למשרדנו

ניצול לרעה של טענת התיישנות

במסעדה של יעל דהאן פרצה שריפה.

המסעדה הייתה מבוטחת בחברת הביטוח הדר.

דהאן הגישה להדר תביעה לתשלום תגמולי ביטוח.

הדר השיבה לדהאן במכתבים חוזרים ונשנים כי היא תדון בתביעתה בסיום חקירת המשטרה.

חלפו כארבע שנים. חקירת המשטרה טרם הסתיימה. סבלנותה של דהאן פקעה. היא הגישה את תביעתה לבית משפט השלום בירושלים.

הדר הזדרזה לטעון כי תביעתה של דהאן התיישנה.

אכן תביעה לתגמולי ביטוח מתיישנת תוך שלוש שנים מקרות מקרה הביטוח. כך קובע במפורש סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח. אולם תקופת ההתיישנות ניתנת להארכה בהסכמת חברת הביטוח.

נשיא בית משפט השלום, השופט אמנון כהן, מוצא כי במכתביה לדהאן הסכימה הדר להאריך את תקופת ההתיישנות, עד לאחר שתסתיים חקירת המשטרה.

יתירה מזו, מכתבה האחרון של הדר, נשלח לאחר שכבר חלפה תקופת ההתיישנות. אם הדר לא ראתה עצמה כמסכימה להארכת תקופת ההתיישנות, לשם מה נשלח מכתב זה.

השופט אמנון כהן קובע כי הדר יצרה מצג לפיו היא ממתינה לתוצאות החקירה המשטרתית כדי לדון בתביעתה של דהאן. הדר לא הזהירה את דהאן כי בתום ההמתנה היא תעלה טענת התיישנות. דהאן הסתמכה על המצג שהציגה כלפיה הדר והמתינה לתשובתה. הדר מנועה מלטעון להתיישנות בניגוד למצג שיצרה. בנסיבות אלה, קובע השופט כהן, יש לראות בהתנהגות הדר חוסר תום לב וניצול לרעה של טענת ההתיישנות.

בדחותו את טענת ההתיישנות, חייב השופט כהן את הדר בהוצאות משפט בסך שבעת אלפים וחמש מאות ש"ח.

הדר לא השלימה עם התוצאה והגישה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים.

שופט בית המשפט המחוזי משה דרורי, מאמץ את החלטת השופט כהן על נימוקיה, ודוחה את טענת ההתיישנות.

הדר באה בטרוניה על גובה הוצאות המשפט שנפסקו נגדה בבית משפט השלום (שבעת אלפים וחמש מאות ש"ח). אין להתערב בסכום שקבע בית משפט השלום, קובע השופט דרורי, במיוחד כאשר הדר טענה להתיישנות בסתירה למכתבים שכתבה לדהאן. השופט דרורי מאמץ את הסכום שפסק בית משפט השלום גם לצורך ההליך שבפניו, ומחייב את חברת הדר לשלם לדהאן סכום נוסף של שבעת אלפים וחמש מאות ש"ח.

בשולי הדברים אנו מבקשים להזכיר את סקירתנו "המתנה מכשילה" בה נדון מקרה דומה ובית המשפט הגיע לתוצאה דומה. לקבלת סקירתנו "המתנה מכשילה" לחץ כאן.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא