הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

שיחת טלפון גורלית

רכבו של אמיר אנגלר עבר תאונה קשה, שהסתיימה באובדן מוחלט של הרכב.

הרכב היה מבוטח בפוליסת ביטוח מקיף של חברת ביטוח ישיר.

ביטוח ישיר שילמה לאנגלר תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב במחירון לוי יצחק, אולם הפחיתה 15% ממחיר המחירון לאור העובדה שהרכב עבר תאונה קודמת.

אנגלר לא ויתר על הסכום שהופחת ממנו ופנה לבית משפט השלום בתל אביב.

השופט יונה אטדגי מזכיר את המחלוקת שנפלה בסוגייה זו בין השופטים בערכאות השונות בארץ. האם רשאית חברת הביטוח להתחשב בגורמים המביאים להפחתת שווי הרכב (כגון מספר קילומטרים, בעלויות קודמות וטיבן, תאונות קודמות וכד'), או שאין היא רשאית להתחשב בגורמים אלה משום שלא התחשבה בהם בקביעת פרמיית הביטוח שגבתה מהמבוטח.

שאלה זו, סבור השופט אטדגי, הוכרעה למעשה בבית המשפט העליון בפרשת בן ציון. שם הביעה השופטת (כיום בדימוס) טובה שטרסברג- כהן, את דעתה המצדדת בהפחתה.

פסקי הדין שניתנו בפרשת בן ציון תחילה בבית המשפט המחוזי בנצרת ואחר כך בבית המשפט העליון נסקרו באתר משרדנו תחת הכותרת החמצת הזדמנות.

פסק דינה של השופטת שטרסברג- כהן, כותב השופט אטדגי, גם אם ניתן היה לחלוק על עמדתה, מחייב את בית משפט השלום בהיותו הלכה שיצאה מבית המשפט העליון.

אף על פי כן לא ראה השופט אטדגי מקום לילך בעקבות דעתה של השופטת שטרסברג כהן.

לאחר שניתן פסק דינה של השופטת שטרסברג- כהן בפרשת בן ציון (ביום 1.11.00), וככל הנראה בעקבותיו, פורסמו (ביום 13.11.00) הנחיות המפקחת על הביטוח שעניינן "ביטוח רכב (רכוש)- תגמולי ביטוח במקרה של אובדן גמור". ההנחיות, כקבוע בהן, חלות על כל פוליסה שתוקפה מיום 1.1.01, וממילא על הפוליסה הנדונה שתקפה מיום 2.1.03.

לקבלת ההנחיה במדור "חיקוקים בביטוח ונזיקין" באתר משרדנו לחץ כאן.

הצדדים לא חלקו על תוקפן וחלותן של הנחיות אלה, מציין השופט אטדגי ומוסיף כי ההנחיות ניתנו בתוקף סמכותו של המפקח על הביטוח הקבועה בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח.

עתה עובר השופט אטדגי לבחון אם קיימה ביטוח ישיר את ההנחיות.

ההנחיות מחייבות את חברות הביטוח להודיע למבוטח, עוד בשלב הצעת הביטוח, מהו המחירון לפיו יחושבו תגמולי הביטוח במקרה של אובדן גמור לרכב ולמסור למבוטח בכתב פירוט מלא של המשתנים המיוחדים במחירון העשויים להשפיע על ערך הרכב.

במקרה זה, "שלב הצעת הביטוח" הנזכר בהנחיות הוא השיחה הטלפונית שהתקיימה בין אשתו של אנגלר לבין נציגת ביטוח ישיר בעקבותיה נשלחה הפוליסה.

מתמליל השיחה הטלפונית, קובע השופט אטדגי, מתברר כי לא ניתן פירוט כלשהו, חלקי או מלא, של משתנים העשויים להשפיע על ערך הרכב, וזאת גם אם נתעלם מדרישת ההנחיות לעשות זאת "בכתב". ממילא לא נזכר כלל המשתנה של תאונות קודמות, בגינו הפחיתה ביטוח ישיר מתגמולי הביטוח במקרה זה, והשפעתו על חישוב תגמולי הביטוח במקרה של אובדן גמור כדרישת ההנחיות.

ביטוח ישיר ביקשה להיבנות מכך שלפוליסת הביטוח צורף דף שכותרתו "קביעת ערך הרכב במקרה של אובדן גמור". בכך אין כדי להועיל, מסביר השופט אטדגי. הלא ההנחיות מדגישות שהפירוט צריך להינתן כבר "בשלב הצעת הביטוח" ואילו הדף צורף לפוליסה לאחר כריתת חוזה הביטוח.

ההנחיות קובעות, כי במידה והמבטח לא פעל בהתאם להנחיות, אין להתחשב במשתנים המפחיתים מערך הרכב שלא צוינו על ידי המבטח בהתאם להנחיות.

לפיכך, קובע השופט אטדגי, לא היתה ביטוח ישיר רשאית להפחית סכום כלשהו משווי הרכב בשל תאונות קודמות. כאמור משתנה זה לא פורט בשיחת הטלפון הנחשבת לשלב הצעת הביטוח.

התוצאה, קובע השופט אטדגי, על ביטוח ישיר לשלם לאנגלר את שהפחיתה מתגמולי הביטוח בשל תאונות קודמות בצירוף הפרשי הצמדה וריבית והוצאות משפט.


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא