הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

פטור מהשתתפות עצמית

מאן דהוא הגיש תביעת אחריות מקצועית נגד מנחם לביא בבית המשפט.

לביא היה מבוטח בחברת הביטוח הפניקס, בפוליסה המכסה תביעות אחריות מקצועית.

הפניקס מימנה ללביא עורך דין, שהצליח במשימת ההגנה על לביא.

הוצאות ההגנה המשפטית הסתכמו בסך של 28,000 ש"ח. הפניקס שילמה אותן ופנתה ללביא בדרישה כי ישא בתשלום ההשתתפות העצמית, אלף דולר, על פי הפוליסה.

לביא סירב לשאת בהשתתפות העצמית. המחלוקת בין הצדדים הובאה לפני השופט יונה אטדגי, מבית משפט השלום בתל אביב.

בפוליסה הוגדרה ההשתתפות העצמית כ"סכום בו ישא המבוטח מתוך סכום הפיצוי וההוצאות שישולמו עקב תשלום תביעה המכוסה לפי פוליסה זו". כבר על פי לשון ההגדרה, קובע השופט, המבוטח לביא צודק. שהרי נאמר במפורש כי ההשתתפות העצמית היא רק מתוך "סכום הפיצוי וההוצאות שישולמו".

אכן, מודה השופט, קיים כלל, לפיו יש להתבונן על מחלוקות של פרשנות בראייה כוללת ורחבה.

מכוח ראייה כוללת ורחבה זו, מזכיר השופט אטדגי, הגיע חברי, השופט אליהו בכר, למסקנה כי המבוטח חייב לשאת בהשתתפות העצמית גם במקרים בהם נדחית התביעה נגד המבוטח. שאם לא כן, מתרץ השופט בכר, חברת הביטוח תעדיף להתפשר ולשלם לבעל ריבו של המבוטח פיצוי בגובה ההשתתפות העצמית בידעה כי ממילא לא תקבל ממבוטחה סכום זה.

אל מול הראייה הכוללת והרחבה של השופט בכר, מביא השופט אטדגי ראייה כוללת ורחבה משלו. להשקפתי, כותב השופט אטדגי, המטרה העיקרית לקביעתה של ההשתתפות העצמית, היא לעודד את המבוטח שלא ייגרם מקרה ביטוח. מבוטח היודע כי הוא עלול לשאת בהשתתפות עצמית יהיה זהיר יותר ורשלן פחות.

לעומת זאת, אם המבוטח צריך בכל מקרה לשאת בהשתתפות עצמית, לא תהיה למבוטח מוטיבציה להיזהר יותר ולהתרשל פחות. שהרי בין כך ובין כך ישא בהשתתפות העצמית.

השקפה זו מוסיף השופט אטדגי, ראויה גם מבחינת הציבור בכללותו, העשוי ליהנות ממדיניות של עידוד מבוטחים להימנע מנזקים.

סיכומו של דבר, קובע השופט, גם לשון הפוליסה, גם הראייה הכוללת והרחבה, וגם המדיניות המשפטית הרצויה, מחייבים את המסקנה שלא חלה השתתפות עצמית על פי הפוליסה כאשר התביעה נגד המבוטח נדחית.

בסופו של יום, פטר אם כן השופט יונה אטדגי את לביא מתשלום ההשתתפות העצמית.

בשולי הדברים אנו מבקשים לציין כי סוגיה זו מעוררת מחלוקת שופטים נכבדה ועדיין לא הוכרעה בבית המשפט העליון.

אנו מבקשים ברשותכם להפנות אתכם לסקירה באתר משרדנו תחת הכותרת הוצאות דין וטורח בה הבאנו את פסיקת שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, יצחק כהן, שחייב תשלום השתתפות עצמית גם כשתביעת הצד השלישי נמחקה וכן את פסיקת השופטת שושנה אלמגור, מבית משפט השלום בתל אביב הדנה בגורל ההשתתפות העצמית כאשר עורכי הדין שמונו על ידי חברת הביטוח הגיעו לפשרה עם הצד השלישי והמבוטח אינו מרוצה ממנה.

לשני פסקי הדין המלאים


פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא