הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

בלי לחץ

כאשר מתגלה לחברת ביטוח מצויה, כי המבוטח לא הפעיל את אמצעי המיגון שנדרשו ממנו בפוליסה, היא מסתפקת בגילוי זה ודוחה את תביעתו.

לעיתים משחק לה מזלה של החברה והיא מתמודדת מול מבוטח שאינו בקיא בתחום הביטוח.

בעבר הערנו לא אחת, כי הטענה שהמבוטח לא קיים אחר אמצעי המיגון אינה מספקת לשם דחיית תביעתו.

בקובץ התקנות הישראלי מצויות תקנות פיקוח מיוחדות. אלה הן התקנות בדבר צורת הפוליסה ותנאיה. הן הותקנו בראשית שנות השמונים וכנראה נשתכחו מלב חברות הביטוח וגם מלב המבוטחים.

התקנות בדבר צורת הפוליסה ותנאיה, קובעות כי חברת הביטוח אינה זכאית לפטור מתשלום תגמולי ביטוח רק משום שהמבוטח לא קיים אחר דרישות אמצעי המיגון.

כדי לזכות בפטור, על חברת הביטוח לעבור מספר משוכות לא פשוטות.

המשוכה הראשונה, היא ניסוח דרישת אמצעי המיגון כהלכה, בבירור, בהבלטה, בפירוט, בסמוך לנושא הרלבנטי ותוך אזהרות מפורשות כי אי קיום אמצעי המיגון עלול לשלול מהמבוטח את תגמולי הביטוח.

המשוכה השנייה, היא נטל השכנוע, המוטל על חברת הביטוח להוכיח, שאמצעי המיגון אכן היו מונעים בפועל את מקרה הביטוח.

כך לדוגמא, על חברת הביטוח להוכיח, כי אם מערכת האזעקה בבית העסק הייתה פועלת, הפריצה הייתה נמנעת.

אין זה נטל פשוט להוכחה. פריצות רבות מתרחשות למרות האזעקה הפועלת. הפורצים מתוצרת הארץ, למדו זה מכבר, לנטרל במהירות גם מערכות אזעקה מסובכות.

חברת ביטוח שעברה שתי משוכות אלה, עדיין אינה פטורה מתשלום. עליה לעבור משוכה נוספת. היא חייבת להוכיח, כי אפילו תמורת פרמיה גבוהה יותר, שום חברת ביטוח סבירה לא היתה מסכימה לוותר על אמצעי ההגנה הקבועים בפוליסה.

גם זאת לא ניתן להוכיח בנקל. הזמן של טרם עשיית הביטוח, משול למועד שלפני הכניסה לחופה. במקרים רבים תמצא מבטחת הלהוטה לעשות את העסקה, גם ללא אמצעי מיגון. לעיתים ללא כל תוספת פרמיה.

חברת הביטוח, לא מסיימת אם כן את מלאכתה, בהוכחת העובדה שהמבוטח הפר את דרישת אמצעי המיגון.

לקח זה למדה חברת הביטוח הדר, בתביעה שהוגשה נגדה על ידי מבוטחיה, האחים חמו.

אלי אסאו נהג לתומו במשאית בכביש אשדוד תל אביב. אסאו הוביל ציוד מחשבים במשאית השייכת לאחים חמו.

לפתע, נתקף אסאו בצורך עז לעשות את צרכיו.

הצורך היה כה עז, עד כי אסאו עזב הכל באחת. המשאית נותרה בשולי הדרך. המפתחות במתג ההתנעה.

בעוד אסאו עסוק בצרכיו, נכנס אלמוני לתוך המשאית, הניע אותה באמצעות המפתחות שנותרו במתג ההתנעה, ונסע לדרכו.

חלף זמן. המשאית נמצאה ללא הציוד.

האחים חמו לקחו אחריות ופיצו את לקוחותיהם תמורת הציוד שנגנב.

חברת הביטוח הדר, לעומת זאת, מיהרה לדחות את תביעתם.

הדר גילתה בחקירותיה, כי נהג המשאית שכח להפעיל את האיתוראן כאשר מיהר לעשות את צרכיו.

והרי בפוליסה קיים תנאי מפורש הקובע כי "תנאי לכיסוי הביטוחי הינו קיומה והפעלתה של מערכת איתוראן, כל אימת שהמשאית בלתי מאויישת".

השופט שמואל ברוך, מבית משפט השלום ברמלה, בחן את הראיות שהובאו בפניו.

תאורו של הנהג אסאו, את הלחץ בו היה נתון לעשיית הצרכים, היה מוגזם, מצא השופט.

אסאו, קבע השופט, לא מיהר כלל ועיקר. לאחר שחש בצרכיו, הוא חצה את כביש מספר 4 הסואן לצידו השני, נכנס לפרדס והרחיק נדוד מאד לתוך הפרדס. אסאו הצליח להתאפק עד השורה העשרים בפרדס, מרחק כמאה מטר מהכביש.

אם חש בכזה לחץ, תמה השופט, מדוע נכנס כה עמוק לפרדס. לכך אסאו לא נתן כל הסבר.

השופט ברוך מגלה הבנה לעמדתה של הדר. "דומני שיש טעם של ממש בטענות הדר כי אין זה ראוי לחייבה בתשלום פיצויים לאחים חמו שעה שהנהג מטעמם התרשל באופן שבו התרשל הנהג במקרה הנוכחי".

אף על פי כן, חייב השופט את הדר בתשלום מלוא תגמולי הביטוח.

במשפט הסתמכו האחים חמו על התקנות בדבר צורת הפוליסה ותנאיה והתמקדו בכך, שאין די באי קיום הדרישה להפעיל איתוראן, אפילו המשאית אינה מאוישת, על מנת שהדר תזכה לפטור המיוחל.

הדר לא הייתה ערוכה לטענה זו. הדר מיהרה כל כך לעוט על עצם אי קיומם של אמצעי המיגון, עד שלא טרחה להצטייד בהוכחות הנוספות, הנדרשות כדי לעבור את המשוכות שפורטו בתחילת דברינו.

"ככל שהפכתי בסיכומי הדר, לא מצאתי בהם תשובה מניחה את הדעת לטענות האחים חמו", מיצר השופט.

אין ספק, קובע השופט, כי הנטל להוכחת התקיימות התנאים שנקבעו בתקנות בדבר צורת הפוליסה ותנאיה, רובץ לפתחה של חברת הביטוח.

"חברת הביטוח בהליך שלפני, לא עשתה ולו נסיון קלוש להוכיח את טענותיה. לא הובאה כל עדות, לא הובאה כל ראיה, שהיה בהן כדי לבסס את...התקיימות התנאי לפיו לא היה מבטח סביר מתקשר בחוזה הביטוח אף כנגד דמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע שהרכוש לא יהיה מוגן באמצעי הגנה...".

על בסיס נימוק זה, חייב השופט את הדר לשלם לאחים חמו, את מלוא תגמולי הביטוח, עבור גניבת הציוד שהיה על המשאית.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא