הצג טקסט בגופן גדולהצג טקסט בגופן בינוניהצג טקסט בגופן קטן
כתובתנו: מגדל על דיזנגוף סנטר קומה 16, רחוב דיזנגוף 50 תל אביב. דרכי ההגעה בתפריט "אודותינו".

ביטול רטרואקטיבי

ג'קי אדיר החזיק בידיו פוליסה לביטוח תאונות אישיות בחברת הביטוח הדר.

באחד הימים ביקר סוכן הביטוח את אדיר בביתו.

הפגישה התקיימה בארבעה עשר לחודש.

בפגישה זו ביקש אדיר מסוכן הביטוח לבטל את הפוליסה רטרואקטיבית מתחילת החודש.

הסוכן רשם בהתאם, על בקשת הביטול, "נא לבטל מהראשון לחודש".

הבקשה הועברה להדר בעשרים לחודש. הכיסוי הביטוחי בוטל בו ביום.

תשעה ימים לאחר מכן, בעשרים ותשעה לחודש נפגע אדיר בתאונה.

אדיר פנה להדר בדרישה לתשלום תגמולי ביטוח עבור אבדן כושר עבודה ונכות לצמיתות.

הדר דחתה את דרישתו של אדיר, בטענה כי ביום התאונה הפוליסה לא הייתה בתוקף יותר. הרי אדיר עצמו ביקש לבטל את הפוליסה רטרואקטיבית החל מהראשון לחודש, 29 ימים לפני התאונה.

המחלוקת בין הצדדים הגיעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ונדונה בפני השופט דן ארבל.

השופט ארבל מפנה אל המנגנון לביטול חוזה הביטוח, המותווה בסעיף 10 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981:

    "ביטל אחד הצדדים את החוזה על פי תנאיו או על פי חוק זה, מתבטל החוזה כעבור 15 ימים מהיום שבו נמסרה הודעת הביטול לצד השני".

על פי מנגנון זה, קובע השופט ארבל, הפוליסה מתבטלת רק כעבור 15 יום מיום שנמסרה הודעת הביטול של המבוטח למבטח.

השופט מבחין בכך, שגם בפוליסת הדר קיימת פסקה, הקובעת כי המבוטח רשאי לבטל את פוליסת הביטוח בכל עת "ובלבד שההודעה על כך תשלח למבטח בדואר רשום לפחות 15 יום לפני התאריך בו יתבטל הביטוח".

מנגנון הביטול הקבוע בחוק הביטוח, מסיק השופט, אוּמץ אם כן גם בפוליסת הביטוח של הדר, בכפוף לכך שההודעה תנתן בדואר רשום.

במקרה זה, מסירת ההודעה לסוכן הביטוח המשמש כשלוחה של הדר, כמוה כהודעת ביטול שנמסרה בדואר רשום.

הנה כי כן, פוסק השופט, הן על פי חוק הביטוח והן על פי הוראות הפוליסה, חוזה הביטוח מתבטל רק כעבור 15 יום מיום שנמסרה להדר הודעת הביטול של אדיר.

פרק הזמן של 15 יום בא להגן על המבוטח. הוא נועד לאפשר לו לכלכל את צעדיו ולבטח את עצמו בחברת ביטוח אחרת, או לאפשר לו לחזור בו מכוונתו לבטל את פוליסת הביטוח.

הדר טענה, כי חוק הביטוח קובע במפורש על אלו סעיפים שבו אסור להתנות.

סעיף 10 לחוק הביטוח, הינו אחד הסעיפים הבודדים, שאינו מופיע ברשימת הסעיפים האסורים להתנייה.

במקרה זה, טענה הדר, המבוטח הוא זה שביקש ביטול רטרואקטיבי והדר נענתה לבקשתו. מדובר בהסכמה בעלת תוקף מלא. אין חוק האוסר להגיע להסכמה כזו.

הכל טוב ויפה, מסכים השופט ארבל. אלא שכאן הפוליסה אימצה באופן מפורש את מנגנון הביטול שבחוק הביטוח. עולה ברורות כי כוונת הצדדים הייתה שלא להתנות על הוראות סעיף 10 לחוק.

מנגנון הביטול הקבוע בחוק נותר אם כן שריר וקיים. הודעתו של אדיר על ביטול חוזה הביטוח רטרואקטיבית מתחילת החודש אינה יכולה, קובע השופט, לבטל את תקופת 15 הימים הקבועה בפוליסה.

על כן, פוסק השופט ארבל, יש למנות את מנין 15 הימים מיום מסירת הודעת הביטול בפועל. אין זה משנה אם המבוטח ביקש שהביטול יחול רטרואקטיבית.

לסיכום, אם הודעת הביטול של אדיר תיחשב כנמסרת להדר במועד קבלתה אצל סוכן הביטוח, בארבעה עשר לחודש, מתבטלת הפוליסה כעבור 15 יום, דהיינו ביום השלושים לחודש.

אם הודעת הביטול של אדיר תחשב כנמסרת במועד קבלתה בהדר בעשרים לחודש, מתבטלת הפוליסה כעבור 15 יום, דהיינו ביום החמישי של החודש העוקב.

כך או כך, היתה הפוליסה בתוקף במועד התאונה, שארעה כאמור בעשרים ותשעה לחודש.פסק הדין המלא
גש למאמר זה באינטרנט על מנת להוריד את הקבצים הבאים: פסק הדין המלא